DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126384

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Оксана Хомишак

Анотація


У статті окреслено проблему формування основ інформаційної компетентності вчителя іноземної мови як важливої передумови професійно-методичної підготовки філологів. Розроблено програму навчальної дисципліни “Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови у загальноосвітній школі”. Охарактеризовано основні знання, уміння та навички вчителя для відбору та здійснення навчально-методичної роботи з іншомовними інформаційними освітніми ресурсами, електронними навчальними посібниками, педагогічними програмними засобами, аудіо-, відеоподкастами для формування комунікативної компетентності учнів та комп’ютерним тестуванням для тренування, перевірки і/або контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови

Ключові слова


інформаційна компетентність; інформаційно-комунікаційні технології; комп’ютерне навчання; іноземна мова; електронний підручник; аудіоподкаст; відеоподкаст; комп’ютерне тестування; загальноосвітня школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieiev, O.O., Buhaichuk, K.L., Kalinenko, N.O., Kolhatin, O.H., Kukharenko, V.M. & Liulkun, N.A. et al (2013). Pedahohichni aspekty vidkrytoho dystantsiinoho navchannia [Pedagogical aspect of open distant teaching]. KhNADU, Kharkiv: “Miskdruk”, 212 p. [in Ukrainian].

Andronatii, P.I. & Kotiak, V.V. (2011). Kompiuterni tekhnolohii v osvitnikh vymiriuvanniakh: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Computer technologies in educational mesures]. Kirovohrad: Lysenko V.F.,144p. [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., Kademiia, M. Yu. & Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid: navchalnyi posibnyk [Information technologies in teaching: innovative approach]. Vinnytsia: TOV firma “Planer”, 348 p.[in Ukrainian].

Kapeliushna, T. (2014). Analiz zmistu shkilnoho navchannia anhliiskoi movy v umovakh internatsionalizatsii osvitnoho prostoru [Content analysis of English language school teaching in the educational sphere internationalization]. Comparative Pedagogical Studies. No. 4(22), pp. 129 –135. [in Ukrainian].

Zharkykh, Yu. S., Lysochenko, S. V., Sus, B. B. & Tretiak, O. V. (2012). Kompiuterni tekhnolohii v osviti [Computer technologies in education]. Kyiv: “Kyivskyi universytet”, 239 p. [in Ukrainian].

Maiier, N.V. (2015). Formuvannia metodychnoi kompetentnosti u maibutnikh vykladachiv frantsuzkoi movy: teoriia i praktyka [Future French teachers methodological competence formation]. Kyiv: KNLU Publ., 482 p. [in Ukrainian].

Morska, L.I. (2008). Informatsiini tekhnolohii u navchanni inozemnykh mov [Information technologies in foreign languages teaching]. Ternopil: Aston, 256 p. [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Hordiichuk, H. B., Konoshevskyi, L. L., Konoshevskyi, O. L. & Shestopal, O. V. (2011). Osvitnie seredovyshche dlia pidhotovky maibutnikh pedahohiv zasobamy ICT [Educational sphere for future pedagogues training with the aid of ICT]. Vinnytsia: FOP Rohalska I.O., 348 p. [in Ukrainian]

Strelnikov, V. Yu. & Britchenko, I. H. (2013). Suchasni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Modern technologies of teaching in higher educational institution]. Poltava: PUET, 309 p.[in Ukrainian].

Kukharenko, V.M., Berezenska, S.M., Buhaichuk, K.L., Oliinyk, N.Iu., Oliinyk, T.O. & Rybalko, O.V. et al (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and Practice of Blended learning]. Kharkiv: “Miskdruk”, NTU “KhPI”, 284 p. [in Ukrainian].

Khomyshak, O. (2017). Metodyka zastosuvannia kompiuteriv u vykladanni inozemnykh mov [Methods of using computers in foreign language teaching]. Drohobych, 62 p. [in Ukrainian].

Khomyshak, O.B. (2013). Udoskonalennia protsesu vykladannia praktychnoho kursu anhliiskoi movy na osnovi “zmishanoi” metodyky [Improvement of English practical course teaching with the aid of blended method]. Youth and Market, no. 7 (102), pp. 78 – 81. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєв О.О., К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М. Кухаренко, Н.А. Люлькун, Л.Л. Ляхоцька, Н.Г. Сиротенко, Н.Є Твердохлєбова. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання / За ред. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка – ХНАДУ, Харків: “Міськдрук”, 2013. – 212 с.

Андронатій П.І., Котяк В.В. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник.– Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 144 с.

Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко; за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2012. – 348 с.

Капелюшна Т. Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору // Порівняльно-педагогічні студії № 4(22), 2014. – С. 129 –135.

Комп’ютерні технології в освіті: навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 239 с.

Майєр Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика: монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 482 с.

Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. – 256 с.

Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: [монографія] / Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський, О. В. Шестопал; за ред. проф. Р. С. Гуревича. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 348 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: “Міськдрук”, НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

Хомишак О. Методика застосування комп’ютерів у викладанні іноземних мов: методичні рекомендації до лабораторних занять/ Хомишак Оксана Богданівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 62 с.

Хомишак О.Б. Удосконалення процесу викладання практичного курсу англійської мови на основі “змішаної” методики // Молодь і ринок. – 2013. – № 7 (102). – С. 78 – 81.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)