DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126381

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Валентина Вакуленко

Анотація


У статті досліджуються сучасний стан проблеми та методика ґендерного виховання дітей дошкільного віку в Донецькому регіоні. Доведено, що розробка і впровадження методики гендерного виховання в педагогічну практику навчально-виховних закладів Донецькій області дозволили ефективно реалізувати зміст гендерного виховання в цілісному педагогічному процесі дошкільних освітніх установ, що сприяло успішному оволодінню хлопчиками / дівчатками дошкільного віку соціальними ролями, культурою взаємовідносин статей, формування готовності до партнерських, дружніх взаємин з дорослими, однолітками своєї й протилежної статі.

Ключові слова


ґендерне виховання; гендерна соціалізація; статево-рольова ідентифікація; самореалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kononko, O. L. (Ed.). (2008). Bazova prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku “Ia u Sviti” [The basic program development of a child of preschool age “I am in the world”]. Kyiv: Svitych. [in Ukrainian].

Gradusova, L.V. (2011). Gender Pedagogy [Gendernaya pedagogika]. [Electronic resource].Mosov: Flint: Science, 176 p. [in Russian].

Lutsenko Victoria (2009). Dyferentsiiovanyi pidkhid u vykhovanni doshkilnykiv riznoi stati [Differentiated approach in preschool children of different gender]. Kindergarten (School world), no. 27, pp. 37–40. [in Ukrainian].

Mudrik, A.V. (2003). O polorolevom (gendernom) podkhode v sotsialnom vospitanii [About the gender-role approach in social upbringing]. Educational work at school, no.5, pp. 15–19. [in Russian].

Ochkur V.V. (2012). Genderna stratehiia vykhovannia ta hendernyi pidkhid u rozvytku ditei doshkilnoho viku [Gender strategy of education and gender approach in the development of children of preschool age]. Preschool educational institution, pp. 2–14. [in Ukrainian].

Sukhomlinsky, V.A. (1981). Metodika vospitaniya kollektiva [Method of education of the collective]. Moscow: Enlightenment, 192 p. [in Russian].

Somina, A., Kuksenko,O. & Hormash, V. (2011). Genderne vykhovannia ditei doshkilnoho viku [Gender education of preschool children].Methodist of a preschool institution,no.4, pp. 36–50. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” – Наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008.

Градусова, Л. В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс]: Уч. пособ. /Л. В. Градусова.   М.: Флинта: Наука, 2011.   176 с.

Луценко Вікторія. Диференційований підхід у вихованні дошкільників різної статі /В. Луценко // Дитячий садок (Шк. світ). – 2009. – № 27. – С. 37–40.

Мудрик А.В. О полоролевом (гендерном) подходе в социальном воспитании /А.В. Мудрик // Воспитательная работа в школе. – 2003. – №5. – С. 15 – 19.

Очкур В. В. Ґендерна стратегія виховання та гендерний підхід у розвитку дітей дошкільного віку / В. В. Очкур // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – С. 2–14.

Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение, 1981.  192 с.

Сьоміна А. Ґендерне виховання дітей дошкільного віку /Анжела Сьоміна, Олександра Куксенко, Валерія Гормаш// Вихователь-методист дошкілього закладу. – 2011. – № 4. – С. 36–50.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)