DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126469

МОДЕЛЮВАННЯ СИМУЛЯТОРУ ЗБИРАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ПК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Ганна Алєксєєва, Олександр Антоненко, Наталія Кравченко

Анотація


У статті розглянуто окремі практичні аспекти впровадження комп’ютерних імітаційних засобів в процес професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження якості освіти не існує однозначного підходу до впровадження такого інноваційного підходу та виявлено, що розробка імітаційної моделі у вигляді симулятору збирання та діагностики ПК максимально наближає навчальний процес до практичної діяльності, що збільшує зацікавленість студентів та максимально сприяє підвищенню якості їх навчання.

Ключові слова


професійне навчання; якість вищої освіти; інженер-педагог; імітаційне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Alyeksyeyeva, H.M. (2016). Innovatsiyni tekhnolohiyi navchannya u profesiyniy osviti [Innovative technologies of training in vocational education]. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v medychnu osvitu: problemno-oriientovane navchannia ta virtualni patsiienty: Materialy Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi video konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Implementation of innovative technologies in medical education: problem-oriented learning and virtual patients: Materials of the All-Ukrainian scientific and methodical video conference with international participation (pp. 19–22), Zaporizhzhya. [in Ukrainian].

Antonenko, O.V (2015). Rol innovatsiinykh tekhnolohii navchannia v protsesi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [The role of innovative teaching technologies in the process of training future engineer teachers of the computer profile]. Scientific works of the Higher Educational Institution “Donetsk National Technical University” Series: “Pedagogy, Psychology and Sociology” All-Ukrainian Scientific Collection, Krasnoarmiysk, no.2(17), p.176. [in Ukrainian].

Bespalko, V. P. (2001). Pedahohika i prohresyvni tekhnolohiyi navchannya [Pedagogy and advanced teaching technologies]. Moscow, 69 p. [in Russian].

Horbatyuk, R. (2009). Kompiuterne modeliuvannia u pidhotovtsi maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do profesiinoi diialnosti [Computer simulation in the training of future engineer educators for professional activities]. Proceedings. Series: Pedagogy, no.3 pp. 19–22. [in Ukrainian].

Kravchenko, N.V. (2012). Psykhofiziolohichni aspekty vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi VNZ [Psychophysiological aspects of the use of informational and communicative technologies in the educational process of universities]. Problems of engineering and pedagogical education: Sb. sciences works. Vol. 34–35. Kharkiv: UIPA, pp. 154–159. [in Ukrainian].

Makarenko, V.V. & Spivak, V.M. (2015). Tsyfrova ta impulsna skhemotekhnika. Modeliuvannia ta analiz:navchalnyi posibnyk [Digital and pulse circuit design. Modeling and analysis: a tutorial]. Kyiv: NTUU “KPI”, 314 p. [in Ukrainian].

Petrytsyn, I. (2017). Zastosuvannia kompiuternoho modeliuvannia u protsesi elektrotekhnichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [Application of computer simulation in the process of electrotechnical preparation of the future teacher of technologies]. Youth and market, no.1(144), pp. 60–64. [in Ukrainian].

Prakhov, A (2013). Samouchytel Blender 2.6 [Self-teacher Blender 2.6]. St. Petersburg, 213p. [in Russian].

Khernyter, M.E. (2010). Elektronnoe modelyrovanye v Multisim [Electronic Modeling in Multisim]. Moscow, 488 p. [in Russian].

Shennon, R (1978). Ymytatsyonnoe modelyrovanye system: yskusstvo y nauka [Imamate modeling of systems: art and science]. Moscow: Mir, 424p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєва Г.М. Інноваційні технології навчання у професійній освіті / Г.М.Алєксєєва,  О.А. Мурзіна // Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване  навчання  та  віртуальні  пацієнти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з  міжнародною  участю  (12-13  листопада  2015  року, м.Запоріжжя) – Запоріжжя, 2016. – С. 19–22.

Антоненко О.В. Роль інноваційних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / О.В. Антоненко // Наукові праці Вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Серія: “Педагогіка, психологія і соціологія” Всеукраїнський науковий збірник №2 (17),    Красноармійськ, 2015 – 176.

Беспалько В. П. Педагогіка і прогресивні технології навчання . – М., 2001. – С.69.

Горбатюк Р. Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності. // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 222 – 229.

Кравченко Н.В. Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ / Н.В. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. Вип. 34-35. – Харків: УІПА, 2012. – С. 154–159.

Макаренко В.В. Цифрова та імпульсна схемотехніка. Моделювання та аналіз:навчальний посібник / МакаренкоВ.В., Співак В.М. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – 314 с.,іл.

Петрицин І. Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій //Молодь і ринок. – 2017. – №1(144) – С. 60–64.

Прахов А. Самоучитель Blender 2.6 / Blender Basic 2.6. Руководство пользователя. – БХВ–Петербург, 2013

Хернитер М.Е. Электронное моделирование в Multisim / М.Е. Хернитер. – М.: ДМК, 2010. – 488 с.

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука / Р. Шеннон. – М.: Мир, 1978. – 424 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)