УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.273080

Ключові слова:

Національна гвардія України; кадрове забезпечення; вищий військовий навчальний заклад; військова освіта; організація освітнього процесу; майбутні офіцери; готовність

Анотація

Проведено аналіз наукових праць, нормативно-правових актів, онлайн-опитування, зустрічі та бесіди з випускниками вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України, на підставі яких внесені зміни до змісту освітніх програм Київського інституту Національної гвардії України. Визначені подальші завдання дослідження, спрямовані на формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання службових завдань з охорони громадської безпеки і порядку в процесі професійної підготовки.

Біографії авторів

Михайло Медвідь

доктор економічних наук, професор зі спеціальності 254 Забезпечення військ (сил), заступник начальника Київського інституту Національної гвардії України з навчально-методичної роботи, Київський інститут Національної гвардії України

Віталій Криворучко

начальник курсу № 2 факультету забезпечення державної безпеки Київський інститут Національної гвардії України

Посилання

Bukhun, A.H. (2017). Rozvytok hromadskoi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy u protsesi profesiynoi pidhotovky [Development of civic competence of future officers of the National Guard of Ukraine in the process of professional training]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Poltava, 20 p. [in Ukrainian].

Volkov, I.M. & Perepadia, V.I. (2018). Aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia protsesu vykonannia Natsionalnoi hvardii Ukrainy zavdan z ohorony hromadskoho poriadku ta zabezpechennia hromadskoi bezpeky pid chas masovykh zakhodiv ta u khodi prypynennia masovykh zavorushen [Actual issues of legal regulation of the process of the National Guard of Ukraineʼs performance of the tasks of protecting public order and ensuring public safety during mass events and during the cessation of mass riots]. Honor and law. No. 4, pp. 103–109. [in Ukrainian].

Holovan, O.M. & Trobiuk, D.V. (2019). Perspektyva vykorystannia bezpilotnykh litalnykh aparativ pidrozdilamy Natsionalnoi hvardii Ukrainy pid chas okhorony hromadskoho poriadky [The prospect of using unmanned aerial vehicles by units of the National Guard of Ukraine during the protection of public order]. Collection of scientific works of the Kharkiv National University of the Air Force. No. 2, pp. 43–47. [in Ukrainian].

Medvid, M.M., Babichev, A.V., Demianyshyn, V.M., Medvid, Yu.I. & Buhun, A.H. (2016). Poperedu zmin u viyskovykh systemskh vyshchoi osvity ta profesiynoi oriientatsii. [Changes are ahead in the military systems of higher education and professional orientation]. Herald of Cherkasy University. Series “Pedagogical Sciences”. Vol. 14, pp. 76–78. [in Ukrainian].

Medvid, M.M., Ktitorov, M.O., Medvid, Yu.I., Kurbatov, A.A, Pashynskyy A.V. & Kruvoruchko, V.O. (2022). Vrakhuvannia tendentsiy voiennoi polityky Ukrainy v orhanizatsii osvitnoho protsesu vyshchoho viyskovoho navchalnoho zakladu [Taking into account the trends of the military policy of Ukraine in the organization of the educational process of the higher military educational institution]. Herald of Cherkasy University. Series “Pedagogical Sciences”. Vol. 4, pp. 29–37. [in Ukrainian].

Medvid, M.M., Ktitorov, M.O. & Kruvoruchko, V.O. (2022). Vyznachennia pereliku viyskovo-profesiynykh ta viyskovospetsialnykh kompetentnostey maybutnoho ofitsera Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Determination of the list of military-professional and military-special competencies of the future officer of the National Guard of Ukraine]. Education and formation of competitiveness of specialists in the conditions of European integration: Proceedings of the 4rd International Conference, pp. 177–179. [in Ukrainian].

Medvid, M., Chernichenko, I., Medvid, Yu. & Demianyshyn, V. (2020). Implementatsiia postanovy KMU vid 21.08.2019 No. 800 “Deiaki pytannia kvalifikatsii...ˮ v protsesi stanovlennia vykladacha-pochatkivtsia vyshchoho viyskovoho navchalnoho zakladu [Implementation of the resolution of the CMU dated August 21, 2019 No. 800 “Some issues of professional development...ˮ in the process of becoming a novice teacher of a higher military educational institution.]. Youth & market, No. 1 (180), pp. 6–11. [in Ukrainian].

Orhanizatsiyno-metodychni rekomendatsii z rozroblennia (koryhuvannia) osnovnykh osvitnikh dokumentiv z pidhotovky viyskovykh fakhivtsiv ofitserskoho, serzhantskoho (starshynskoho) skladu u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh, zakladakh fakhovoi peredvyshchoi viyskovoi osvity ta viyskovykh navchalnykh pidrozdilakh zakladiv vyshchoi osvity: rozporiadzhennia Ministerstva oborony Ukrainy vid 04.08.2022 roku №. 19691/z. [Organizational and methodological recommendations for the development (correction) of basic educational documents for the training of military specialists of the officer, sergeant (sergeant) ranks in higher military educational institutions, institutions of professional advanced military education and military educational units of higher education institutions: order of the Ministry of Defense of Ukraine dated August, 04 2022 No. 19691/z.]. [in Ukrainian].

Osnovy taktyky zastosuvannia kopteriv DJI Mavic ta Autel EVO II v boyovykh umovakh: kurs fondu “Povernys zhyvymˮ [The basics of the tactics of using DJI Mavic 3 and Autel EVO II copters in combat conditions: the course of the “Come Back Aliveˮ Foundation]. Available at: http://surl.li/eoicj (Accessed 20 Jan. 2023) [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 13.03.2014 № 876-VII [National Guard of Ukraine Act]. Available at: URL: http://surl.li/sjrq (Accessed 20 Jan. 2023) [in Ukrainian].

Radvanskyi, I.H. & Yevtushenko, I.V. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii vzaiemodii chastyn i pidrozdiliv Natsionalnoi hvardii Ukrainy, Natsionalnoi politsii Ukrainy ta inshykh pravookhoronnykh orhaniv u sferi okhorony hromadskoho poriadky i zabezpechennia hromadskoi bezpery [Peculiarities of the organization of interaction between parts and units of the National Guard of Ukraine, the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies in the field of public order protection and public safety]. Honor and law. No. 2, pp. 52–57. [in Ukrainian].

Trobiuk, D. & Yevsieiev, V. (2019). Orhanizatsiia okhorony hromadskoho poriadky Natsionalnoi zhandarmerii Frantsii ta mozhlyvosti ii vykorystannia u Natsionalnoi hvardii Ukrainy. [The organization of public order protection of the National Gendarmerie of France and the possibility of its use in the National Guard of Ukraine]. Collection of scientific works of the Kharkiv National University of the Air For. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Ser.: Military and technical sciences. No. 1, pp. 125–136. [in Ukrainian].

U Kyivskomu instytuti Natsionalnoi hvardii Ukrainy vidbulasia dovhoochikuvana zustrich vypusknykiv [The long-awaited meeting of graduates took place at the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine]. Site of the Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine. Available at: http://surl.li/eiyun (Accessed 20 Jan. 2023) [in Ukrainian].

Shvets, D.V. (2016). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv MVS Ukrainy do ohorony i zabezpechennia hromadskoho poriadku v protsesi fakhovoi pidhotovky [Preparation of future officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for the protection and maintenance of public order in the process of professional training]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Yakovenko, Ye.S. (2016). Formuvannia profesiynykh umin u maybutnikh ofitseriv pidrozdiliv spetsialnoho pryznachennia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Formation of professional skills of future officers of special purpose units of the National Guard of Ukraine]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Hlukhiv, 21 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-02

Номер

Розділ

Статті