DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216720

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ ЗВО В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тетяна Горохівська

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз післядипломної педагогічної освіти як чинника розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти. З’ясовано зміст дефініції “післядипломна педагогічна освіта”; запропоновано авторське тлумачення цього поняття. Охарактеризовано професійну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти”, яка реалізується викладачами кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” в межах процесу підвищення кваліфікації.


Ключові слова


професійно-педагогічна компетентність; післядипломна освіта; підвищення кваліфікації; викладач вищої школи; технічний заклад вищої освіти; професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Vvedenskii, V.N. (2003). Modelirovanie professionalnoi kompetentnosti pedagoga [Modeling professional competence of a teacher]. Pedagogy, Vol. 10, pp. 51–55. [in Russian].

Kremen, V.H. (Ed.) (2008). Entsiklopediia osbity [Encyclopedia of education]. Kyiv,1024 р. [in Ukrainian].

Law of Ukraine on higher education (2014). Bulletin of the Verkhovna Rada, Vol. 37–38. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Kuzminskii, A.I. (1997). Orhanizatsiino-pedahohichni osnovy bezperervnoi osvity pedahohichnykh kadriv [Organization and pedagogical bases of continuous education of pedagogical staff]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 24 p. [in Ukrainian].

Oliinyk, V.V. (2003). Naukovi osnovy upravlinnia pidvyshchenniam kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv proftekhosvity: monohrafiia [Scientific bases of management of advanced training of pedagogical workers of professional education: monograph]. Kyiv, 594 p. [in Ukrainian].

Protasova, N.H. (1998). Pisliadyplomna osvita pedahohiv: zmist, struktura, tendentsii rozvytku [Postgraduate education of teachers: content, structure, development trends]. Kyiv, 176 p. [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on approval of the sectoral concept of development of continuing pedagogical education №1176 of 14.08.2013. High school. Vol. 9, pp. 103–113. [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on the National Doctrine of Education Development № 347/2002 of April, 17, 2002. Available at: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Teplytska, A. (2018). Naukovo-teoretychnyi aspekt profesiinoi kompetentnosti: ukrainska naukova shkola [Theoretical aspects of professional competence: Ukrainian scientific school]. Youth and market. Monthly scientific-pedagogical journal. Drohobych, Vol. 10 (165), pp. 41–46. [in Ukrainian].

Voitenko, V.L., Lavreniuk, A.O., Malinich, L.M. & Melnyk, V.V. (2003). Upravlinnia yakistiu osvity [Management of the quality of education]. Khmelnytskyi; Kamianets-Podilskyi, 184 p. [in Ukrainian].

Department for Education & Employment. The English Education System: An overview of structure and policy. London, 1995. 36 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1024 с.

Закон України Про вищу освіту. Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Кузьмінський А.І. Організаційно-педагогічні основи безперервної освіти педагогічних кадрів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1997. 24 с.

Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія. Київ: Міленіум, 2003. 594 с.

Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. Київ: Шкільний світ, 1998. 176 с.

Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176. Вища школа. 2013. № 9. С. 103–113.

Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 р. URL: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Теплицька А. Науково-теоретичний аспект професійної компетентності: українська наукова школа. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2018. № 10 (165). С. 41–46.

Управління якістю освіти / В.І. Войтенко, А.О. Лавренюк, Л.М. Малинич, В.В. Мельник, В.В. Гуменюк; за заг. ред. А.О. Лавренюка. Хмельницький: ХОІППО; Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. 184 с.

Department for Education & Employment. The English Education System: An overview of structure and policy. London : DEE, 1995. 36 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)