DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133878

АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ

Світлана Ізбаш, Сергій Пахомов

Анотація


У статті розглянуто андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх учителів засобами Google-технологій. Проведено аналіз наукових праць вчених щодо особливостей використання андрагогічного підходу у вищій школі, формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів та впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес. Представлено зміст авторської програми навчальної дисципліни “Google-технології як засіб формування професійно-педагогічної компетентності вчителя Нової української школи”, яка сприятиме усвідомленню майбутніми вчителями сучасних вимог до професії вчителя та формуванню базової професійно-педагогічної компетентності.


Ключові слова


навчання дорослих; андрагогічний підхід; компетентність; професійно-педагогічна компетентність; бакалавр освіти; Google-технології; Нова українська школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar S. P. (2007). Sutnіst ta struktura ponjat “kompetencіja” ta “kompetentnіst” u vіtchiznjanіj ta zarubіzhnіj pedagogіcі [The essence and structure of the concepts of “competence” and “competence” in domestic and foreign pedagogy]. Nauk. Chasopis NPU іm. M. P. Dragomanova. Serіja 17. Theory and practice of education and upbringing: a collection of scientific works. Kyiv, NPU Publ., vol. 6, 267 р. [in Ukrainian].

Burenko, V.M. (2005). Andragogіchnij pіdhіd do profesіjnoї perepіdgotovki vchitelja gumanіtarnogo profіlju [Andragogical approach to professional retraining of a humanitarian teacher]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 р. [in Ukrainian].

Busel, V. T. (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrayinskoi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Irpin: Publishing House “Perun”, 1472 p. [in Ukrainian]

Goncharenko, S. (1997). Ukrainskij pedagogіchnij slovnik [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Libіd Publ., 376 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvіtu” vіd 05.09.17 [The Law of Ukraine “On Education” of 05.09.17]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Zjazjun, І. A. (2005). Fіlosofіja postupu і prognozu osvіtnoi sistemy [Philosophy of progress and forecast of the educational system]. Pedagogical skills: problems, searches, perspectives: monograph. Kyiv, pp. 10–18. [in Ukrainian].

Zjazjun, І.A., Kramushhenko, L.V. & Krivonos, І.F. (2008). Pedagogіchna majsternіst: pіdruchnik [Pedagogical skill: textbook]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Іvanova, S. V. (2008). Funkcіonalnij pіdhіd do viznachennja profesіjnoi kompetentnostі vchitelja bіologіi ta organіzacіja ii vdoskonalennja v zakladі pіsljadiplomnoi osvіty [Functional approach to the definition of professional competence of a teacher of biology and organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. Scientific Journal of the Ivan Franko Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, no. 42. pp. 106–110. [in Ukrainian].

Izbash, S. S. Realizatsiia tvorchykh proektiv u navchalnomu protsesi suchasnoi shkoly [Realization of creative projects in the educational process of modern school]. Scientific Journal of Melitopol State Pedagogical University of the Bogdan Khmelnitsky, Pedagogical sciences, no. 5, pp. 92–97. Retrieved from http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/2010-05.html [in Ukrainian].

Lukjanova, L.B. & Anіshhenko, O.V. (2014). Osvіta doroslih: korotkij etimologіchnij slovnik [Adult Education: A Short Etymological Dictionary]. Nіzhin, PP Lisenko M.M. Publ., 108 p. [in Ukrainian].

Melnik T. (2010). Socіokulturna kompetentnіst majbutnogo slovesnika krіz prizmu sumіzhnih nauk [Sociocultural competence of the future translator through the prism of related sciences]. Scientific Journal of the Taras Shevchenko Lugansk National University, Pedagogical sciences, no. 22, 209 p. [in Ukrainian].

Nіkolenko, L.T. (2009). Andragogіchnij pіdhіd do navchannja pedagogіv u sistemі pіsljadiplomnoi osvіty [An Andragogical Approach to Teaching Teachers in the Post-Graduate Education System]. Stan і perspektivi aprobacіi shkіlnoi navchalnoi lіteraturi: materіali Vseukrainskoi naukovo­metodychnoi konferentsii – The state and prospects of approbation of school textbooks: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Methodical Conference. (pp. 284 – 287). Kіrovograd: KOІPPO іm. V. Suhomlinskogo. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. (2003). Kompetentnostі jak kljuch do onovlennja zmіstu osvіti [Competence as a key to updating the content of education]. Education Reform Strategy in Ukraine: Educational Policy Recommendations, Kyiv, KІS Publ, vol. 296, 2 p. [in Ukrainian].

Ogіenko, O. І. (2015). Pіdgotovka vikladacha vishhoi shkoly v umovah magіstraturi: andragogіchnij pіdhіd [Preparation of a teacher of higher education in a master’s degree: an andragological approach]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, no. 6, pp. 336–342. [in Ukrainian].

Tipova osvіtnja programa organіzacіi і provedennja pіdvishhennja kvalіfіkacіi pedagogіchnih pracіvnikіv zakladami pіsljadiplomnoi pedagogіchnoi osvіty [A typical educational program for organizing and conducting professional development of pedagogical workers by institutions of postgraduate pedagogical education]. Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/PROGRAMA_PIDGOTOVKY_NUSH.pdf

Sharov, S. V. Samostіjna robota jak umova formuvannja profesіjnoi kompetentnostі majbutnіh fahіvcіv [Independent work as a condition for the formation of professional competence of future specialists]. Suchasnі tendencіi rozvitku ukrainskoi nauky: Materialy Vseukrainskoi naukovo­i konferentsii – Contemporary trends in the development of Ukrainian science: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference (pp. 35–38), no.5, Pereyaslav-Khmelnitsky. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар С. П. Сутність та структура понять “компетенція” та “компетентність” у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / С. П. Бондар // Наук. Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія 17. – Теорія і практика навчання і виховання: зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 6. – 267 с.

Буренко В.М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / В.М. Буренко. – К., 2005. – 21 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел; з дод., доповн. та CD. – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С. 1472.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

Закон України “Про освіту” від 05.09.17. – [Електронний ресурс]: Режим доступу. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / І.А. Зязюн – К. – 2005. – С. 10–18.

Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

Іванова С. В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти / С. В. Іванова // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 42. – С. 106–110.

Ізбаш С. С. Реалізація творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи [Електронний ресурс] / С. С. Ізбаш // Збірник наукових праць: Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 5. – С. 92–97. – Режим доступу до ресурсу: http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/2010-05.html

Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. Освіта дорослих: короткий етимологічний словник /Авт.-упор. Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. – К.; Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 108 с.

Мельник Т. Соціокультурна компетентність майбутнього словесника крізь призму суміжних наук // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2010. – №. 22. – С. 209.

Ніколенко Л. Т. Андрагогічний підхід до навчання педагогів у системі післядипломної освіти // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Кіровоград: КОІППО ім. В. О. Сухомлинського, 2009. – С. 284–287.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: КІС. – 2003. – 296 с.

Огієнко О. І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 336–342.

Типова освітня програма організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/PROGRAMA _PIDGOTOVKY_NUSH.pdf

Шаров С. В. Самостійна робота як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців / С. В. Шаров // Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21–22 липня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – №. 5. – С. 35–38.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)