№ 3(158) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3(158).2018

Зміст

Статті

НАУКА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ОПІКИ В ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ PDF
Микола Пантюк, Іван Білавич
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ЗАЛУЧЕННЯМ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ PDF
Ігор Гевко, Мирослав Пагута
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа
РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Станіслав Бурчак, Микола Мигун
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ PDF
Володимир Гузь, Світлана Жейнова, Людмила Таган
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ІСТОРИКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Алла Загородня
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ТА РІДНОЇ МОВИ У “НОВИХ ШКОЛАХ” ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
Галина Кемінь
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ PDF
Любов Фенчак
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Ольга Потапчук
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ PDF
Андрій Плаксін
ІНШОМОВНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Камілла Магрламова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ PDF
Лариса Лазаренко
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ігор Колодій
РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ PDF
Божена Мажец
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Сергій Карасєвич
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК СКЛАДОВА САМОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF (English)
Юрій Таймасов
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Лалак, Інга Бурч
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КРИТЕРІЮ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
Юрій Долинний
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юрій Мельничук
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТА PDF
Петро Турянський, Андрій Боженський
ВОКАЛЬНА ЛІРИКА Л. ЛЕПКОГО, М. ГАЙВОРОНСЬКОГО І Р. КУПЧИНСЬКОГО У ПРАКТИЦІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Ірина Кліш
РОЛЬ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОГЛИБЛЕННІ ВМІНЬ І НАВИЧОК СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ У СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ PDF
Ірина Горчинська
О. МАКАРУШКА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЯХ ГАЛИЧИНИ PDF
Леся Бодак
ВПЛИВ ТЬЮТОРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF (English)
Оксана Іваницька
ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Юрій Буклов
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Борис Шевчук
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В ТУРЕЧЧИНІ PDF
Махира Малишева
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СИНЕРГІЄЮ КЛАСУ PDF
Сергій Охременко
СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОРТФОЛІО МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ PDF
Ольга Гермак
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Маріанна Мирошникова