Про журнал

Галузь та проблематика

До журналу приймаються статті із висвітлення питань наукових досліджень з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Процес рецензування

Модель рецензування

Подану до друку статтю редколегія скеровує на рецензування двом незалежним рецензентам, які враховують:

  • оформлення статті (наявність відповідних структурних елементів, правильність подання списку літератури, дотримання технічних вимог);
  • якість статті (посилання на праці провідних науковців у досліджуваній галузі, ґрунтовність джерельної бази, ступінь підтвердженості теоретичних положень фактичними даними).

Дві позитивні рецензії  – підстава для публікування статті у збірнику. Якщо одна чи дві рецензії негативні, то рішення щодо відхилення чи публікації статті приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

За наявності певних розбіжностей (конфлікт інтересів) рішення щодо відхилення чи опублікування статті також приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Критерії відхилення статей:

1) стаття не відповідає профілю збірника;

2) стаття не відповідає  задекларованим вимогам;

3) стаття не розкриває поставлену мету дослідження.

Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Видання здійснюється із залученням коштів авторів. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія на підставі висновків рецензентів.

 

Історія журналу

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2002

Журнал “Молодь і ринок” внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)  у галузі педагогічних наук: 011 – Освітні педагогічні науки, наказ  Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886 (додаток 4). Спеціальності: 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта, наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).

Видання зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Рішення Національної ради від 26.10.2023 №1155, ідентифікатор медіа R30-01827

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.

Періодичність: вихід журналу щомісяця.

Мова видання: українська, польська, англійська.

 

Головний редактор:  ГАЛІВ Микола Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

“Молодь і ринокˮ  індексується у таких базах даних: Google Scholar; ERIH PLUS; "Index Copernicus" (ICV 2019: 85.80; ICV 2020: 82.12; ICV 2021: 85.55; ICV 2022: 80.94); Polisn Scholarly Bibliography (PBN).

“Молодь  і ринок” у рейтингу Топ 100 “Найкращі публікації – українська” (Google Sclolar) https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=uk&vq=uk

Видання відображається в реферативній базі даних “Україніка науковаˮ (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

Журнал “Молодь і ринок”  представлено у загальнодержавному довідково-інформаційному веб-ресурсі “Українські наукові журнали”. Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

E-mail: molodirynok@gmail.com