DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131341

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII СТ. – 1939 Р.

Марія Багрій

Анотація


Стаття присвячена становленню національної ідентичності та вихованню національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. Здійснено порівняння концепту національної ідентичності в окремих регіонах, описано запропоновані шляхи відновлення національного коду, досліджено принципи виховання національно-свідомої особистості крізь призму етнічного та загальногромадянського змісту. Проаналізовано символічну складову та систему архетипів національного становлення Західної України означеної доби. Проаналізовано терміни “національна ідентичність” і “національна ідея”, потрактовано національний компонент свідомості українців Західної України кінця XVIII ст. – 1939 р.

Ключові слова


Київська Русь; національна ідентичність; національна ідея; національно-свідома особистість; Західна Україна; козацтво; опришківство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachinsky, Yu. (2006). Ekonomichni pidstawu samostiynosti naziyi [Economic basis of the independence of nations]. Nationalism: Anthology. 2nd form. (Ed.). O. Protsenko, V. Forest. Kyiv: Smoloskyp, pp. 414–424. [in Ukrainian].

Grabovetsky, V. (1996). Aantufeodalna borotba karpatskoho opruchkivstva XVI–XIX st. [Anifeudal struggle of the Carpathian Opryshism of the XVI-XIX centuries]. Lviv. [in Ukrainian].

Grabovetsky, V. (1994). Oleksa Dovbusch (1700-1745) [Oleksa Dovbush (1700-1745)]. Lviv. [in Ukrainian].

Dontsov, D. (1991). Duch naschoi dawnunu [The Spirit of Our Antiquity]. Drogobych, “Vidpozhenie”, 341 р. [in Ukrainian].

Zhir, VF. (1995). Na schlyachu do sebe [On the Way to Himself (Ethno-Sociological Intelligence)]. Kyiv: Democratic Initiatives, 112 p. [in Ukrainian].

Hare, O. (1994). Nazionalizm i nazionalna demokratiya-wutoku konfliktu [Nationalism and national democracy: the origins of the conflict (1920-1930)]. Contemporary, no. 2, pp. 12 – 23. [in Ukrainian].

Ivanchenko, I. (1996). Ukrainskuy narod [Ukrainian people]. Small Encyclopedia of ethno-state studies. Kyiv, p. 634. [in Ukrainian].

Kasyanov, G. (2008). Ukraina 1991-2007. Ocherki noweyschey istorii [Ukraine 1991-2007. Essays on the latest history]. Kyiv: Our time, pp.131–152. [in Rusian].

Magochiy, P.-R. (1994). Haluchuna. Istoruchni ese [Galicia Historical essays]. Lviv, 322 р. [in Ukrainian].

Mikhnovsky, M. (1999). Sprawa ukrainskoi intelihenziyi w prohrami Ukrainskoi Nazionalnoi Partiyi [The Case of the Ukrainian Intelligentsia in the Program of the Ukrainian People’s Party (Fragments)]. Political Science. The end of the nineteenth and first half of the twentieth century: Hestomatiya. (Ed.). O.I. Semkiv. Lviv: World, pp. 142 – 154. [in Ukrainian].

Nagorna, L. (1998). Polituchna kultura ukrayinskoho narodu: istoruchna retrospektuwa i suchasni realiyi [Political culture of the Ukrainian people: historical retrospective and modern realities]. Kyiv: Stilos, 278 р. [in Ukrainian].

Politolohichnuy Enzeklopeduchnuy Slownuk (2004). [Politology Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Genesis, p. 335. [in Ukrainian].

Strukevich, O.K. (1999). Ukrainska “naziya do nazionalizmu” [Ukrainian “nation to nationalism”: searches, criteria of identity in Ukraine-Hetmanate of the ХVІІ century]. Ukrainian Historical Journal. No. 6, p. 18. [in Ukrainian].

Tselievich, Y. (1897). Opruschku [Opryshka. In the book: Intelligence about popular movements in Ukraine-Rus in the XVIII century]. Lviv. [in Ukrainian].

Cherkes, B. S. (2008). Nazionalna identuchnist w architekturi mista [National identity in the city’s architecture: Monograph]. Lviv: View of the National University of Lviv Polytechnic, 268 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бачинський Ю. Економічні підстави самостійності націй // Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2006. – С. 414 – 424.

Грабовецький В. Анифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI–XIX ст. / В. Грабовецький. – Львів, 1966. – 328 с.

Грабовецький В. Олекса Довбуш (1700–1745) / В. Грабовецький. – Львів, 1994. – 289 с.

Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. – Дрогoбич: Вiдpoдження,1991. – 341 с.

Жмир В. Ф. На шляху до себе (Етносоціологічна розвідка) / В. Ф. Жмир. – К.: Демократичні ініціативи, 1995. – 112 с.

Заєць О. Націоналізм і національна демократія: витоки конфлікту (1920-1930) / О. Заєць // Сучасність. – 1994. – № 2. – С. 12 – 23.

Іванченко І. Український народ. Мала енциклопедія етнодержавознавства / І. Іванченко. – К., 1996. – С. 634.

Касьянов Г. Украина 1991-2007. Очерки новейшей истории / Г. Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – С.131–152.

Маґочій П.-Р. Галичина. Історичні есе / Павло Роберт Маґочій. – Львів, 1994. – 322 с.

Міхновський М. Справа української інтелігенції в програмі Української Народної партії (Фрагменти) // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1999. – С. 142 – 154.

Нагорна Л. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Л. Нагорна. – К.: Стилос, 1998. – 278 с.

Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С.335.

Струкевич О. К. Українська “нація до націоналізму”: пошуки, критерії ідентичності в Україні-Гетьманщині ХVІІ ст. // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 18–21.

Целевич Ю. Опришки // Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / Ю. Целевич. – Львів, 1897. – 321 с.

Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія / Б. С. Черкес. – Львів: Вид-во Національного університету “Львіська політехніка”, 2008. – 268 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)