DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126554

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Маріанна Мирошникова

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної теорії і практики професіональної освіти – формуванню естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України. Автор досліджує, аналізує сутність та функції естетичної культури офіцерів національної поліції України, наголошує на необхідності системного підходу до розуміння природи та особливостей естетичної культури як духовної, культурологічної, особистісної та професійної категорії. За результатами теоретичного осмислення сутності естетичної культури зроблено висновок про необхідність посилення її духовного впливу на особистість правоохоронців, наближення їх до культурологічного досвіду минулого й сьогодення.

Ключові слова


естетична культура; офіцери національної поліції України; сутність та функції естетичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V.P. (2002). Osvita Ukrainy v konteksti suspilnykh problem ta superechnostei [Education of Ukraine in the context of social problems and contradictions]. Journal of scientific works for the 10th anniversary of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Part 2. Kharkiv: OVSPubl., pp.3–16. [in Ukrainian].

Butenko, V. H. (2003). Kulturolohichni aspekty formuvannia estetychnoi svidomosti uchnivskoi i studentskoi molodi [Cultural Aspects of Formation of Aesthetic Consciousness of Pupils and Students Youth]. Journal of scientific works. Pedagogical sciences. Kherson: KhDUPubl., no.34. pp.17–20. [in Ukrainian].

Vertehel, V.L. (2006). [Development of aesthetic personality tastes of the future lawyer in conditions of Rozvytok estetychnykh smakiv osobystosti maibutnoho yurysta v umovakh samostiinoi roboty pry vyvchenni inozemnykh mov independent work in the study of foreign languages]. Humanism and education. Journal of materials of the VIII International Scientific and Practical Conference in Vinnytsia.Vinnytsia: UNIVERSUM, pp. 212–214. [in Ukrainian].

Karpunova, N.H. (2009). Moralno-estetychne vykhovannia kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv systemy MVS Ukrainy [Moral and aesthetic education of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Luhansk. 20 p. [in Ukrainian].

Mohilevska N. E. (2004). Formuvannia estetychnoho vidnoshennia do liudyny u kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv systemy MVS Ukrainy [Formation of aesthetic attitude toward a person in cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Luhansk, 20p. [in Ukrainian].

Tomashevskyi, V.V. (2013). Estetychna kultura yak sotsialno-istorychna katehoriia [Aesthetic culture as a socio-historical category]. Pedagogy of Higher and Secondary Schools. No.38, pp. 355–361. [in Ukrainian].

Shlykova, I. (2008). Etyko-estetychna osobystist yak subiekt profesiinoi pidhotovky maibutnikh yurystiv [Ethical and aesthetic personality as a subject of professional training of future lawyers]. Science Notes. Seria: Pedagogy, no.4, pp.180–183. [іn Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В.П. Освіта України в контексті суспільних проблем та суперечностей /В.П. Андрущенко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні (1992 – 2002). Збірник наукових праць до 10-ти річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Частина 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С. 3 – 16.

Бутенко В. Г. Культурологічні аспекти формування естетичної свідомості учнівської і студентської молоді / В. Г. Бутенко. // Зб. наук.пр. Пед. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 17–20.

Вертегел В.Л. Розвиток естетичних смаків особистості майбутнього юриста в умовах самостійної роботи при вивченні іноземних мов // Гуманізм та освіта: Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції, м.Вінниця, 19-21 вересня 2006 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – С.212–214.

Карпунова Н.Г. Морально-естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 /Східноукр. нац. університет ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Могілевська Н. Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: Автореф. дис...канд. пед. наук:13.00.07/Східноукр.нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2004. – 20 с.

Томашевський Володимир. Естетична культура як соціально-історична категорія // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 38. – С. 355 – 361.

Шликова Ірина. Етико-естетична особистість як суб’єкт професійної підготовки майбутніх юристів//Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2008. – №4. – С. 180 – 183.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)