DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126835

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Орися Білоус

Анотація


Здійснюється аналіз проблеми духовного розвитку студентської молоді. З’ясовано, що визначальне місце у становленні духовно довершеної особистості займає виховання. Особлива увага приділяється дослідженню впливу музичного мистецтва на формування духовних потреб людини, її моральних уявлень, інтелекту, розвитку багатогранного естетичного сприйняття навколишньої дійсності. Обґрунтовано, що основою навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі є принципи гуманізації та гуманітаризації, а також допомога молоді в її особистісному становленні й саморозвитку.

Ключові слова


молодь; духовно довершена особистість; виховання; музичне мистецтво; особистісний розвиток; музикотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, T. I. (2008). Dukhovni tsinnosti studentskoi molodi: sutnist, struktura, priorytety [Spiritual values of student youth: essence, structure, priorities]. Gilea: scientific bulletin: collection of sciences works, no.11, pp. 271 – 280 [in Ukrainian].

Kifenko, A. M. (2016). Dukhovna khorova muzyka v repertuari studentskoho khorovoho kolektyvu [Spiritual choral music in the repertoire of the student choir collective]. Spirituality of the person in the system of artistic education: collection of works, issue 2, pp.86–92. [in Ukrainian].

Maksimov, M. V. (No date). Rol muzyky u formuvanni dukhovnosti [The role of music in the formation of spirituality]. Retrieved from https//vuzlib.com/content/view/841/94. The name of the screen. (accessed 1 February 2018). [in Ukrainian].

Oleksiuk, O. M. (2015). Tsinnisno-smyslovi oriientyry naukovoi pedahohichnoi shkoly u vyshchii mystetskii osviti [Valuable-meaning landmarks of a scientific pedagogical school in higher artistic education].Spirituality of the person in the system of artistic education: collection of works), pp.86–92. [in Ukrainian].

Pikhtar, O. A. (2016). Vykorystannia muzykoterapevtychnykh metodiv u rozvytku muzychnoho myslennia maibutnikh artystiv khoru [The use of music therapeutic methods in the development of musical thinking of future chorus artists]. Spirituality of the person in the system of artistic education: collection of works, issue 2, pp.93–103. [in Ukrainian].

Polishchuk, N. V. (2016). Dukhovnist molodi pered vyklykamy informatsiino-vysokotekhnolohichnoho prohresu [Spirituality of young people before the challenges of information and high-tech progress]. Rivne: O. Zen’ [in Ukrainian].

Solovey, Ya. G. (2016). Muzyka v dukhovnomu rozvytku osobystosti [Music in the spiritual development of personality]. Scientific bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and psycholog), issue 1(1), pp.121–125. [in Ukrainian].

Surmay, I. M. (2012). Etyko-estetychni tsinnosti suchasnoi molodi [Ethical and aesthetic values of modern youth]. Rol suspilno-politychnykh dystsyplin u formuvanni svitohliadu pratsivnyka OVS: materialy V Vseukr. nauk.-prakt. konferentsii – The role of socio-political disciplines in shaping the outlook of an officer in the internal affairs. Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, L’viv, June 1, 2012. (pp. 171–183). L’viv: Lviv State University of Internal Affairs. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко Т. І. Духовні цінності студентської молоді: сутність, структура, пріоритети / Т. І. Андрущенко // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид.-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – № 11. – С. 271 – 280.

Кифенко А. М. Духовна хорова музика в репертуарі студентського хорового колективу / А. М. Кифенко // Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб. праць. – Вип. 2. – К.: Київський ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 86 – 92.

Максимов М. В. Роль музики у формуванні духовності [Електронний ресурс] / М. В. Максимов. – Режим доступу: https//vuzlib.com/content/view/841/94. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 лют. 2018 р.

Олексюк О. М. Ціннісно-смислові орієнтири наукової педагогічної школи у вищій мистецькій освіті / О. М. Олексюк // Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб. праць. – К.: Київський ун-т. ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 6 – 16.

Піхтар О. А. Використання музикотерапевтичних методів у розвитку музичного мислення майбутніх артистів хору / О. А. Піхтар // Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб. праць. – К.: Київський ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – Вип. 2. – С. 93 – 103.

Поліщук Н. В. Духовність молоді перед викликами інформаційно-високотехнологічного прогресу: монографія / Н. В. Поліщук. – Рівне: О. Зень, 2016. – 336 с.

Соловей Я. Г. Музика в духовному розвитку особистості / Я. Г. Соловей // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 121 – 125.

Сурмай І. М. Етико-естетичні цінності сучасної молоді / І. М. Сурмай // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конференції (1 червня 2012 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С.171 – 183.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)