DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131628

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

Орися Любінська

Анотація


У статті обґрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини. Педагогічні умови визначено як спеціально створені обставини, чинники дії та взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, що реалізуються в межах цього процесу, сукупність яких визначає результативність формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах.

Ключові слова


педагогічні умови; формування професійної компетентності; майбутні бакалаври з лабораторної медицини

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk, L. V. (2015). Formuvannia paliatyvnoi kompetentnosti bakalavriv medytsyny v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of palliative competence of bachelor of medicine in the process of professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Pereiaslav Khmelnytskyi, 20 p. [in Ukrainian].

Borysiuk, L. O. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv sestrynskoi spravy u protsesi vyvchennia khimiko-biolohichnykh dystsyplin [Formation of professional competence of future bachelors of nursing in the process of study of the chemical and biological disciplines]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi,20 p. [in Ukrainian].

Vardanian, A. O. (2017.) Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Formation of vocational and speech competence of future doctors]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi, 20 p. [in Ukrainian].

Verbitskiy, A. A. (2004). Kompetentnostnyy podkhod i teoriya kontekstnogo obucheniya [The competence approach and theory of contextual teaching: the materials of the fourth session of the methodological seminar]. Moscov, 84 p. [in Russian].

Demianchuk, M. R. (2015). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh bakalavriv medsestrynskoi spravy na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Pedagogical conditions of preparation of future bachelors of nursing on the basis of competence approach]. Scientific herald of Mykolayiv Vasyl Sukhomlynskiy National University. Pedagogical sciences. No. 1 (48), pp. 108–112. [in Ukrainian].

Ierokhin, S. A., Nikitin, Yu. V. & Nikitina, I. V. (2011). Kontseptsiia profesiinoi motyvatsii studentiv yak faktoru konkurentnosti na rynku pratsi [The concept of professional motivation of students as a factor of competitiveness in the labor market]. Legal science. No.1, pp. 20–28. [in Ukrainian].

Kulbashna, Ya. A. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz stomatolohohii: teoretychni y metodychni osnovy [Formation of professional competence of future specialists in dentistry: the theoretical and methodological foundations]. Kyiv, Kompas, 416 p. [in Ukrainian].

Lytvyn, A. V. (2014). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy” [The methodological foundations of the concept “pedagogical conditions”: for the help for applicants of scientific degree]. Lviv: SPOLOM, 76 p. [in Ukrainian].

Liashenko, I.V. (2013). Formuvannia profesiinoi motyvatsii studentiv do uspishnoi fakhovoi diialnosti [Formation of professional motivation of students for successful professional activity]. [Electronic recource]. Folk education, vol. 1 (19). Available at: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1076. [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. & Filonenko, M. M. (2014). Pedahohika vyshchoi medychnoi osvity [Pedagogy of higher medical education]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 288 p. [in Ukrainian].

Radziievska, I. V. (2011). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh medychnykh sester u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of professional competence of future nurses in the process of studying the specialized disciplines]. Extended abstract of candidate’s thesis. Кyiv, 20 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Л. В. Білик. – Пер.Хмельн. 2015. – 20 с.

Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”/ Борисюк Леся Олександрівна; – Х., 2016. – 20 с.

Варданян А. О. Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / А. О. Варданян. – Х., 2017. – 20 с.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения: мат. к четвертому засед. методол. семинара / А. А. Вербицкий. – М.: ИЦ ПКПС, 2004. – 84 с.

Демянчук М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – № 1 (48). – С. 108–112.

Єрохін С. А. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / С. А. Єрохін, Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Юридична наука. 2011. – №1. – С. 20–28.

Кульбашна Я. А.Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматологогії: теоретичні й методичні основи: монографія / Я. А. Кульбашна. – К.: Компас, 2014. – 416 с.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”: на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 76 с.

Ляшенко І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Ляшенко // Народна освіта – 2013. – Вип. 1 (19). – Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page _id=1076.

Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти: підручник / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.

Радзієвська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.04. “Теорія та методика професійної освіти” / І. В. Радзієвська. – К., 2011. – 20 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)