DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126416

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ірина Гириловська

Анотація


У статті висвітлюється авторське бачення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників не лише як сучасного інструменту управління якістю освіти, але й як засобу професійної самоактуалізації учнів професійно-технічних навчальних закладів. Обґрунтовано концептуальні положення моніторингу, що знайшли своє відображення у таких провідних ідеях: центральне місце у моніторинговому процесі повинні займати не кінцеві результати, а особистісно-цільові орієнтації майбутніх кваліфікованих робітників на професійне самовираження; необхідно підтримувати в учнів стійку позитивну внутрішню мотивацію щодо їх прагнення показати найкращі результати власної професійної підготовки під час моніторингового оцінювання; сприяти під час проведення моніторингу змінні поведінкової форми реципієнтів з пасивної на активну.

Ключові слова


моніторинг якості професійної підготовки; професійна само актуалізація; суб’єкт навчання; мотивація; активність; професійно-технічний навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyigotskiy, L.S. & Davydova, V. V. (Ed.).(1996). Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Pedagogika-Press, 536 p. [in Russian].

Kozakov, V.A. (1990). Samostoyatelnaya rabota studentov i eyo informatsionno-metodicheskoe obespechenie ucheb. posobie [Independent work of students and its information and methodological support]. Kyiv, Vischa shk., 248 p. [in Russian].

Kozakov,V.A., Artyushyna, M V. & Kotykova, O.M. et al. (2003). Psykholohiia diialnosti ta navchalnyi menedzhment: navch.-metod. posib. dlia samost. vyvch. dystsypliny [Psychology of management and naval management]. Kyiv,KNEU, 829 p.[in Ukrainian].

Chyrkov, V.Y. (1996). Samodeterminatsiya i vnutrennyaya motivatsiya povedeniya cheloveka [Self-determination and internal motivation of human behavior]. Vopr. psykholohy, no. 3. pp. 116–132. [in Russian].

Klochko, V.I. & Pravorska, N. I. (2008). Systema zadach yak zasib formuvannia profesiino znachushchykh znan z informatyky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [System of tasks as a means of formation of professionally meaningful knowledge on computer science students of economic specialties]. Vinnytsya-UNIVERSUM, Vinnitsa. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под. ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.

Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методическое обеспечение: учеб. пособие / В. А. Козаков. – К.: Вища шк., 1990. – 248 с.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.]; за заг. ред. В. А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.

Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / В. И. Чирков // Вопр. психологи. – 1996. – № 3. – С. 116–132.

Клочко В. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: [монографія] / В. І. Клочко, Н. І. Праворська. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)