DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126780

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Оксана Ліба

Анотація


У статті проаналізовано сучасні підходи до формулювання поняття “компетентність”. Історико-термінологічний аналіз його сутності дав можливість з’ясувати складові, структуру фахової компетентності. Особлива увага акцентується на змісті ключових та предметних компетентностях. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи необхідно здійснювати з урахуванням сучасних вимог в галузі освіти, освітніх програм спеціальності, враховуючи Державний стандарт початкової загальної освіти.

Ключові слова


компетентність; компетентнісний підхід; професійна компетентність; учитель початкової школи; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibik, N.M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia [Competency approach: reflexive application analysis]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives: Library of Educational Policy]. O.V. Ovcharuk (Ed.). Kyiv: K.I.S., pp. 47–52.[in Ukrainian].

Dubaseniuk, O.A. (1994). Kontseptualni polozhennia teoretychnoi profesiinoi diialnosti [The conceptual provisions of theoretical professional activity]. Pedagogy and Psychology, no. 4, pp. 94–97.[in Ukrainian].

Zablotska, O.S. (2008). Kompetentnist, kvalifikatsiia, kompetentsiia yak kliuchovi katehorii kompetentnisnoi paradyhmy vyshchoi osvity [Competence, qualification, competence as key categories of competency of higher education paradigm]. The bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University,no.39, pp. 52–56.[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zubchevska, S. (2013). Problema formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti u studentiv ahrarnoho koledzhu [The problem of formation of general cultural competence among students of the agrarian college]. A Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University, part 2, pp. 158–163. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_2_22. [in Ukrainian].

Ivanova, S.V. (2008). Funktsionalnyi pidkhid do vyznachennia profesiinoi kompetentnosti vchytelia biolohii ta orhanizatsiia yii vdoskonalennia v zakladi pisliadyplomnoi osvity [Functional approach to the definition of the professional competence of the teacher of biology and the organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. A bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Series: pedagogical sciences, vol. 4, pp. 106–110. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (Ed.). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives: Library of Educational Policy]. Kyiv: “K.I.S.”, 112 p. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti: pohliad z pozytsii suchasnoi pedahohichnoi nauky [The formation of civic competence: a view from the standpoint of modern pedagogical science]. The herald of School Exchange Programs, no. 23, pp. 18–20. [in Ukrainian].

Telychko, N.V. (2014). Profesiina kompetentnist yak bazova osnova pedahohichnoi maisternosti vchytelia pochatkovykh klasiv [Professional competence as a base of pedagogical mastery of teachers of elementary school]. The scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy. Vol. 199(1), pp. 376–383. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199(1)__61. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування [Текст] / Н.М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [За заг. ред. О.В. Овчарук]. – К.: К.І.С., 2004. – С. 47–52.

Дубасенюк О.А. Концептуальні положення теоретичної професійної діяльності [Текст] / О.А. Дубасенюк // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 4. – С. 94–97.

Заблоцька О.С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти [Текст] / О.С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 39. – С. 52–56.

Закон України “Про освіту” – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Зубчевська С. Проблема формування загальнокультурної компетентності у студентів аграрного коледжу / С. Зубчевська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2013. – Ч. 2. С. 158–163. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_2_22.

 Іванова С.В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти [Текст] / С.В. Іванова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: педагогічні науки. – 2008.– Вип. 42. – С. 106–110.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки [Текст] /О. І. Пометун // Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. – С. 18–20.

Теличко Н.В. Професійна компетентність як базова основа педагогічної майстерності вчителя початкових класів / Н. В. Теличко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 199(1). – С. 376-383. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199(1)_61.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)