DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126465

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Ірина Чорна

Анотація


У статті розглянуто проблему впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови, як важливу педагогічну умову для досягнення майбутніми фахівцями з економіки професійної мобільності. Встановлено, що застосування інтерактивних технологій, рольових ігор та професійних ділових ігор на заняттях з іноземної мови забезпечують розвиток професійного мислення студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова


інтерактивні методи навчання; підготовка майбутніх економістів; професійні ділові ігри; рольові ігри; тренінги; вивчення іноземної мови; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohuslavska, O. Yak ne zahubytysia u rozmayitti treninhovykh prohram [How not to get lost in the diversity of training programs]. Retrieved from: http://www.b17.ru/article/2704/. [in Ukrainian].

Busel, V. T. (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrayinskoi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Irpin: Publishing House “Perun”, 1472 p. [in Ukrainian].

Kovalenko, O. (2003). Kontseptualni zminy u vykladanni inozemnykh mov u konteksti transformatsiyi inshomovnoyi osvity [Conceptual changes in the teaching of foreign languages in the context of the transformation of foreign language education. Foreign languages in educational institutions]. Pedagogical press, pp. 4–10. [in Ukrainian].

Kolomiyets, S. (2015). Dilova hra v aspekti mizhpredmetnykh zviazkiv u navchanni inozemnykh mov u tekhnichnomu universyteti [Business game in the aspect of interdisciplinary connections in the teaching of foreign languages at a technical university]. Scientific Journal of the Lesia Ukrainka Eastern European National University, pp. 189–192. [in Ukrainian].

Krupskyy, Ya. & Mykhalevych, V. (2010). Tlumachnyy slovnyk informatsiyno-pedahohichnykh tekhnolohiy [Dictionary of information and educational technologies]. Vinnytsya, pp.26–27. [in Ukrainian].

Lavrinenko, O. A. (2015). Treninhy rozvytku i samorozvytku pedahohichnoyi maysternosti vykladacha VNZ [Trainings on the development and self-development of the teacher’s teaching skills of the university]. Manual for masters, teachers of higher educational institutions Institute of Pedagogical Education and Adult Education. Kyiv, pp. 96–98. [in Ukrainian].

Lykhachova, K. M. (1987). Rolova hra – efektyvnyy shlyakh formuvannia pravylnosti movlennia maibutnikh ekonomistiv [Role playing is an effective way of forming the correctness of broadcasting by future economists]. Retrieved from: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13lkmmme.pdf. [in Ukrainian].

Mynskyn, E. M. (1987). Ot ihry k znaniyam: posobye dlya uchitelia [From game to knowledge: manual for a teacher]. Education. Moscow, 192 p. [in Russian].

Osadchenko, I.I. (2009). Sutnist ta klasyfikatsiya treninhiv yak zaniat u vyshchiy shkoli [Essence and classification of trainings as occupations in high school]. Editorial Board: M.I.Smetanskyy (Ed.). Vinnytsya: Ltd “Planer”. Edition 27, pp. 301 – 308. [in Ukrainian].

Panfylova, A. P. (2003). Ihrotekhnycheskyi menedzhment. Interaktyvnyie tekhnolohiy dlia obuchenyia y orhanyzatsyonnoho razvityia personala [Game technical management. Interactive technologies for training and organizational development of personnel]. Textbook “Znanye”, pp. 394–402. [in Russian].

Syvyrynyuk, I.P. (2012). Vykorystannia rolovykh ihor na urokakh anhliyskoyi movy [Use role-playing games in English lessons Use role-playing games in English lessons]. Handbook. Khmelnytskyi, pp.9–17. [in Ukrainian].

Sydorenko, E. V. (2007). Treninh kommunykatyvnoi kompetentnosti v delovom vzaymodeystviy [Training of communicative competence in business interaction]. Publishing House “Rech”, 208 p. [in Russian].

Yahupov, V. V. Pedahohika. Metod dilovoyi hry v navchanni. Vydy dilovykh ihor [The method of business game in training. Types of business games]. Retrieved from: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=199. [in Ukrainian].

Burlington, S. (2002). The Economics Classroom. A Workshop for Grade 9-12 Teachers, 60 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богуславська О. Як не загубитися у розмаїтті тренінгових програм: [Електронний ресурс]: 1 ч. / О. Богуславська. – Режим доступу: http://www.b17.ru/article/2704/.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. І голов. Ред.. В. Т. Бусел.; з дод., допов. та CD. – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С. 1472.

Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4–10.

Коломієць С. Ділова гра в аспекті міжпредметних зв’язків у навчанні іноземних мов у технічному університеті/ Коломієць С. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015. – С. 189–192.

Крупський Я., Михалевич В. Тлумачний словник інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця: ВНТУ, 2010 – с.26, 27

Лавріненко О.А. Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ: посіб. для магістрантів, викладачів вищ. навч. закладів / Олександр Андрійович Лавріненко. – К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Київ, 2015. – с. 96–98.

Лихачова К. М. Рольова гра – ефективний шлях формування правильності мовлення майбутніх економістів / Лихачова К. М. // Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13lkmmme.pdf

Минскин Е.М. От игры к знаниям: пособие для учителя / Е. М. Минскин. – М.: Просвещение, 1987. – 192 с.

Осадченко І.І. Сутність та класифікація тренінгів як занять у вищій школі / І.І. Осадченко // Наук. Зап. Вінниц. держ. ун-ту ім. М. Коцюбинського: зб. наук. пр. Сер.: Педагогічка і психологія / ред.. кол.: М.І.Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009. – Вип. 27. – С. 301 – 308.

Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, “Знание”, 2003. – С. 394–402.

Сивиринюк І. П. Використання рольових ігор на уроках англійської мови/ Сивиринюк І. П.//Посібник. Хмельницький, 2012 с.9–17.

Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии /Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2007. – 208 с.

Ягупов В.В. Педагогіка. Метод ділової гри в навчанні. Види ділових ігор – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=199.

Burlington S. The Economics Classroom A Workshop for Grade 9-12 Teachers, 2002. – p.60.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)