DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126389

ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Світлана Кравець

Анотація


У статті заявлено про необхідність трансформації структури та змісту ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн та аналізу змісту ключових компетентностей у стандартах професійної (професійно-технічної) ocвіти з професій готельно-ресторанної галузі виявлено потребу у їх розширенні та поглибленні з орієнтацією на формування в здобувачів освіти тих знань, умінь, навичок, особистих якостей, які сьогодні визначаються тенденціями зближення національних освітніх систем та євроінтеграційного розвитку економіки.

Ключові слова


інтернаціоналізація; професійна (професійно-технічна) освіта; ключові компетентності; майбутні фахівці готельно-ресторанного сервісу; стандарти професійної (професійно-технічної) освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi standart profesiino-tekhnichnoi osvity “Maister restorannoho obsluhovuvannia” [The State Standard of Vocational Education “Restaurant Services Specialist”], the Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine No 1494 as of October 10, 2013. (2013). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2006-2016. [in Ukrainian].

Kalinin, V. O. (2004). Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy v novii movnii politytsi [Specificity in forming professional competency of future foreign language teacher in the new language policy]. Forming professional competency of future foreign language teacher by means of innovative educational technologies: the collection of scientific works. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, pp. 193–196. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (2007). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competencies as the key for updating the content of education]. Retrieved from http://osvita.ua/school/theory/381/. [in Ukrainian].

Pro osvitu (2017). [About Education], the Law of Ukraine. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60247. [in Ukrainian].

Pro profesiinu osvitu (2016). [About Vocational Education], the Draft of the Law of Ukraine. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60247. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [About the Adoption of the National Framework of Qualifications], the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 1341 as of November 23, 2011. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. [in Ukrainian].

Standart profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity “Ahent z orhanizatsii turyzmu” [The Standard of Professional (Vocational) Education “Travel Agent”]. The Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine No 1465 as of November 13, 2017. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2017. [in Ukrainian].

The Bruges Communiquй on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011–2020. (2010). Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний стандарт професійно-технічної освіти “Майстер ресторанного обслуговування” / [Електронний ресурс] Наказ МОН України від 28.10.2013 р № 1494 // МОН України / Освіта / Проф.-тех. освіта: [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2006-2016 – Назва з екрану.

Калінін В. О. Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в новій мовній політиці / В. О. Калінін // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – С. 193–196.

Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/theory/381/ – Назва з екрану.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс]: Постанова Каб. Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 // Законодавство / ВР України: офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/ – Назва з екрана.

Про освіту [Електронний ресурс]: Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII // Законодавство України / ВР України: [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page/ – Назва з екрана.

Про професійну освіту [Електронний ресурс]: проект Закону України // Законодавство / ВР України: офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60247. – Назва з екрана.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти “Агент з організації туризму” / [Електронний ресурс] Наказ МОН України від 13.11.2017 р № 1465 // МОН України / Освіта / Проф.-тех. освіта: [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2017 – Назва з екрану.

The Bruges Communiquй on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020 y. (7 December 2010).
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)