Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Взірець оформлення статті

УДК 371.2: 378

DOI:

Оксана Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор

кафедри позашкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

КАТЕГОРІЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто окремі аспекти поняттєво-категоріального апарату якості вищої освіти. Виявлено, що загалом існує певна система критеріїв, відповідно до якої трактується поняття “якість освітніх послуг”, відображена головним чином у відповідній нормативно-правовій базі. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження якості освіти не існує однозначного тлумачення сутності цього поняття. Проте можна відзначити першочерговість цього питання у модернізації системи вищої освіти у світлі вимог Болонської декларації.

Ключові слова: вища освіта; категорія якості; Болонська декларація; управління якістю освіти.

 Рис.2. Таб.3. Літ.5.

 

 

Oksana Sudorenko, Doctor of Sciences (Pedagogy),Professor

of the Extracurricular Education Department of the

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

 

THe Category of higher education quality:

the theoretical and methodological aspect

The article considers some conceptual and categorical aspects of higher education quality.  It reviles the existence of a system of criteria that determines the concept of education services quality.  This system is represented in the applicable, regulatory and legal framework.  The analysis of theoretical works of foreign and home specialists indicates that there is no unique interpretation of the concept under research.  However, this problem is of paramount importance in the modernization of the higher education system in accordance with the Bologna Declaration rudiments ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keywords: higher education; the category of quality; the Bologna Declaration; a management of the quality of higher education.  

 

Постановка проблеми.

ЛІТЕРАТУРА

1.Биков В.ЮМоделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ, 2009. 25 с.

2.Глазкова І.Я. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у процесі професійної підготовки: дис. …д-ра пед. наук : 13.00.04. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2013. 552 с.

3.Козак Л. Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід. URL:  file:///C:/Users/1/Downloads/477-1246-1-PB.pdf (дата звернення: 20.11.2018).

4.Панфілов О.Ю., Савченко О.О. Управління якістю освіти – сутнісний аспект. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2012. № 4 (14). С. 16–24.

5.Теплицька А. Науково-теоретичний аспект професійної компетентності : українська наукова школа. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2018. № 10(165). С.41 – 46.

6.  Barnet  R.Improving higher education : total quality care.  East Lansing : Society for Research in to Higher Education, 1992.  pp.47–51.

7. Brenan  J., Williams R. Harris R. & McNamara  D. An Institutional Approach to Quality Audit. Studies in Higher Education. 1997. № 22 (2). pp. 173–186.

REFERENCES

1. Bykov, V. Yu. (2009).  Modeli organizatsiynikh system vidkritoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Kyiv, 25p. [in Ukrainian].

2.Glazkova, I.Ya. (2013). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u maibutnikh uchyteliv kompetentnosti zapobihannia i podolannia pedahohichnykh barieriv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Theoretical and methodical principles of formation of future competence teachers to prevent and overcome pedagogical barriers in the process of professional training]. Doctorʼs thesis.Classical private university.Zaporizhzia, 552p.[in Ukrainian].

3. Kozak, L. Suchasna doshkilna osvita: yevropeiskyi dosvid [Modern Pre-School Education: European Experience]. Available at:  file:///C:/Users/1/Downloads/477-1246-1-PB.pdf (Accessed  20 Nov. 2018). [in Ukrainian].

4.Panfilov, O. Yu. & Savchenko, O.O. (2012). Upravlinnia yakistiu osvity – sutnisnyi aspect [Quality management education ‒ essential aspect]. Journal of the National Yaroslav Mudriy Juridical Academy of Ukraine. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv, 4(14), pp.16‒24.[in Ukrainian].

5. Teplytska A. (2018). Naukovo-teoretychnyi aspekt profesiinoi kompetentnosti: ukrainska naukova shkola [Theoretical Aspect of Professional Competence: Ukrainian Scientific School]. “Youth and market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych,Vol.10 (165), pp. 41–46. [in Ukrainian].

6. Barnet R. (1992). Improving higher education: total quality care.  East Lansing: Society for Research in to Higher Education. pp.47–51. [in English].

