DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.213480

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Шевченко

Анотація


Динамічність розвитку сучасного суспільства, короткий життєвий цикл нових високотехнологічних галузей, модифікація не просто окремих технологій, а цілих груп технологій передбачає настільки ж швидке усвідомлення потреби в нових фахівцях а й модернізацію існуючих моделей підготовки кадрів, що передбачає формування професійно-мобільних кваліфікованих учителів технологій, яким притаманні динамічність, постійний пошук, прагнення до вивчення і впровадження інновацій не тільки у педагогічну діяльність, але і у технологічну. Процес формування професійної мобільності майбутніх учителів технологій необхідно розглядати як взаємоузгоджену систему психологічних, загальнопедагогічних та методичних процедур, що регламентують спільну навчальну діяльність викладачів і студентів й позитивно впливають на формування їхньої готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

У контексті означеної проблематики розглянуто науково-педагогічні аспекти формування професійної мобільності майбутніх учителів технологій як однієї з важливих умови підготовки до інноваційної педагогічної діяльності та подальшого професійного розвитку. З використанням комплексу методів дослідження обґрунтовано організаційно-методичні шляхи, виокремлено найбільш перспективні, на наш погляд, практичні підходи до її поетапного розв’язання у контексті формування готовності студентів до професійної мобільності: адаптаційний, навчально-тренувальний, оціночно-корекційний.


Ключові слова


професійна мобільність; інноваційна педагогічна діяльність; майбутні учителі технологій; професійна компетентність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Igoshev, B. M. (2008). Organizatsionno-pedagogicheskaia sistema podgotovki professionalno mobilnykh spetsialistov v pedagogicheskom universitete [Organizational and pedagogical system of preparing professionally mobile specialists at a pedagogical university]. Moscov, 201p. [in Russian].

Prima, R. M. (2009). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i praktyka [Formation of professional mobility of future primary school teachers: Theory and Practice]. Dnipropetrovsk, 367 p. [in Ukrainian].

Schwille, John., Dembele, Martial., Schubert, Jane (2007). Global Perspectives on Teacher Learning: Improving Policy and Practice. Paris: International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496753.pdf/. [in English].

Sorokin, P.A. (1992). Sotsialnaia i kulturnaia mobilnost [Social and cultural mobylnost]. Human. Civilization. Society. Moscov, 543 p. [in Russian].

Sydorenko, V. (2010). Psykhofiziolohichni osnovy trudovoho navchannia – vazhlyvyi komponent profesiinoi pidhotovky vchytelia [Psychophysiological bases of labor training –an important component of teacher training]. Labor training in educational institution. No. 3, pp. 25–28. [in Ukrainian].

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: An international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO.197 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Игошев Б. М. Организационно-педагогическая система подготовки профессионально мобильных специалистов в педагогическом университете. Москва: ВЛАДОС, 2008. 201 с.

Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія. Дніпропетровськ : ІМА-прес. 2009. 367 с.

Schwille, John; Dembele, Martial; Schubert, Jane. Global Perspectives on Teacher Learning: Improving Policy and Practice. Paris: International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO, 2007. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496753.pdf/.

Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность. Человек. Цивилизация. Общество; пер. с англ. Москва: Политиздат, 1992. 543 с.

Сидоренко В. Психофізіологічні основи трудового навчання – важливий компонент професійної підготовки вчителя. Трудова підготовка в закладах освіти. 2010. № 3. С. 25–28.

Villegas-Reimers E. Teacher professional development : An international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO, 2003. 197 р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)