DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126960

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ

Маріанна Кузько

Анотація


У статті розглянуто доцільність використання ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів. Визначено основні педагогічні умови, дотримання яких сприяє позитивному впливу означених методів на якість освітнього процесу. Подано науково-методичні рекомендації викладачам для створення відповідних завдань, організації позааудиторної та аудиторної роботи студентів. Особливу увагу акцентовано на методиці оцінювання роботи студентів над завданнями із застосуванням кожного із методів ситуативного моделювання.

Ключові слова


майбутні геологи; професійна підготовка; методи ситуативного моделювання; геологічна освіта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zakon Ukrainy (2010). “Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku” [On Approval of the National Program for the Development of the Mineral Resources of Ukraine until 2030]. [Electronic resource]. Available at: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3268-17.[in Ukrainian].

Kobiuk, Yu.M. (2015). Tekhnolohii sytuatyvnoho modeliuvannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv [Situational modeling technologies in the training of future teachers]. Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies: Scientific Journal. Sumy: SumMPU. A. S. Makarenko, no. 3 (47), pp. 359 – 364. [in Ukrainian].

Kuzko, M. (2017). Future geologists’ professional training as a pedagogical problem. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Sumy: SumMPU. A. S. Makarenko, no. 7 (71), pp. 79 – 90.[in Ukrainian].

Madzigon, V. & Vachevsky, M. (2012). Promyslovyi marketynh v heolohii, burinnia sverdlovyn i dobuvannia nafty i hazu zi sverdlovyny [Industrial Marketing in Geology, Well Drilling and Extraction of Oil and Gas from a Well]. Youth and Market, no. 2 (85), pp. 6 – 13. [in Ukrainian].

Moskalenko, O. A., Moskalenko, Yu. D. & Kovalenko, O. V. (2012). Sytuatsiini zadachi yak produktyvna osnova suchasnoi systemy fakhovoho stanovlennia maibutnoho vchytelia matematyky [Situational problems as a productive basis of the modern system of professional formation of the future teacher of mathematics]. Pedagogical Science: Theory, History, Innovative Technologies. Sumy: Sum MPU. A. S. Makarenko, no. 2 (56), pp. 347–356. [in Ukrainian].

Yurko, I.V. (2008). Vykorystannia treninhovykh tekhnolohii navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv dlia pidpryiemnytskoi ta upravlinskoi diialnosti [Use of training technology training in the training of specialists for entrepreneurial and managerial activities]. Poltava: RVV START, 161 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид.: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3268-17.

Кобюк Ю.М. Технології ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів / Ю.М.Кобюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 359 – 364.

Kuzko M. Future geologists’ professional training as a pedagogical problem / M. Kuzko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №7 (71). – 2017. – Р. 79 – 90.

Мадзігон В. Вачевський М. Промисловий маркетинг в геології, буріння свердловин і добування нафти і газу зі свердловини / В. Мадзігон, М. Вачевський // Молодь і ринок. – № 2 (85). – 2012. – С. 6 – 13.

Москаленко О. А., Москаленко Ю. Д., Коваленко О. В. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О. А. Москаленко, Ю. Д. Москаленко, О. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №2 (56). – 2012. – С. 347 – 356.

Юрко І.В. Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності / Юрко І.В., Шимановська-Діаніч Л.М., Гунченко М.В.; монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)