DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133875

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Ірина Волошанська, Зоряна Хало

Анотація


У статті охарактеризовано особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ. Проаналізовано активні методи навчання професійної комунікації на заняттях іноземної мови. Доведено ефективність застосування комунікативних підходів у навчанні при індивідуальних, колективних та групових формах роботи. Розкрито сутність та специфіку діалогічного мовлення та мовленнєвих ситуацій з метою формування іноземної професійної комунікації майбутніх фахівців. Виокремлено сприятливі психологічні умови для проведення занять. Вказано на можливості вивчення лексичного матеріалу за допомогою активних методів та читання. Виявлено шляхи ефективного навчання іноземної професійної комунікації на заняттях іноземної мови.


Ключові слова


навчання; іноземна мова; професійна іноземна комунікація; активні методи; комунікативні підходи; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhov, I.S. (2009). Formuvannia profesiinoi mizhkulturnoi komunikatsii u maibutnikh perekladachiv: monohrafiia [Formation of professional intercultural communication of prospective interpreters]. Kyiv: House Personal Publ., 270 p. [in Uktainian].

Burlaka, I.Ia. & Dovhopol, H.O. (2010). Novitni pidkhody do formuvannia inshomovnoi elektronnoi komunikatyvnoi kompetentsii studentiv u nemovnomu vuzi [Modern Approaches of Forming Foreign Electronic Communicative Competence of Non-Linguistic University Students]. Visnyk of Kyiv National University of Technologies and Design. Vol.5, pp. 28 – 30. [in Uktainian].

Drobiazko, Yu.I. (2013). Osoblyvosti formuvannia profesiino-komunikatyvnykh umin studentiv tekhnichnoho VNZ [Peculiarities of Technical University Students Professional Communicative Abilities Forming]. Collection of Scientific Articles “Modern Methods of Teaching Prefessionally Oriented Foreign Language in High Schools”. Kyiv: NTUU “KPI”, pp. 83 – 92. [in Uktainian].

Dudikova, L.V. (2012). Suchasni pidkhody vykladannia inozemnykh mov na nefilolohichnykh spetsialnostiakh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Modern Approaches of Teaching Foreign Languages in Non-Linguistic Specialities of Higher Education Establishments]. Collection of Scientific Works of Khmelnytskyi Institute of Social Technologies in “Ukraine” University. No. 6. pp.59 – 61. [in Uktainian].

Panasenko, H. & Akopian, T. (2010). Osoblyvosti profesiino oriientovanoho navchannia inozemnykh mov studentiv u nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Peculiarities of Professionally Oriented Approach to Teaching in Non-Linguistic High Educational Establishments]. Native School, no.1 – 2, pp. 30 – 34. [in Uktainian].

Popova, N.O. (2015). Osoblyvosti struktury profesiino oriientovanoho kursu inozemnoi movy v yurydychnomu universyteti [Peculiarities of Professionally Oriented Course Structure of Foreign Language in Juridical University]. Poiednannia innovatsiinykh i tradytsiinykh tekhnolohii navchannia ukrainskoi ta inozemnykh mov yak chynnyk zabezpechennia diievosti znan: materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 23 zhovtnia 2015 r – Connection of Innovative and Traditional Technologies in Teaching Ukrainian and Foreign Languages as the Mean of Gaining: Materials of the Second Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 172 – 175.). Kharkiv. [in Uktainian].

Potapenko, L.V. (2013). Profesiino-oriientovane navchannia inozemnoi movy studentiv nelinhvistychnykh spetsialnostei [ProfessionallY Oriented Language Learning by Students of Non-Linguistic Specialities]. Scientific Notes. Vol. 38, pp. 261 – 263. [in Uktainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахов І.С. Формування професійної міжкультурної комунікації у майбутніх перекладачів: монографія / І.С. Бахов. – К.: ДП – Вид. дім – Персонал, 2009. – 270 с.

Бурлака І.Я. Новітні підходи до формування іншомовної електронної комунікативної компетенції студентів у немовному вузі / І.Я. Бурлака, Г.О. Довгопол // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5 (т. 4). – C. 28 – 30.

Дробязко Ю.І. Особливості формування професійно-комунікативних умінь студентів технічного ВНЗ / Ю.І. Дробязко // Збірник наукових статей “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 83 – 92.

Дудікова Л.В. Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів / Л.В. Дудікова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2012. – № 6. – С. 59 – 61.

Панасенко Г. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах / Г. Панасенко, Т. Акопян // Рідна школа. – 2010. – №1 – 2. – С. 30 – 34.

Попова Н.О. Особливості структури професійно орієнтованого курсу іноземної мови в юридичному університеті / Н.О. Попова // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 жовтня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 172 – 175.

Потапенко Л.В. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей / Л.В. Потапенко // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. – Сер.: Філологічна. – 2013. – Вип. 38. – С. 261 – 263.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)