ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.304923

Ключові слова:

вища освіта; іноземні мови; інновації; освітній процес; здобувачі вищої освіти; освітня технологія.

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні іноземної мови для здобувачів вищої освіти. Зважаючи на те, що великі масиви науково-технічних знань під впливом інноваційних процесів перетворилися практично на основу нової постіндустріальної цивілізації, доведено, що використання інноваційних технологій у сфері вищої освіти не лише розв’язує завдання традиційної освіти, а й озброює студента баченням перспективи розвитку професійної галузі, механізмів та технологій одержання якісно підготовлених фахівців, нових результатів на основі використання інноваційних форм, методів і технологій навчання. Зазначено, що сучасна вища освіта має орієнтуватися не лише на традиційні цінності науки, а й цінності інтегрального синтезу, цінності інноваційні, серед яких особливо варто виділити інноваційну динаміку, що відбиває фази і стадії процесу, методи і способи перетворення початкового наукового знання в результуючий інноваційний продукт.

Біографії авторів

Алла Кондратюк

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Валентина Малик

викладач іноземних мов кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету

Посилання

Akimova, O.V. (2001). Motyvatsiia dosiahnennia u strukturi tvorchoi diialnosti studentiv [Achievement motivation in the structure of students’ creative activity]. Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy, No. 8, pp. 3–9. [in Ukrainian].

Bielkin, I.V. (2016). Kouchynh – innovatsiinyi metod navchannia [Coaching as an innovative method of training]. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems, No. 47, pp. 119–123. [in Ukrainian].

Bielkin, I.V., Hontaruk, Ya.V. & Trapaidze, S.M. (2022). Kulturna etyka dilovoho spilkuvannia yak osnova vzaiemodii mizh osnovnymy uchasnykamy na rynku [Cultural ethics of business communication as a basis of interaction between the main participants in the market]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, No. 36, pp. 45–49. [in Ukrainian].

Volkova, P. (2001). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv, 560 p. [in Ukrainian].

Hurevych, R.S. & Kademiia, M.Iu. (2016). Innovatsiini osvitni tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Innovative educational technologies in higher educational institutions]. Problems and prospects of the formation of the national humanitarian and technical elite. Kharkiv, pp. 266–274. [in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O.A. (2004). Innovatsiini navchalni tekhnolohii – osnova modernizatsii universytetskoi osvity [Innovative educational technologies are the basis of modernization of university education]. Innovative educational technologies in the process of teaching academic disciplines. Zhytomyr, pp. 3–14. [in Ukrainian].

Dudikova, L. & Marlova, A. (2018). Osoblyvosti anhliiskoho medychnoho slenhu ta oznaiomlennia z nym studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv yak zasib motyvuvannia do vyvchennia inozemnoi movy [Peculiarities of English medical slang and familiarization with it for students of higher medical educational institutions as a means of motivation to study a foreign language]. Youth & market, No. 9, pp. 22–27. [in Ukrainian].

Dudikova, L., Kondratiuk, A. & Tereshchenko, L. (2023). Elementy hnuchkoho navchannia inozemnoi movy v umovakh kryzovoho stanu [Elements of flexible foreign language learning in crisis conditions]. Current issues of the humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Vol. 3. Drohobych, pp. 242–248. [in Ukrainian].

Dudikova, L.V. (2012). Suchasni pidkhody vykladannia inozemnykh mov na nefilolohichnykh spetsialnostiakh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Modern approaches to teaching foreign languages in non-philological specialties of higher educational institutions]. Collection of scientific works of the Khmelnytskyi Institute of Social Technologies of the University “Ukraine”, No. 6, pp. 59–61. [in Ukrainian].

Kravets, R.A. (2013). Modernizatsiia systemy vyshchoi ahrarnoi osvity v umovakh polikulturyzatsii suspilstva [Modernization of the system of higher agrarian education in the conditions of polyculturalization of society]. Youth & market, No. 8 (103), pp. 69–73 [in Ukrainian].

Kravets, R.A. (2015). Osoblyvosti tradytsiinykh ta innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii polikulturnoi osvity maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi [Peculiarities of traditional and innovative pedagogical technologies of multicultural education of future specialists in the agricultural industry]. Youth & market, No. 4 (123), pp. 120–125. [in Ukrainian].

Malyk, V.M. (2023). Pidkhody do vyznachennia struktury inshomovnoi komunikatyvnoi kultury [Approaches to determining the structure of foreign language communicative culture]. Innovative pedagogy, No. 56, Vol. 2, pp. 175–182. [in Ukrainian].

Mykhailichenko, M.V. & Rudyk, Ya.M. (2016). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Kyiv, 583 p. [in Ukrainian].

Strilets, S.I. (2011). Innovatsiini tekhnolohii i metody navchannia u vyshchii osviti: problemy ta perspektyvy [Innovative technologies and teaching methods in higher education: problems and prospects]. Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University. Chernihiv, No. 90, pp. 204–209. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-15

Номер

Розділ

Статті