ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Оксана Ісаєва
  • Ганна Шайнер

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259917

Ключові слова:

студенти-медики, вища медична освіта, дистанційне навчання, професійна підготовка

Анотація

У статті висвітлюється актуальність дистанційної освіти в кризових умовах та аналізуються переаги впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів вищої медичної освіти. Дистанційне навчання за допомогою ІКТ розглядається як рушій освітньої діяльності в сучасних умовах нашої країни, тому розробка та впровадження дистанційних форм і методів навчання стала одним з основних напрямів розвитку вищої школи на сучасному етапі. Запровадження форми дистанційної освіти стало можливим завдяки розвитку Інтернет технологій та відповідності стилю життя сучасного студента.

Значна увага зосереджується на ролі викладача у дистанційній освіті та особливостях педагогічної взаємодії викладачів і студентів як суб’єктів дистанційного навчання, висвітлюються інструменти спілкування та засоби організації дистанційного навчання у професійній освіті. Виокремлюються базові функції викладача у процесі дистанційного навчання: педагогічна (або метакогнітивна), організаційна, патріотично-виховна, соціоафективна (або мотиваційна), техніко-адміністративна. Ключовою умовою, що сприяє практичній реалізації дистанційного навчання, є наявність у викладача знань, умінь і навичок роботи з сучасними інформаційними й комунікаційними технологіями.

Увагу закцентовано на сутності та навчальних можливостях дистанційної освіти на основі аналізу й узагальнення педагогічної, дидактичної та наукової літератури.

Біографії авторів

Оксана Ісаєва

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, професор кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ганна Шайнер

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”

Посилання

Hnyedkova, O. O. (2017). Pedahohichni umovy formuvannya fakhovykh znan maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov u protsesi dystantsiynoho navchannya [Pedagogical conditions of formation of professional knowledge of future teachers of foreign languages in the process of distance learning]. Candidate’s thesis. 19 p. [in Ukrainian].

Zhevakina, N. V. (2003). Tekhnolohiya dystantsiynoho navchannya: sutnist ta osoblyvosti [Technology of distance learning: essence and features]. Bulletin of Luhansk. state ped. Taras Shevchenko University. No. 4. pp. 68–73. [in Ukrainian].

Kuklev, V. A. (2010). Stanovlenie sistemy mobilnogo obucheniya v otkrytom distantsionnom obrazovanii [The formation of a mobile learning system in open distance education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ulyanovsk State Technical University. Ulyanovsk. 46 p.

Tanas, M. (2003). Dystantsiyna osvita v dydaktychniy kontseptsiyi [Distance education in the didactic concept]. Higher education in Ukraine. Kyiv. No.1. pp. 73–82. [in Ukrainian].

Khasson, V. Dzh. (2004). Kryteriyi yakosti dystantsiynoyi osvity [Quality criteria for distance education]. Higher Education. No. 1. pp. 92–99. [in Ukrainian].

Hоlmbеrg, B. (1983). Dіstаncе Еducаtіоn Іntеrnаtіоnаl Pеrspеctіvеs. Lоndоn. 115 р. [in English].

Mооrе, M. (1973). Tоwаrd а thеоry оf іndеpеndеnt lеаrnіng аnd tеаchіng. Jоurnаl оf Hіghеr Еducаtіоn. Vоl. 12. pp. 661–679. [in English].

Wеdеmеyеr, C. (1981). Lеаrnіng аt thе Bаckdооr: Rеflеctіоns оn nоn-trаdіtіоnаl lеаrnіng іn thе lіfеspаn. Mаdіsоn. 130 р. [in English].

Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/distancijne-navchannya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті