DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128884

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ІСТОРИКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Алла Загородня

Анотація


У статті розкрито сутність понять “диференційоване навчання”, “диференціація змісту навчання”, диференціація змісту навчання у старшій школі”. Визначено особливості протікання процесу диференціації змісту навчання у старшій загальноосвітній школі. Розкрито значущість диференціації змісту навчання у старшій школі для сучасної середньої шкільної освіти. Окреслено аналітико-історичний аспект становлення, розвитку та впровадження диференційованого навчання у педагогічній теорії та практиці. Охарактеризовано профілі диференціації змісту навчання. Представлено інформацію щодо важливих напрямів диференціації змісту навчання в шкільній освіті. Виокремлено та охарактеризовано такі форми організації диференціації змісту навчання у старшій школі, як: внутрішня диференціація, зовнішня диференціація, напіввідкрита диференціація, прихована диференціація. Наведено опис видів диференціації змісту навчання за рівнем організації.

Ключові слова


диференціація змісту навчання; старша школа; індивідуальний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Avchinnikova, H. (2011). Profilna dyferentsiatsiia navchannia shkoliariv za kordonom ta v Ukraini [The profile differentiation of training students abroad and in Ukraine]. Problems of preparing a modern teacher, no.3, pp. 7–13.[in Ukrainian].

Buhaiov, O. I. (1991). Dyferentsiatsiia navchannia v suchasnii serednii shkoli [Differentiation of study in modern high school]. Kyiv: Rad. shk., no.8, pp. 7–16.[in Ukrainian].

Vaskivska, H. & Kyzenko, V. (2011). Teoretyko-metodychni zasady dyferentsiatsii navchannia v suchasnii shkoli [Theoretical and methodical principles of differentiation of teaching in the modern school]. Native school, no.6 (June), pp. 15–20.[in Ukrainian].

Kremen, V.H. (2088). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Academy of Ped. Sciences of Ukraine; Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p.[in Ukrainian].

Zhadko, O. A. (2004). Problemy stanovlennia profilnoi osvity [Problems of formation of profile education]. Diialnist navchalnoho zakladu yak umova rozbudovy osvitnoho prostoru rehionu: vseukr. nauk.-prakt. konf. – Proceedings of the Activities of the educational institution as a condition for building the educational space of the region: All-Ukrainian Science-Practice Conference. (pp. 59–61.). Chernihiv: RVV ChDPU. [in Ukrainian].

Kontseptsiia profilnoho navchannia v starshii shkoli (New edition) (2009). [The concept of profile education in high school]. Inform. zb. MON of Ukraine. October. 28–29. [in Ukrainian].

Kraevskij, V. V. (2003). Predmetnoe y obshchepredmetnoe v obrazovatelnyh standartah [Subject and general subject in educational standards]. Pedagogy, no.2., pp. 3–10. [in Russian].

Kremen, V. H. (2009). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of Humanocentrism in the strategies of educational space]. Kyiv: Ped. mind, 520 p. [in Ukrainian].

Selevko, G. K. (1998). Sovremennye obrazovatelnye tehnologii [Modern educational technologies]: training. allowance. Moscov: People. education, 256 p. [in Russian].

Uprovadzhennia doprofilnoi pidhotovky uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (Methodical recommendations) (2008). [The introduction of pre profile training of pupils of secondary schools]. Inform. zb. MON Ukrainy. No.19-20-21. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авчіннікова Г. Профільна диференціація навчання школярів за кордоном та в Україні /Г. Авчіннікова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 3. – С. 7–13.

Бугайов О. І. Диференціація навчання в сучасній середній школі / О.І. Бугайов. – К.: Рад. шк., 1991. – №8. – С. 7–16.

Васьківська Г., Кизенко В. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі // Рідна школа №6 (червень) 2011. – С. 15–20.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Жадько О. А. Проблеми становлення профільної освіти / О. А. Жадько // Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону: всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів: РВВ ЧДПУ, 2004. – С. 59–61.

Концепція профільного навчання в старшій школі (Нова редакція) // Інформ. зб. МОН України. – 2009. – Жовтень. – №28–29.

Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах /В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – №2. – С. 3–10.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К.: Пед. думка, 2009. – 520 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народ. образование, 1998. – 256 с.

Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Методичні рекомендації) // Інформ. зб. МОН України. – 2008. – №19-20-21.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)