МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Юлія Ляховська

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.242621

Ключові слова:

методологічні підходи, формування, громадянська культура, майбутні учителі, іноземна мова

Анотація

У статті розкрито основні компоненти реалізації методологічних підходів як стратегії дослідження і побудови педагогічної концепції розвитку громадянської культури майбутнього вчителя іноземної мови: системного, особистісноорієнтованого, культурологічного, полікультурного, діяльнісного. Встановлено, що схарактеризовані підходи забезпечують на достатньому, з погляду визначених суспільством вимог, рівні розв’язання проблеми формування громадянської культури майбутнього вчителя іноземної мови.

Біографія автора

Юлія Ляховська

аспірантка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Asmolov, A.G. (2011). Strategiya i metodologiya sotsiokulturnoy modernizatsii obrazovaniya [Strategy and methodology of socio-cultural modernization of education]. Moscow, 74 p. [in Russian].

Vakhrusheva, I.V. (2005). Formirovanie grazhdanskikh tsennostnykh orientatsii starsheklassnikov v obrazovatelnom protsesse [Formation of civil value orientations of senior pupils in the educational process]. Candidate’s thesis. Kirov, 200 p. [in Russian].

Demchenko, D.I. (2014). Formuvannia profesiinoi inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv zasobamy inozemnoi movy u fakhovii pidhotovtsi [Formation of professional and professional competence of maybut lawyers with the help of earthly language in industrial production]. Kharkiv, 213 p. [in Ukrainian].

Derevyanko, N. (2001). Teoretychni osnovy systemnoho pidkhodu do formuvannia hromadianskoi kultury osobystosti [Theoretical foundations of the systemic approach to the formation of community culture of particularity]. Scientific Notes. No. 4. pp. 7–13. [in Ukrainian].

Zhadan, I., Kiselov, S., Kiselova, O. & Ryabov, S. (2004). Politychna kultura ta problemy hromadianskoi osvity v Ukraini [Political culture and problems of community education in Ukraine]. Kyiv, 80 p. [in Ukrainian].

Zhurova, V.G. (2010). Stanovlenye hrazhdanskoi kompetentnosty studencheskoi molodezhy v vuze [Formation of civil competence of student youth in the university]. Candidate’s thesis. Smolensk, 209 p. [in Russian].

Kazaeva, E.A. (2010). Pedahohycheskaia kontseptsyia razvytyia hrazhdanskoi pozytsyy budushcheho uchytelia [Pedagogical concept of development of the future teacher’s civic position]. Doctor’s thesis. Chelyabinsk, 461 p. [in Russian].

Kravets, R.А. (2017). Realizatsiia polikulturnoi osvity maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi na zaniattiakh inozemnoi movy [Current trends and factors in the development of pedagogical and psychological sciences]. Suchasni tendentsii ta faktory rozvytku pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk : materials Mizhnar. nauk.-practical. conf. (Kyiv, 3-4 years. 2017). – Modern tendencies and factors of development of pedagogical and psychological sciences: Proceedings Intern. Scientific-Practical Conf. (Kyiv, February 3-4, 2017). Kyiv, pp. 90–93. [in Ukrainian].

Makarova, E.A. (2014). Formyrovanye hrazhdansko-patryotycheskykh tsennostei u budushchykh pedahohov sredstvamy proektnoi deiatelnosty [Formation of civil-patriotic values among future teachers by means of project activities]. Candidate’s thesis. Bryansk, 232 p. [in Russian].

Perepecha, N.N. (2012). Formirovanie grazhdanskoy pozitsii studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Formation of civil position of students of higher educational institutions]. Candidate’s thesis. Moscow, 200 p. [in Russian].

Popova, T.N. (2001). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalno vazhnykh kachestv u budushchikh uchiteley (na materiale izucheniya inostrannykh yazykov [Pedagogical conditions for the formation of professionally important qualities in future teachers (based on the study of foreign languages)]. Candidate’s thesis. Saratov, 233 p. [in Russian].

Mironenko, T.P. (2000). Zaluchennia studentiv do hromadianskykh tsinnostei svoho narodu [Involving students in the civic values of their nation]. Scientific works. Series: Pedagogy.Vol. 7, pp. 42–45. [in Ukrainian].

Mikhailichenko, M.V. (2002). Osobystisno zoriientovane navchannia yak umova formuvannia hromadianskosti maibutnoho vchytelia [Personally oriented education as a condition for the formation of citizenship of the future teacher]. Scientific notes: coll. Science. articles of the National Pedagogical University named after Mykhaylo Drahomanov.Vol. 47. pp. 147–151. [in Ukrainian].

Moskalenko, S.V. (2007). Pedagogicheskaya organizatsiya vospitaniya grazhdanstvennosti v obshcheobrazovatelnoy shkole (na materiale prepodavaniya literatury v starshikh klassakh [Pedagogical organization of civic education in general education school (based on teaching literature in senior grades)]. Candidate’s thesis. Moscow, 210 p. [in Russian].

Ogorodnik, L. (2001). Stanovlennia systemy hromadianskoho vykhovannia v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti [Establishment of the system of the community of the community in the minds of the development of the Ukrainian statehood]. Problems of education. Vol. 26. pp. 59–64.[in Ukrainian].

Podkoviroff, N.T. (2017). Mizhkulturna osvita v yevropeiskykh krainakh ta Ukraini [Intercultural education in European countries and Ukraine]. Odessa, 72 p. [in Ukrainian].

Radul, S.G. (2013). Eksperymentalne doslidzhennia osoblyvostei mizhkulturnoi kompetentnosti u maibutnikh vchyteliv inozemnoi movy [Experimental study of the features of intercultural competence of future foreign language teachers]. Education and development of a gifted personality. Series: Pedagogy. No. 12. pp. 56–60. [in Ukrainian].

Rogulska, O. (2018). Model systemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do profesiinoi diialnosti v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha zakladiv vyshchoi osvity [The model of the system of preparation of future foreign language teachers for professional activity in the conditions of information and educational environment of higher education institutions].Youth & market. No. 11. pp. 86–91. [in Ukrainian].

Erme, G. (1994). Kultura y demokratyia [Culture and Democracy]. Moscow, 190 p. [in Russian].

Barmer, L. (2018). Culture and Communication Intercultural Communication in the Global workplace. Jouranal of business communication. No. 11. pp. 141–161. [in English].

Bilbeny, N. (2012). Attica intercultural. La razуn practica frente a los retos de la diversidad cultural. Madrid, 204 p. [in English].

Gollnick, D. & Chinn, P. (2016). Multicultural Education in a Pluralistic Society. 10th ed. London, 352 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-17

Номер

Розділ

Статті