ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Ірина Пінчук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216728

Ключові слова:

педагогічний експеримент, етапи експерименту, іншомовна комунікативна компетентність, майбутні вчителі початкової школи, дослідне навчання

Анотація

У статті описано особливості організації та проведення експериментального дослідження з формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Дослідження передбачало проведення педагогічного експерименту з метою імплементації таких етапів: пошуково-теоретичного, діагностико-констатувального, поглиблювально-формувального та аналітико-узагальнювального.

Біографія автора

Ірина Пінчук

кандидат педагогічних наук, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Посилання

Beheka, D. A. (2015). Pidhotovka maybutnikh mahistriv inozemnoyi filolohiyi do formuvannya fakhovoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti studentiv pedahohichnoho universytetu [Training future masters of foreign philology for the forming professional communicative competence of pedagogical university students]. Сandidate’s thesis. Kyiv. 246 p. [in Ukrainian].

Bershadska, N. S. (2011). Metodyka formuvannya anhlomovnoyi usnoyi dyskursyvnoyi kompetentsiyi u studentiv movnykh spetsialnostey [Methodology of forming English oral discursive competence of language specialties students]. Сandidate’s thesis. Odessa, 245 p. [in Ukrainian].

Burak, M. I. (2019). Vzayemopovyazane formuvannya u maybutnikh vykladachiv anhliyskoyi movy profesiyno oriyentovanoyi kompetentnosti v hovorinni ta informatsiyno-komunikatsiynoyi kompetentnosti [Interrelated forming future English teachers’ professionally oriented competence in speaking, information and communication competence]. Сandidate’s thesis. Ternopil, 243 p. [in Ukrainian].

Vyakhk, I. A. (2013). Pedahohichni umovy formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly [Pedagogical conditions of formation of foreign communicative competence of future primary school teachers]. Сandidate’s thesis. Vinnytsia National Technical University. Vinnytsia, 227 p. [in Ukrainian].

Dmytrenko, H., Pomytkin, E., & Holovach, N. (2020). Formuvannya zdatnykh do samorealizatsiyi zdobuvachiv osvity v umovakh hlobalizovanoho svitu [Formation of students’ self-fulfilling in a globalized world]. Youth and the market. Vol. 1 (180). pp. 12 – 18. [in Ukrainian].

Zagvyazinskiy, V. I., & Potashnik, M. M. (2004). Kak uchiteliu podgotovit i provesti йksperiment [How can a teacher prepare and conduct an experiment]. Moscov, 144 p. [in Russian].

Karelin, A. (2007). Bolshaya éntsyklopediya psikhologicheskikh testov [Large encyclopedia of psychological tests]. Moscow, 416 p. [in Russian].

Kratkaya filosofskaya éntsyklopediyа (1994). [A brief philosophical encyclopedia]. Moscov, 576 p. [in Russian].

Liakhovitskiy, M. V. (1991). Obshchaya metodika obucheniya inostrannym yazykam [General methods of teaching foreign languages]: textbook. manual for philol. fac. university. Moscov, 306 p. [in Russian].

Obshchaya psikhologiya (1976). [General psychology]: a textbook for students of ped. institutions. (Ed.). A. V. Petrovsky. Moscov, 479 p. [in Russian].

Passov, Ye. I. (1991). Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [Communicative method of teaching foreign language speaking]. 2nd ed. Moscov, 223 p. [in Russian].

Shyianiuk, L. V. (2018). Tekstotsentrychny pidkhid do formuvannya ukrayinomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv I – II rivniv akredytatsiyi [Text-centric approach to the forming Ukrainian-language communicative competence of the students of higher technical educational institutions of I – II levels of accreditation]. Сandidate’s thesis. Kherson State University. Kherson, 203 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті