DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126966

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Маріанна Мирошникова

Анотація


У статті висвітлюються актуальні питання формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України. Йдеться про роль професійної підготовки у залученні курсантів вищих навчальних закладів МВС України до естетичних цінностей, розвитку у майбутніх правоохоронців естетичного ставлення до професійної діяльності, формуванні естетичної свідомості, вияву естетичної активності та естетичної поведінки. Автор аналізує зміст професійної підготовки та її вплив на естетичний розвиток майбутніх правоохоронців, висвітлює думки вчених щодо значення професійної освіти у формуванні емоційно-естетичних, інтелектуально-естетичних та креативно-естетичних якостей співробітників органів внутрішніх справ.

Ключові слова


естетична культура; майбутні офіцери національної поліції; професійна підготовка; вищі навчальні заклади МВС України

Повний текст:

PDF

Посилання


Kremen, V.G. (2005). Osobystist v osvitnii systemi [Personality in the educational system]. Kyiv: Pedahohika i psykholohiia vyshchoi shkoly, pp. 3–17. [in Ukrainian].

Shevchenko, H.P. (2007). Estetychne odukhotvorennia studentskoi molodi [Aesthetic inspiration of student youth]. Kyiv: Pedahohichna dumka, pp. 215–225. [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 1179 dated 09. 11. 2016 “On Approval of the Rules of Ethical Conduct of Police”: official publication. Kyiv: Official Bulletin of Ukraine, 2017. Edition 2. [in Ukrainian].

Butenko, V.G. and others (1992). Razvytye estetycheskoi aktyvnosty shkolnykov: posobye dlia uchytelia [Development of aesthetic activity of schoolchildren: a manual for a teacher]. Kyiv, 174 p. [in Ukrainian].

Kremen, V.G. (2012). Osvita u vymirakh metodolohii synerhetyky [Education in measurements of the synergy methodology]. Kyiv: Pedahohichna dumka, pp. 11– 23. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кремень В.Г. Особистість в освітній системі // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: матеріали методологічного семінару АПН України 16 грудня 2004 року /ред. С.Д. Максименка. Київ. 2005. С. 3 – 17.

Шевченко Г.П. Естетичне одухотворення студентської молоді //Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць до 15-річчя АПН України в 5-ти т. Київ: Педагогічна думка, 2007. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. С. 215 – 225.

Наказ МВС України № 1179 від 09. 11. 2016 р. “Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських”: офіц. видання: Офіційний вісник України. Київ, 2017. Вип. 2.

Развитие эстетической активности школьников: пособие для учителя / В.Г. Бутенко и др. Киев, 1992. 174 с.

Кремень В.Г. Освіта у вимірах методології синергетики // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць в 5 т. Т.1. Загальна педагогіка та філософія освіти. Київ: Педагогічна думка, 2012. С. 11 – 23.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)