DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126460

ІНТЕГРАЦІЯ СУСПІЛЬНО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Ірина Удовиченко

Анотація


У статті висвітлено питання актуальності інтеграції суспільно-економічних, природничих знань на уроках географії, що обумовлено сучасним рівнем розвитку науки та вимогами до рівня освіченості випускників школи. Акцентовано увагу на значенні міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні на сучасному етапі реформування освіти. Подано приклади інтеграції навчального матеріалу економічного, географічного змісту на уроках з соціально-економічної географії світу в 9 – 11-х класах профільної школи.

Ключові слова


міжпредметні зв’язки; інтеграція наукових знань; бінарні уроки і заняття; географія; економіка; профільний рівень; старша школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnuy pidchid: refleksuvnuy analiz zastosuvanna [Competency approach: reflexive application analysis]. Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Кyiv: К.І.S., pp. 47–53. [in Ukrainian].

Sokhan, L. V., Sokhan, I. G. & Nesen, G. M. (Ed). (2011). Gutteva kompetentnist osobustosti [Life competence of the individual].Kyiv: Znanna, 520 p. [in Ukrainian].

Zelenskaya, L. I. & Cherevko, T. V. (2013). Naukovo-metoduchne zabezpechenna binarnuch yrokiv geografii ta inchuch navchalnuch predmetiv u profilnuch klasach [Scientific and methodological support of binary lessons in geography and other educational subjects in profile grades]. [Electronic resource]. Access mode: https://www.narodnaosvita. kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/zelenska.htm. [in Ukrainian].

Kobernyk, S. G. et al (2000). Metodika vukladanna v chkoli: Navchalno-metoduchnuy posibnuk [Methodology of teaching geography at school: Educational manual]. Kyiv: Stafed-2, 320 p. [in Ukrainian].

Ponometun, O. I. (2004). Teoria ta praktika poslidovnoi realizachii kompetentnisnogo pidchodu v dosvidi zarubichnuch krain [Theory and practice of consistent implementation of competence approach in experience of foreign countries]. Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: library on educational polic. Kyiv: K.I.S., pp. 15–24. [in Ukrainian].

Rekunenko, V. V. (1995). Metoduka provedenna binarnuch zanat [Methodology of binary lessons teaching]. Kyiv: UMK iz pidgotovku molodchuch spechialistiv, 277 p. [in Ukrainian].

Udovychenko, I. V. (2017). Realizachia kompetentnisnogo pidchody v prochesi navchanna ychniv geografii v zagalnoosvitnich navchalnuch zakladach [The realization of competence approach in the process of teaching geography in general educational establishments]. Ukrainian pedagogical journal: scientific journal. Kyiv: Institute of pedagogy of the National Academy of pedagogical sciences of Ukraine, no 3. pp. 116–123. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: К.І.С., 2004. – С. 47–53.

Життєва компетентність особистості / За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Сохань, Г. М. Несен. – К. : Знання, 2011. – 520 с.

Зеленська Л. І. Науково-методичне забезпечення бінарних уроків географії та інших навчальних предметів у профільних класах [Електронний ресурс] / Л. І. Зеленська, Т. В. Черевко // Режим доступу: https://www.narodnaosvita. kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/zelenska.htm.

Коберник С. Г. та ін. Методика викладання географії в школі:Навчально-методичний посібник / С. Г. Коберник. – К. : Стафед-2, 2000. – 320 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики // Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – С. 15–24.

Рекуненко В. В. Методика проведення бінарних занять / В. В. Рекуненко. – К.: УМК по підготовці молодших спеціалістів, 1995. – 277 с.

Удовиченко І. В. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах І. В. Удовиченко Український педагогічний журнал: науковий журнал. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2017. – № 3. – С. 116–123.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)