СИСТЕМА СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ХОРВАТІЇ (1991–2023): РЕФОРМУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.304894

Ключові слова:

професійна (професійно-технічна) освіта; реформи освіти; освітня політика; післявоєнна відбудова; європеїзація; освітньо-професійні програми.

Анотація

У статті розкрито процеси реформування системи середньої професійної освіти в Хорватії у 1991–2023 рр., з’ясовано проблеми і перспективи розвитку зазначеної ланки освіти, виокремлено рекомендації для України щодо використання хорватського досвіду. Встановлено, що від часу здобуття незалежності Хорватії в країні проводилися освітні реформи, які стосувалися, зокрема, й сфери середньої професійної освіти. Загалом можна виділити декілька етапів реформування: 1) 1991–2001 рр. – відмова від соціалістичної спадщини, насамперед “спрямованої освіти”, відновлення структури професійного шкільництва, яка діяла до 1975 р., впровадження механізму учнівства (“навчання у праці”, дуальної освіти); 2) 2001–2013 рр. – курс на європеїзацію освіти, утворення нових інституцій для управління освітою (Агентство професійної освіти та освіти дорослих), прийняття Закону про професійну освіту та Стратегії розвитку системи професійної освіти; 3) 2013–2023 рр. – продовження реформ, спрямованих на поглиблення якості середньої професійної освіти, оптимізації закладів освіти і освітніх програм, акцент на інклюзії, інтернаціоналізації, цифровізації професійної освіти, розширення дуальної освіти тощо. Водночас у системі професійної освіти Хорватії накопичилися певні суперечності. З одного боку, великий відсоток здобувачів освіти, порівняно з гімназіями, але з іншого – чимале безробіття випускників закладів професійної освіти, їх влиття у систему вищої освіти. Для України корисним буде хорватський досвід щодо упровадження правових, фінансових, організаційних механізмів дуальної освіти; утворення інституцій забезпечення якості освіти, зокрема Агентства професійної освіти та регіональних центрів компетентностей; оптимізації закладів професійної освіти та освітньо-професійних програм; підвищення привабливості професійної освіти серед молоді.

Біографія автора

Микола Галів

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Liesnikova, M.V. (2022). Populiaryzatsiia profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity sered molodi: yevropeiskyi dosvid ta kroky z yii pidvyshchennia v Ukraini [Popularization of professional (vocational) education among young people: European experience and steps to increase it in Ukraine]. Educational analytics of Ukraine. No. 4 (20). pp. 49–66. [in Ukrainian].

Systemy otsiniuvannia yakosti profesiinoi osvity i navchannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: monohrafiia (2018). [Quality assessment systems of professional education and training in the countries of the European Union]. Zhytomyr, 216 p. [in Ukrainian].

Suchasni modeli profesiinoi osvity i navchannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: porivnialnyi dosvid: monohrafiia (2018). [Modern models of professional education and training in the countries of the European Union: comparative experience: monograph]. Kyiv, 223 p. [in Ukrainian].

Blagojević, J. (2024). Rezanje povijesti iz strukovnih škola: Nastavnici se pobunili i za Narod.hr otkrili što traže [Cutting history from vocational schools: Teachers rebelled and revealed to Narod.hr what they were looking for]. Available at: https://narod.hr/hrvatska/rezanje-povijesti-iz-strukovnih-skola-nastavnici-se-pobunili-i-za-narod-hr-otkrili-sto-traze [in Croatian].

Buković, N. (2019). Razvoj institucionalnog ustroja hrvatske politike strukovnog obrazovanja [Development of the institutional structure of the Croatian vocational education policy]. Političke perspektive: časopis za istraživanje politike. Vol. 9. No. 2. pp. 99–122. [in Croatian].

Filić, J., Lemaić, K. & Sabol, M. (2020). Promocija i popularizacija strukovnog obrazovanja [Promotion and popularization of vocational education]. Available at: https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2020/01/31/promocija-i-popularizacija-strukovnog-obrazovanja/ [in Croatian].

Graditeljska tehnička škola (2024). [Construction technical school]. Available at: http://ss-graditeljska-zg.skole.hr/smjerovi [in Croatian].

Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje (2018). [National curriculum for vocational education]. Zagreb, 41 p. Available at: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/StrukovnoObrazovanje/Nacionalni%20kurikulum%20za%20strukovno%20obrazovanje%20(objavljeno%209.%207.%202018).pdf [in Croatian].

Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (2023). [National education system development plan for the period until 2027]. Zagreb, 81 p.). Available at: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/AkcijskiINacionalniPlan/Nacionalni-plan-razvoja-sustava-obrazovanja-za-razdoblje-do-2027.pdf [in Croatian].

Nikolić, A. (2022). Strukovna reforma zabija gol Povijesti? [Vocational reform scores a goal for History?]. Poučavanje povijesti. God. I. Broj 2. pp. 31–37. [in Croatian].

Nove boje znanja. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2015). [New colors of knowledge. Education, science and technology strategy]. Zagreb, 2015. 262 p. Available at: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf [in Croatian].

Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (2018). [Decision on adoption of the Network of Regional Competence Centers in Vocational Education]. Available at: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_854.html [in Croatian].

Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju (2007). [Decision on the establishment of educational sectors in vocational education]. Available at: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/StrukovnoObrazovanje/Odluka%20o%20uspostavi%20obrazovnih%20sektora%20u%20strukovnom%20obrazovanju,%2014.%20prosinca%202007.pdf [in Croatian].

Perin, V. (2012). Kvaliteta srednjoškolskog strukovnog obrazovanja – “mjerenje” kvalitete [Quality of secondary school vocational education – “measurement” of quality]. Acta Iadertina. No. 9. pp. 25–32. [in Croatian].

Perišić, H. (2019). Reforma srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj sedamdesetih godina 20.stoljeća. [Reform of secondary school education in Croatia in the 70s of the 20th century]. Diplomski rad, Zagreb, 52 p. [in Croatian].

Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005–2010 (2005). [Education system development plan 2005–2010]. Zagreb, 38 p. [in Croatian].

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016–2020) (2016). [Vocational education and training system development program (2016–2020)]. Available at: https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Program%20SOO_HR.pdf [in Croatian].

Strategija razvoja sustava strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2008–2013 (2008). [Strategy for the development of the vocational education system in the Republic of Croatia 2008–2013]. Zagreb, 20 p. [in Croatian].

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Hrvatskoj. Kratki pregled (2020). [Vocational education and training in Croatia. Brief overview]. Luksemburg: Ured za publikacije Europske unije, 70 p. Available at: https://www.cedefop.europa.eu/files/4181_hr.pdf [in Croatian].

Tekuće reforme i razvoj politike (2023). [Ongoing reforms and policy development]. Available at: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/croatia/ongoing-reforms-and-policy-developments [in Croatian].

Tomljenović, R. & Čorak, S. (2012). Prijedlozi za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja za potrebe turizma u Hrvatskoj [Proposals for the improvement of secondary education for the needs of tourism in Croatia]. Zagreb, 35 p. [in Croatian].

Visković, A. (2021). Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja [Visković A. Self-evaluation of vocational schools in the function of ensuring the quality of vocational education]. Disertacija. Zadar: Sveučilište u Zadru, 340 p. [in Croatian].

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. (2001). [Law on Amendments to the Law on Secondary Education]. Available at: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_06_59_959.html [in Croatian].

Zakon o strukovnom obrazovanju (2018). [Law on Vocational Education]. Available at: https://kliper.hr/wp-content/uploads/2018/06/Zakon_o_strukovnom_obrazovanju.pdf [in Croatian].

Žilić, I. (2016). General versus Vocational Education: Lessons from a Quasi-Experiment in Croatia. Radni materijali EIZ-a. No. 8. pp. 5–27. Available at: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247784 [in English].

Žiljak, T. (2013). Dvije faze obrazovne politike u Hrvatskoj nakon 1990. godine. [Two phases of educational policy in Croatia after 1990]. Andragoški glasnik. Vol. 17. (1). pp. 7–25. [in Croatian].

Zrno, Ju. (2012). Obrazovanje strukovnih nastavnika u Hrvatskoj i Europskim zemljama [Education of vocational teachers in Croatia and European countries]. Andragoški glasnik. Vol. 16 (1), pp. 43–54. [in Croatian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-15

Номер

Розділ

Статті