DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126826

КОНЦЕПЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕЗЕРВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сергій Білявець

Анотація


У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну систему формування професійної компетентності у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Ця система містить низку компонентів, серед яких основними є підсистема мети і завдань, методів і форм організації навчання військово-спеціальних дисциплін, змісту навчання та підсистему його корекції, підсистему діяльності курсанта, контролю результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, підсистему засобів навчання, а також підсистему результатів.

Ключові слова


офіцер-прикордонник; професійна компетентність; методична система; курсанти; військово-спеціальні дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


Veretilnyk, V. V. (2017). Obgruntuvannia pedahohichnykh umov rozvytku viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi mahisterskoi pidhotovky [Substantiation of pedagogical conditions of development of military-special competence of officers-border guards in the process of master’s training]. Scientific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”, vol. 2 (10), рр. 46–50. [in Ukrainian].

Didenko, O. V. (2015). Profesiina kompetentnist ofitsera-prykordonnyka: sutnist poniattia [Professional competence of the border guard officer: the essence of the concept]. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy: tezy VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Educational and scientific support of activity of law enforcement bodies and military formations of Ukraine: Abstracts of Papers VIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 263–264). Khmelnytsky:NASBGSU Publ. [in Ukrainian].

Lohinova, N. M. (2011). Formuvannia profesiino-pravovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Formation of professional competence of future officers-border guards]. Extended abstract of candidate’s thesis. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 20 p. [in Ukrainian].

Mashtaler, A. M. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii zasobamy dystantsiinoho navchannia [Development of professional competence of border guards officers in the system of professional development by means of distance learning]. Extended abstract of candidate’s thesis. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 16 p. [in Ukrainian].

Torichnyi, O. V. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv zasobamy proektnoi diialnosti [Formation of professional competence of future officers-border guards by means of project activity] [Electronic resource]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Vol. 1 file:///C: /Users/Admin/Downloads/Vnadped_2016_1_10.pdf], 16 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Веретільник В. В. Обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки / В. В. Веретільник, О. В. Діденко // Науковий журнал “ScienceRise: Pedagogical Education” – 2017. – № 2(10). – С. 46–50.

Діденко О. В. Професійна компетентність офіцера-прикордонника: сутність поняття / О. В. Діденко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 636 с., С. 263–264.

Логінова Н. М. Формування професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Логінова Наталія Миколаївна; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / А. М. Машталер; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2016. – 16 с.

Торічний О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Торічний // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016 Випуск 1 file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vnadped_2016_1_10.pdf] 16 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)