DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131246

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Сергій Ящук

Анотація


У статті обґрунтовуються концептуальні основи професійної підготовки майбутніх магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України. Розкрито теоретичні підходи до розробки концепції професійної підготовки магістра технологічної освіти, які відображають науково обґрунтовану побудову структуру змісту техніко-технологічної та методичної системи; визначено основні напрями її вдосконалення в контексті забезпечення якісної традиційної підготовки майбутнього фахівця для вищої педагогічної школи.

Ключові слова


концепція; професійна підготовка; технологічна освіта; магістр; викладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko, S. U. (2002). Dydaktychna kontseptsiia zmistu osvity [Didactic concept of educational content]. The modern information technologies and innovative methods of training in the process of preparing the specialists: the methodology, theory, experience, and problems: A collection of scientific works. Kyiv; Vinnytsia, no.2, pp. 22–26. [in Ukrainian].

Dzhedzhula, O. M. (2007). Teoriia i metodyka hrafichnoi pidhotovky studentiv inzhenernykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theory and methods of graphic preparation of students of engineering specialties of higher educational institutions]. Doctor’s thesis. Kyiv, p. 460. [in Ukrainian].

Kobernyk, O.M. (2011). Teoretyko-metodolohichni zasady tekhnolohichnoi ta profesiinoi osvity [Theoretical and methodological principles of technological and professional education]. Proceedings. Series: Pedagogy, no.3, pp. 15–22. [in Ukrainian].

Tkachuk, S.I. (2014). Osoblyvosti pidhotovky ta profesiinoi diialnosti vchyteliv tekhnolohii v umovakh informatyzatsii osvity [Features of training and professional activity of technology teachers in the conditions of informatization of education]. Pedagogy of higher and secondary schools, no.42, pp. 80–86. [in Ukrainian].

Iashchuk, S. M. (2015). Osoblyvosti modeliuvannia protsesu profesiinoi pidhotovky mahistriv tekhnolohichnoi osvity u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Features of simulation of the process of professional training of masters of technological education in higher pedagogical educational institutions]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, no.5 (49). pp. 432–440. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С. У. Дидактична концепція змісту освіти / С. У. Гончаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К.; Вінниця, 2002. – Вип. 2. – С. 22–26.

Джеджула О. М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів: дис. доктора пед. наук: 13.00.04 / Джеджула Олена Михайлівна. – К., 2007. – 460 с.

Коберник О.М. Теоретико-методологічні засади технологічної та професійної освіти / О.М. Коберник. – Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 15–22.

Ткачук С.І. Особливості підготовки та професійної діяльності вчителів технологій в умовах інформатизації освіти / С. І. Ткачук // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2014. – Вип. 42. – С. 80–86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_ 2014_42_18

Ящук С. М. Особливості моделювання процесу професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах / С. М. Ящук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 432–440.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)