КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор(и)

  • Юлія Шевченко
  • Валентина Мелаш
  • Анастасія Варениченко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.233977

Ключові слова:

компетентність, компетентнісний підхід, педагогічна умова, освітня компонента “Сучасні технології вивчення дисциплін інтегрованого курсу “Я досліджую світ”, молодші школярі, екологічна акція, Нова українська школа

Анотація

У статті проаналізовано правову та нормативну базу України для становлення нової освітньої парадигми. Виокремленні основні сутнісні характеристики компетентності: ефективне використання здібностей; володіння знаннями, уміннями і здібностями; розвинена співпраця з колегами і професійним міжособистісним середовищем; інтегроване поєднання знань, здібностей і установок; здатність робити що-небудь ефективно в широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегулювання; швидкою реакцією на динаміку обставин і середовища. Також, виявлено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування екологічної свідомості: розроблення освітньої компоненти “Сучасні технології вивчення дисциплін інтегрованого курсу “Я досліджую світ” з метою інтеграції екологічних та психолого-педагогічних знань; використання оптимальних інноваційних форм у напрямі активізації аксіологічного потенціалу здобувачів вищої освіти з метою актуалізації потреб молодших школярів у природоохоронній діяльності. Уточнено основні складові освітньої компоненти “Сучасні технології вивчення дисциплін інтегрованого курсу “Я досліджую світ”, а саме предмет, мету, завдання, програмні результати навчання (володіти новими інноваційними технологіями у професійній сфері; проєктувати програми спільної діяльності учня й учителя на уроках у початковій школі; використовувати сучасні методи і методичні прийоми навчання). Обґрунтовано етапи організації та проведення міжнародної природоохоронної акції як організаційної позааудиторної форми.

Біографії авторів

Юлія Шевченко

доктор педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Валентина Мелаш

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Анастасія Варениченко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Buzenko, I. (2017). Metodyka realizatsii pedahohichnykh umov formuvannia ekoloho-valeolohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Methodology of realization of pedagogical conditions of formation of ecological and valeological competence of future primary school teachers]. Bulletin of Zaporizhia National University. Ser. Pedagogical sciences. No. 2. pp. 84–91. [in Ukrainian].

Varenуchenko, A. (2017). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnoho vchytelia do formuvannia ekolohichnoi kultury molodshykh [Pedagogical conditions of preparation of the future teacher for formation of ecological culture of young schoolboys]. Youth and the market. Monthly scientific and pedagogical journal. Drogobich, No.6 (149). pp.148–152. [in Ukrainian].

Dubyaga, S., Shevchenko, Yu. & Fefilova, T. (2014). Rozvytok tvorchykh zdibnostei maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly u protsesi navchannia u VNZ [Development of creative abilities of the future primary school teacher in the process of studying at the university]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. 1 (35). pp.309–317. [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of Education]. Acad. ped. Sciences of Ukraine; (Ed.). V.G. Cremen. Kyiv,1040 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”] (information of the Verkhovna Rada, 2014, No. 37–38, Art. 2004). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [in Ukrainian].

Kuzma-Kachur, M. (2016). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do formuvannia pryrodoznavchoi kompetentnosti [Professional training of future primary school teachers for the formation of science competence]. Nauka ta osvita: aktualni problemy doslidzhen na suchasnomu etapi: zb. tez dop. Vseukr. nauk.-prakt. konf., 19–20 travnia 2016 r. – Science and education: current research problems at the present stage: Coll. thesis add. All-Ukrainian Scientific-Practical Conf., May 19–20. (pp. 103–104). Mukachevo. [in Ukrainian].

Natsionalna ramka kvalifikatsii [National Qualifications Framework] (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 No. 1341). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021]. Available at: zakon4.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Oleksenko, T., Melash, V. & Molodichenko, V. (2019). Formuvannia ekolohichnoho myslennia molodshykh shkoliariv [Formation of ecological thinking of schoolchildren: training manual]. Melitopol, 267p. [in Ukrainian].

Sichko, I. (2018). Formuvannya ekologichnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity [Formation of ecological competence of future specialists of primary education]. Pidhotovka suchasnoho pedahoha doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v umovakh rozbudovy Novoi ukrainskoi shkoly: zb. materialiv Vseukr. z mizhnar. uchastiu nauk.-prakt. konf., 19–20 kvit. 2018 r. – Preparation of a modern teacher of preschool and primary education in the conditions of development of the New Ukrainian school: Coll. Proceedings All-Ukrainian with International Participation of Scientific-Practical. Conf., April 19-20. (pp. 104–107). Kherson. [in Ukrainian].

Booth, R. (2009). The Teaching of Ecology in Schools. Journal of Biological Education, 13 (4), pp. 261– 266. [in English].

Brown, K. (2014). Global environmental change: a social turn for resilience? Progress in Human Geography, 38, pp. 107 – 117. [in English].

Jahrbuch Okologie 2010. (2009). Umwalzung der Erde – Konflikte um Ressourcen. Stuttgart: Hirzel, 72 p. [in English].

Lobanova, T. Competence-based education – a common European strategy. Computer Modelling and New Technologies, Transport and Telecommunication Institute, Lomonosova 1, LV-1019. Riga, Latvia, 2008. Vol.12, No. 2. pp. 45–65.[in English].

Melash, V., Molodychenko, V., Huz V., Varenychenko, A. & Kirsanova, S. (2020). Modernization of education programs and formation of digital competences of future primary school teachers. International Journal of Higher Education. Vol. 9, No. 7; pp.377–386. (Scopus).[in English].

Varetska, O., Nikulochkina, O., Tonne. O., Kuzminskyi, A., Bida, O. & Vdovenko, V. (2019). Primary school teacher’s soclal competence in the postgraduate education. Revista Românească pentru. Educatie Multidimensionala. Volume 11, No. 4 Supl. pp. 309–327. (Scopus). [in English].

Shevchenko, Yu., Dubiah,a S., Melash, V., Fefilova, T. & Saenko, Yu. (2020). The role of teachers in the organization of inclusive education of primary school pupils. International Journal of Higher Education. Vol. 9, No. 7; pp.207–216 (Scopus). [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті