DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128970

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ

Лариса Лазаренко

Анотація


У статті розглянуто педагогічні умови використання активних методів навчання у межах викладання курсу англійської мови у закладах вищої освіти. Викладено результати аналізу поняття “педагогічні умови”. Обґрунтовано комплекс умов, за яких використання активних методів набуває найбільшої ефективності. До таких умов віднесено: створення сприятливого освітнього середовища, атмосфери успіху, сприяння самореалізації студентів; моделювання реальних іншомовних ситуацій життєвого й професійного спілкування; створення позитивної мотивації до оволодіння англійською мовою; побудова навчального процесу на засадах особистісно-діяльнісного підходу; спрямованість форм і методів навчання на поетапне оволодіння іншомовним матеріалом.

Ключові слова


педагогічні умови; активні методи навчання; іншомовна компетентність; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bloshchynskyi, I. H. (2001). Obhruntuvannia kryteriiv i pokaznykiv efektyvnosti protsesu formuvannia adekvatnoi samootsinky kursantiv u navchalnomu protsesi VVZO [Justification of criteria and indicators of efficiency of process of formation of an adequate self-assessment of students in educational process of HEIV]. Scientific Notes. Vinnytsia: VAT “Vinobldrukarnia”, vol. 4, pp. 74–76. (Pedagogic and Psychology). [in Ukrainian].

Borysova, A.O., Kolesnyk, A. O. & Samoilova, S. L. (2010). Proektna metodyka yak osnova kompleksnoho navchannia inshomovlennievoi diialnosti za modulno-reitynhovoiu systemoiu [Design technique as the basis for integrated education holowenko activities in the module-rating system]. Obrazovanie i nauka 21 vek: Materiali za 6-a mezhdunarodna nauchna praktichna konferentsiya – Education and Science XXI Century: Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference, Sofia, October 17-25, (pp. 6–8). Sofyia: BialHRAD BH, Vol. 14. [in Ukrainian].

Buliaeva, S. A. & Reshetova, Z. A. (1986). Problemy edinstva fundamentalnyh i professionalnyh znanij i postroenie uchebnyh predmetov v vuze [Issues of the unity of the fundamental and professional knowledge and the construction of the scientific subjects in the educational establishment]. Modern Higher School, no.2, pp. 205–216. [in Russian].

Derkach, A. A. (1999). Akmeologiya: lichnostnoe i professionalnoe razvitie cheloveka [Acmeology: personal and professional development]. Moscov. (Methodological and Applied Foundations of Acmeological Research. Vol.1.) [in Russian].

Zadorozhna-Kniahnytska, L. V. (2017). Orhanizatsiino-metodychni umovy deontolohichnoi pidhotovky menedzheriv osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Organizational-methodical conditions deontological training education managers in higher education]. Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy. No.3, pp. 90–98. [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2003). Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European Recommendations on language education: learning, teaching, assessment]. Kyiv: Lenvit, 273 p. [in Ukrainian].

Kopylova, N. V. (2009). Stanovlenie inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii lichnosti [Formation of foreign language communicative competence of personality][Electronic resource]. Available at: http://forum.acmeology.ru/files/journal/N3-2007/kopylova.pdf [in Russian].

Kredenets, N. D. (2004). Kompetentnisna paradyhma profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv [Competence paradigm of professional training]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Kyiv-Vinnytsia: DOV Vinnytsia, vol. 6, 701 p. [in Ukrainian].

Kukhta, I. V. (2009). Inshomovna kompetentnist u konteksti formuvannia komunikatyvnoi kultury studentiv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Foreign language competence in the context of formation of communicative culture of students in the process of learning a foreign language]. Scientific Herald of Uzhhorod National University. Series: “Pedagogy. Social Work”. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvuu/Ped/2009/www16/Kuhta.pdf [in Ukrainian].

Lytvyn, A. V. (2014). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy”: na dopomohu zdobuvacham naukovoho stupenia [Methodological foundations of the concept “pedagogical conditions”: to help degree candidates]. Lviv: SPOLOM, 76 p. [in Ukrainian].

Natsionalna ramka kvalifikatsii: dodatok Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 № 1341 [National qualifications: application of resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 23.11.2011 № 1341].[Electronic resource]. Available at: http://www.mim.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/НРК.pdf [in Ukrainian].

Polat, E. S. (2000). Obuchenye v sotrudnychestve [Cooperative learning]. Foreign Languages at School. No.1, pp.23–37. [in Russian].

Slobodchikov, V. I. (2010). Struktura i sostav obrazovatelnoj sfery: kategorialnyj analiz [Structure and Content of the Educational Sphere: Categorical Analysis.]. Psychology of Learning, no. 1, pp.4–24. [in Russian].

Sura, N. A. (2003). Inshomovna profesiina kompetentnist: holovni pryntsypy ta komponenty protsesu navchannia profesiino oriientovanoho spilkuvannia [Foreign language professional competence: basic principles and components of the process of teaching professionally oriented communication]. Herald of Luhansk Taras Shevchenko State Pedagogical University, no. 4 (60), pp.190–192. [in Ukrainian].

Usyk, O. (2010). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti studentiv filolohichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin[Formation of sociocultural competence of students of philological specialties in the process of studying humanitarian disciplines]. Candidate’s thesis. Kyiv, 193 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блощинський І. Г. Обгрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО / І. Г. Блощинський // Наукові записки. – Вінниця: ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – Вип. 4. – С. 74–76. – (Педагогіка і психологія).

Борисова А.О. Проектна методика як основа комплексного навчання іншомовленнєвої діяльності за модульно-рейтинговою системою / А.О. Борисова, А. О. Колесник, С. Л. Самойлова // Образование и наука 21 век: Материали за 6-а международна научна практична конференция, София, 17 – 25 октября 2010 г. – София: БялГРАД БГ, 2010, Т. 14. – С. 6–8.

Буляева С. А. Проблемы единства фундаментальных и профессиональных знаний и построение учебных предметов в вузе / С. А. Буляева, З. А. Решетова // Современная высшая школа. – 1986. – № 2. – С. 205–216.

Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека / А. А. Деркач. – М., 1999. – (Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. Кн.1.).

Задорожна-Княгницька Л. В. Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах / Л. В. Задорожна-Княгницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2017. – №3. – 215 С. – С. 90–98.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Копылова Н.В. Становление иноязычной коммуникативной компетенции личности [Електронний ресурс] / Н. В. Копылова. – Режим доступу: http://forum.acmeology.ru/files/journal/N3- 2007/kopylova.pdf.

Креденець Н. Д. Компетентнісна парадигма професійної підготовки фахівців. Зб. наук. пр. – Вип. 6 / Н. Д. Креденець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – 701 с.

Кухта І.В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / І.В. Кухта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2009. – [10 с.]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvuu/Ped/2009/www16/Kuhta.pdf

Литвин А. В. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”: на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 76 с.

Національна рамка кваліфікацій: додаток Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mim.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/НРК.pdf

Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве / Е.С. Полат // Иностp. языки в школе. – 2000. №1. – С. 23–37.

Слободчиков В. И. Структура и состав образовательной сферы: категориальный анализ / В. И. Слободчиков // Психология обучения. – 2010. – № 1. – С. 4–24.

Сура Н. А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно орієнтованого спілкування / Н. А. Сура // Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. –2003. – № 4 (60). – С. 190–192.

Усик О. Формування соціокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Олена Усик. – Київ, 2010. – 193 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)