DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131492

УКРАЇНСЬКА МОВА У ФОКУСІ ПЕРСПЕКТИВ РЕФОРМУВАННЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук

Анотація


Висвітлено важливі аспекти навчання української мови в 10 – 11 класах з огляду на перспективи реформування освіти. Акцентовано роль державної мови і всезагальну потребу досконало володіти нею. Проаналізовано теорію і практику навчання мови, перманентні зміни у змісті й структурі курсу на рівні програм. Визначено невирішені проблеми, невідкладні й перспективні завдання. Сформульовано вимоги до реформованої мовної освіти, принципи розбудови нової старшої школи. Спрогнозовано перспективи реформування теорії і практики навчання української мови.

Ключові слова


загальна середня освіта; реформування; навчання української мови; 10 – 11 класи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, N. & Kosianchuk, S. (2016). Zminy v prohrami z ukrainskoi movy dlia 10–11 klasiv ta perspektyvy prohramotvorennia [The changes in the Ukrainian language Program for 10-11 Grades, and prospects of program creation]. Dyvoslovo, no. 7–8, pp. 23–27. [in Ukrainian].

Bondarenko, N. V. (2015). “Perevantazhennia” prohram z movy: stan, vyklyky, perspektyvy [“Rebooting” of the language programs: the state, problems, and perspectives]. Dyvoslovo, no. 7–8, pp. 14–17. [in Ukrainian].

Vaskivska, H. O. & Kosianchuk, S. V. (2011). Fotmuvannia tsinnisno-smyslovykh oriientatsiy uchniv starshoi shkoly zasobamy zmistu suchasnoho pidruchnyka [Formation of value-semantic orientations of senior pupils by means of modern textbooks]. Problemy suchasnoho pidruchnyka. Kyiv: Ped. dumka, no. 11, pp. 107–120. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvity”. (2017). [Law of Ukraine “On Education”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady. Kyiv, no. 38–39. [in Ukrainian].

Lokshyna, O. I. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainah YeS: teoriia i praktyka (druha polovyna ХХ – pochatok ХХI st.): monohrafiia [Content of school education in EU countries: theory and practice (second half of the XX – beginning of the XXI century)]. Kyiv: Bohdanova A. M., 403 p. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednioi shkoly. (2016). [New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming Upper Secondary School]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html [in Ukrainian].

Pometun, О. І., Pylypchatina, L. M., Sushchenko, I. M. & Baranova, І. О. (Ed.). (2010). Osnovy krytychnoho myslennia: navch. posib. dlia uchniv stsrshykh kl. zahalnoosv. shk. [Basics of critical thinking]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 216 p. [in Ukrainian].

Pometun, О. І. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive learning]. Kyiv: SPD Kulinichev B. M., 144 p. [in Ukrainian].

Starsha shkola zarubizhzhia: orhanizatsiia ta zmist osvity (2006). [Senior School of Abroad: Organization and Content of Education]. Kyiv: SPD Bohdanova А. М., 232 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, N. V., Kosianchuk, S. & Kononenko, V. L. (Ed.). (2017). Ukrainska mova dlia zahalnoosvitnikh navchaknykh zakladiv z navchanniam rosiiskoiu movoiu [Ukrainian language for general educational institutions with Russian language education].Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (файл – ukr-mova-10-11-z-navch-ros.doc) [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2007).Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsiy: psykholoho-dydaktychnyi aspect: monohrafiia [Theory of educational problem situations: the psycho-didactic aspect]. Ternopil: ASTON, 164 p. [in Ukrainian].

Vaskivska, H. O., Kosianchuk, S. V. & Skyba, H. M. (2017). Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school. Information Technologies and Learning Tools, vol. 60, no. 4, pp. 17–27. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко Н. Зміни в програмі з української мови для 10–11 класів та перспективи програмотворення / Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 23–27.

Бондаренко Н. В. “Перезавантаження” програм з мови: стан, виклики, перспективи / Н. В. Бондаренко // Дивослово. – 2015. – №7–8. – С. 14–17.

Васьківська Г. О. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника / Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – Київ: Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 107–120.

Закон України “Про освіту” / Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38–39.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах ЄС: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина. – Київ: Богданова А. М., 2009. – 403 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

Основи критичного мислення: навч. посіб. для учнів старших кл. загальноосв. шк. / [О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко, І. О. Баранова]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – Київ: СПД Кулінічев Б. М., 2007. – 144 с.

Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / [за ред. О. І. Локшиної]. – Київ: СПД Богданова А. М., 2006. – 232 с.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою [Електронний ресурс] / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук, В. Л. Кононенко // Навчальні програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини та мов і літератур національних меншин для 10–11 класів (набирають чинності з 2018/2019 навчального року, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (файл – ukr-mova-10-11-z-navch-ros.doc).

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль: АСТОН, 2007. – 164 с.

Vaskivska H. O. Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school / H. O. Vaskivska, S. V. Kosianchuk, H. M. Skyba // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 60. – №4. – P. 17–27.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)