7. Brenan, J., Williams, R., Harris, R. & McNamara, D. (1997). An Institutional Approach to Quality Audit. Studies in Higher Education.  No. 22 (2), pp. 173–186. [in English].Вимоги до подання

Приймаються  одноосібні статті (співавтори). Текст обсягом 8 ‒ 12 друкованих сторінок із двома-трьома ілюстраціями (рисунками, таблицями). У статтях повинно бути чітко і стисло, без зайвих математичних формул, викладено те нове та оригінальне, що досягнуто авторами в їх практичній діяльності. Потрібно уникати повторів, зайвих подробиць та загальновідомих положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у списку літератури, що додається.    

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в форматі: *.doc. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль. Розмір полів: ліве – 3,0 см; праве ‒ 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє –2,0 см; інтервал – 1,5.

 

 До рукопису додаються

 • Номер УДК (кегль12);
 • Імʼя та прізвище автора (кегль12), у називному відмінку виділити жирним прямим, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень, двома мовами: українською  та англійською), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 • Назва статті (кегль14), відступ від попереднього тексту – 12 пт, по середині прописними літерами, виділити жирним, (двома  мовами: українською та англійською).
 • Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію. Текст анотації (кегль 12, слово “анотаціяˮ не пишеться), обсяг 500 друкованих знаків. Анотація статті повинна в узагальненому вигляді представляти зміст статті, відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті, (надрукована двома мовами: українською  та англійською). Анотація англійською мовою розширена, обсяг 1800-2000 друкованих знаків, до англійської анотації додається в окремому файлі український переклад. Прохання враховувати при написанні розширеної анотації (авторського резюме), що воно виконує функцію довідкового інструменту (для бібліотеки, реферативної служби), що дозволяє читачеві зрозуміти, чи варто йому читати або не читати повний текст.
 • Ключові слова: (з абзацу  виділити жирним), перелік ключових слів від 5 до10, не виділяти жирним, (двома  мовами: українською  та англійською).Ключові слова розділяти крапка з комою (;).

Рисунки, таблиці, з під рисунковими підписами та порядковим номером.

 

Необхідно дотримуватися таких елементів написання статей:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формування мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

               Посилання на публікації “Молодь і ринокˮ обовʼязкові.

 

 Список літератури (кегль 12), за абеткою, у тексті в дужках позначається позиція та сторінка [3,47]. Кількість літературних джерел має складати не менше 5 та не більше 15. Оформлення списку літератури – за міжнародним бібліографічним стандартом АРА, а також використання лапок такого формату: “ ˮ (“текстˮ). Цитувати необхідно як класичні, так і найновіші публікації(останніх 3-5 років) опублікованих у провідних профільних виданнях. У кінці статті подається транслітерований список літератури (references). 

Транслітерований список літератури є повним аналогом списку літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – (http://ukrlit.org/index.php); для джерел російською мовою –  (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

 

Майже готову транслітерацію необхідно подати відповідно до схеми:

 

     Автори

(транслітерація)

(Рік публікації)

 

     Назва твору

(транслітерація)

 

         Назва твору англійською мовою у квадратних дужках

 

вихідні дані

англійською мовою

Місто,сторінки

 

 

 

 

            Тобто

 1. Вам необхідно додати англійський переклад назви статті у квадратних дужках.
 2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 3. Також необхідно перекласти англійською мовою вихідні дані:

- повністю пишеться назва міста – місце видавництва англійською мовою

Київ – Kyiv;

- видавництво краще позначати додаванням слова Publ., відомості про видавництво є факультативними тільки для статті, їх можна опускати.

- рік залишаємо без змін 2014;

- випуск журналу змінюємо так: Вип. змінюємо на Vol.

Вип. 5 – Vol. 5; №5 – No.5

Режим доступу: – Available at:

(дата звернення: 04.08.2020) – (Accessed 4 Aug 2020).

- сторінки вказуємо так

- С. 8–10 – pp. 8–10;

- C. 25 – p. 25;

- 350 с. – 350 p.

 1. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову видання оригіналу, наприклад: [in Ukrainian]; [in English]; [in Polish]

 

ПРИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІ роздільники між СЛОВАМИ (“//”, “–“)

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури
англійською мовою

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар.конференції симпозіуму, з’їзду, семінару

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium,Congress,Seminar

Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th  All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. … канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. …д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. … канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис.. … д-ра наук

 

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Відомості про автора подаються в окремому файлі із зазначенням прізвища, імʼя, по батькові (повністю), науковий ступінь, посада,місце роботи; домашня адреса (або ж адреса для листування),e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.