DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128979

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КРИТЕРІЮ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Юрій Долинний

Анотація


У статті розглянуто показники мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх бакалаврів з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями.

При вирішенні завдань дослідження реалізації практичної складової системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями була застосована математична статистика та аналізувались наступні показники статистичної обробки: середнє арифметичне значення величини (\( \overline X \)) помилка обчислення середньої арифметичної величини (\( s \)); середнє квадратичне відхилення, яке характеризує мінливість ознаки (\( \sigma \)) вірогідність різниці середніх величин (\( t\)). Оцінка вірогідності різниці статистичних показників (\(t\)) проводилась за критерієм Стьюдента. Для перевірки достовірності покращення результатів контрольних тестів значення \(F\) розрахункового порівнювались з критичними \( F_{a,y1,y2} \) із таблиці теоретичного розподілення Фішера для \( a=0,05 \).

Ключові слова


дослідження; експеримент; математична статистика; арифметичне значення; фахівці; фізичне виховання; реабілітація; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashkin, I., Makarova, E. & Kavakze Rizik, A. (2006). Rol i mistse fizychnoi reabilitatsii u zahalnii systemi okhorony zdorovia naselennia [A role and place of physical rehabilitation are in the general system of health protection population]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, no. 3, pp. 25 – 29. [in Ukrainian].

Bielikova, N. O. (2012). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii do zdoroviazberezhuvalnoi diialnosti [Theoretical and methodical principles of preparation of future specialists are on a physical rehabilitation to health activity]. Doctor’s thesis. Cabinet of Ministers of Ukraine, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Kyiv, 450 p. [in Ukrainian].

Haivolia, R. Yu. (2007). Do pytannia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia [To the question of professional preparation of future specialists of physical education]. The Youth Science Bulletin: Physical Education and Sport: A collection of scientific works Volynskiy Lesya Urrayinka National University. Lutsk, pp. 3–7. [in Ukrainian].

Deminska, L. O. (2004). Mezhpredmetni zviazky u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Limits subject of copula in the process of professional preparation of future teachers of physical culture]. Candidate’s thesis. 208 p. [in Ukrainian].

Dolіnnyj, Yr.A. (2016). Kriterii uspishnosti profesijnoyi gotovnosti majbutnogo faxivcya z fizychnogo vyxovannya do reabilitacijnoyi roboty z ditmy z obmezhenymy fizichnymy mozhlyvostamy [Criteria of success of professional readiness of future specialist of physical education to rehabilitation work with children with limit physical possibilities]. Gluxivski naukovi chytannia. Aktualni pytannya suspilnyx ta gumanitarnyx nauk. Materialy VI Mizhnarodnoyi internet-konferenciyi molodyx uchenyx i studentiv 27 – 29 veresnya 2016 roku. – Hlukhiv scientific readings – 2016. Topical issues of the social sciences and the humanities. Procedings of the VI International Internet Conference of Young Scientists and Students, September 27 – 29th, 2016.(pp.54–58).Gluxiv: RVV Gluxivskogo NPU im. O. Dovzhenka. [in Ukrainian].

Dolіnnyj, Yr.A. (2016). Suchasni teoretychni osnovy pidgotovky majbutnix faxivciv z fizychnogo vyxovannya i sportu do reabilitacijnoyi roboty [Modern theoretical bases of preparation of future specialists are on P.E and sport to rehabilitation work]. “Pedagogyka i sovremtnnyi aspekty fizicheskogo vospitanya”: zb. nauk. pracz II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (21–22 kvitnya 2016 roku). –“Pedagogy and modern aspects of physical education”: A collection of scientific works II International Science-Practice Conference. (April 21-22th, 2016). (pp. 235–241). Kramatorsk: DDMA. [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V. M. (2011). Zdoroviazberezhuvalne navchannia i vykhovannia [Тo health activity of studies and education]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia: Psykholoho-pedahohichni nauky, no. 4, pp. 29–31. [in Ukrainian].

Pieshkova, O.V. (2007). Vstup do spetsialnosti (Fizychna reabilitatsiia) [A prelude is of speciality (Physical rehabilitation)]. Kharkiv,147p. [in Ukrainian].

Popov, S. N. (2006). Fizicheskaya reabilitatsiya [Physical rehabilitation]. Rostov n/D.: Feniks, 608p. [in Russian].

Prykhoda, I. V. (2007). Orhanizatsiino-metodolohichni pidkhody do profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii v Ukraini [Organizationally-methodological going near professional preparation of specialists on a physical rehabilitation in Ukraine]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity, vol. 15, part. 1, pp. 60 – 66. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Башкін І. Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров’я населення / І. Башкін, Е. Макарова, А. Кавакзе Різік // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – №3. – С. 25 – 29.

Бєлікова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. – Дисертація д-ра пед. наук: 13.00.04, Кабінет Міністрів України, Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 450 с.

Гайволя, Р. Ю. До питання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання / Р. Ю. Гайволя // Молодіжний науковий вісник: Фізичне виховання і спорт: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – С. 3–7.

Демінська Л. О. Межпредметні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Демінська Лариса Олексіївна. – Донецьк, 2004. – 208 с.

Долинний Ю.О. Критерії успішності професійної готовності майбутнього фахівця з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями / Ю.О.Долинний // Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали VІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 27 – 29 вересня 2016 року. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2016. – С. 54–58.

Долинний Ю.О. Сучасні теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи / Ю.О.Долинний // “Педагогика и современные аспекты физического воспитания”: зб. наук. праць ІI Міжнар. наук.-практ. конф., (21–22 квітня 2016 року) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 374 с. – С. 235–241.

Оржеховська В. М. Здоров’язбережувальне навчання і виховання: проблеми, пошук / В. М. Оржеховська // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 4. – С. 29–31.

Пєшкова О.В. Вступ до спеціальності (Фізична реабілітація): [навчальний посібник] / О.В. Пєшкова. – Харків, 2007. –147 с.

Попов С. Н. Физическая реабилитация / С. Н. Попов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 608 с.

Прихода І. В. Організаційно-методологічні підходи до професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Україні / І. В. Прихода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 60 – 66.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)