DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131339

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ірина Пастирська, Ольга Якимович

Анотація


У статті обґрунтувано доцільність інтегративного підходу як засобу соціалізації студентів вищих технічних навчальних закладів. Запропоновано впровадження у навчальний процес інтегративних курсів з метою вирішення проблеми співвідношення базових та гуманітарних предметів у вузах технічного профілю. У процесі соціалізації студентської молоді інтеграційні процеси спроможні забезпечити формування мотивації до професійної діяльності, адаптації студентів і випускників в умовах реального соціального середовища.

Ключові слова


соціалізація; інтеграція; інтегративний підхід; навчальний процес; зміст освіти; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko, S. U. (2000). Zmist zahalnoi osvity i yii humanitaryzatsiia [Contents of general education and its humanization]. The continuous vocational education: the problems, searching, and perspectives. Kyiv: VIPOL, pp. 81–107. [in Ukrainian].

Kozakov, V. A. (2002). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka v nepedahohichnykh universytetakh [Psychological-pedagogical training in non-pedagogical universities]. Higher education of Ukraine, no. 3, pp. 37–42. [in Ukrainian].

Kozlovska, I. M. (1998). Nauka i mystetstvo: intehratsiini aspekty [Contents of general education and its humanization]. The dialogue of culturec, vol.3, pp.135–142. [in Ukrainian].

Mishchyk, L. I. (1997). Teoretyko-metodolohichni osnovy profesiinoi pidhotovky sotsialnoho pedahoha u zakladakh vyshchoi osvity [The theoretical and methodological foundations of vocational training of social teacher in higher education institutions]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Khutorskoi, A. V. (2001). Sovremennaia dydaktyka [Modern Didactics]. Saint Petersburg: Pyter, 544 р. [in Russian].

Yakymovych, O. N. & Ilchyshyn, Ya. V. (2016). Vplyv seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu na profesiine vykhovannia maibutnikh fakhivtsiv [Influence of the environment of a higher educational institution on professional education of future specialists]. The modern information technologies and innovative methods of training in the process of preparing the specialists: the methodology, theory, experience, and problems. No. 46, pp. 350–354. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 81–107.

Козаков В. А. Психолого-педагогічна підготовка в непедагогічних університетах / В. А. Козаков // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 37–42.

Козловська І. М. Наука і мистецтво: інтеграційні аспекти / І. М. Козловська // Діалог культур. – 1998. – Вип.3. – С. 135–142.

Міщик Л. І. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Л. І. Міщик, – К., 1997. – 32 с.

Хуторской А. В. Современная дидактика /А. В. Хуторский. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

Якимович О.Н. Вплив середовища вищого навчального закладу на професійне виховання майбутніх фахівців / О. Н. Якимович, Я. В. Ільчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 46 / редкол. – Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2016. – C.350–354.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)