DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126463

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Алла Григор’єва

Анотація


У статті висвітлено психолого-педагогічні основи формування понять “творчість” та “творча особистість”. Акцентовано увагу на дослідженні творчості як процесу поєднання двох підходів: процесуального – дослідження фаз, станів та результатів перетворення предмета творчості та особистісного – дослідження суб’єкта творчої діяльності, його потреб, мотивів, знань, умінь, навичок, властивостей, самосвідомості, емоцій, почуттів. Запропоновано різні аспекти феноменології творчості, що відображені в поняттях творчого потенціалу, творчої активності, творчого мислення, творчих здібностей, творчої індивідуальності.

Ключові слова


творчість; творчий процес; творча особистість; творчий потенціал; фахові дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


Benkovska, N. B. (2015). Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnikh fakhivtsiv bankivskoi spravy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of Professional Qualities of Future Specialists in Banking in the Process of Professional Training]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi, 194 p. [in Ukrainian].

Maksymenko, S. (Ed.). (2004). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Vinnytsia: Nova Knyha, 704 p. [in Ukrainian].

Molyako, V. A. (1983). Psihologiya konstruktorskoy deyatelnosti [Psychology of Design Activity]. Moscow: Mashinostroenie, 134p. [in Russian].

Molyako, V. A. (1978). Psihologiya tvorcheskoy deyatelnosti [Psychology of Creative Activity]. Kyiv: Znanie, 48p. [in Russian].

Molyako, V. A. (1982). Psihologiya tehnicheskogo tvorchestva [Psychology of Technical Creativity]. Kyiv: Znanie, 20p. [in Russian].

Molyako, V. A. (1985). Tehnicheskoe tvorchestvo i trudovoe vospitanie [Technical Creativity and Labour Education]. Moscow: Znanie, 80 p. [in Russian].

Otych, O. M. (2009). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia: teoretychnyi i metodychnyi aspekty [Art in the System of Developing the Creative Personality of the Future Teacher of Professional Training]. (Ed.). I. Ziaziun, Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 752 p. [in Ukrainian].

Ponomarev, Ya. A. (1976). Psixologiya tvorchestva i pedagogika [Psychology of Creativity and Pedagogy]. Moscow, Pedagogika, 280p. [in Russian].

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [The Fundamentals of Pedagogical Creativity]. Kyiv: Milenium, 344p. [in Ukrainian].

Tymenko, V. P. (2007). Profesiina dyzain-osvita: teoriia i praktyka khudozhnoi obrobky [Professional Design Education: Theory and Practice of Artistic Cultivation]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 288 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. Б. Беньковська. – Хмельницький, 2015. – 194 с.

Загальна психологія: підруч. [за заг. ред. С. Д. Максименка]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности / В. А. Моляко. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с.

Моляко В. А. Психология творческой деятельности / В. А. Моляко. – К.: Знание, 1978. – 48 с.

Моляко В. А. Психология технического творчества / В. А. Моляко. – К.: Знание, 1982. – 20 с.

Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание / В. А. Моляко. – М.: Знание, 1985. – 80 с.

Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: [моногр.] / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752 с.

Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підруч. / С. О. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.

Тименко В. П. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки / В. П. Тименко, В. К. Сидоренко, Л. В. Оршанський. – К.: Педагогічна думка. – 2007. – 288 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)