DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126459

НЕЗАЛЕЖНІ УСТАНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оксана Воробйова

Анотація


У межах даної статті розглянуто та проаналізовано вплив незалежних установ оцінювання на забезпечення якості вищої освіти та підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти. На основі проведеного аналізу визначено, що необхідно розробити та запровадити порядок та процедури діяльності незалежних установ оцінювання; розробити та ввести в дію процедуру отримання акредитації незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти; заохочувати входження національних агентств до міжнародних асоціацій із забезпечення якості; розробити нормативно-правові акти, що регулюють порядок та процедури роботи експертів; розробити навчально-методичні рекомендації щодо проведення програми підготовки експертів.

Ключові слова


вища освіта; заклади вищої освіти; якість освіти; забезпечення якості освіти; незалежні установи оцінювання; експерти із зовнішньої оцінки якості; підготовка експертів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobiova, O. P. (2017). Mizhnarodnyi dosvid pidhotovky ekspertiv u sferi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [International experience in training experts in the field of quality assurance in higher education]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. The Scientific Journal. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka, vol. 4 (68), рр.236–249. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny “Pro vyshhu osvitu”. [About Higher Education]. Аvailable at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html [in Ukrainian].

Postanova KMU “Pro utvorennya Nacionalnogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity” [On the formation of the National Agency for the Quality Assurance of Higher Education]. (15.04.2015), no. 244, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-p/paran15#n15 [in Ukrainian].

Asia Pacific Quality Network. [Electronic resource]. Аvailable at: https://www.apqn.org [in English].

European Association for Quality Assurance in Higher Education [Electronic resource]. Аvailable at: http://www.enqa.eu [in English].

Full member agencies. [Electronic resource]. Аvailable at: http://www.enqa.eu/agencies.lasso. [in English].

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. [Electronic resource]. Аvailable at: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf. [in English].

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education [Electronic resource]. Аvailable at: http://www.inqaahe.org [in English]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воробйова О. П. Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері забезпечення якості вищої освіти / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка 2017. – Вип. 4 (68). – С. 236–249.

Закон Украіни “Про вищу освіту”. Відомості Верховноі Ради, 2014. – No 37-38. – [Електроннии ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/.

Постанова КМУ “Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”, від 15.04.2015 № 244 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п/paran15#n15

Asia Pacific Quality Network [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: https://www.apqn.org

European Association for Quality Assurance in Higher Education [Електроннии ресурс]. – Режим доступу:  http://www.enqa.eu

Full member agencies. – [Electronic resource]. – URL: http://www.enqa.eu/agencies.lasso.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. – [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf.

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education [Електроннии ресурс]. – Режим доступу:  http://www.inqaahe.org
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)