DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133880

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

Ірина Шалімова, Валентина Бурбига

Анотація


У статті здійснено теоретичне дослідження та подано визначення дидактичної культури викладача як суспільно-педагогічного феномена і важливої складової професійно-педагогічної культури, досліджено її генезис; розроблено модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ, яка враховує основні тенденції сучасної парадигми освіти та специфіку навчального закладу; викладено матеріали експериментального впровадження запропонованої моделі та підтверджено інтерпретацію дидактичної культури викладача як одного з факторів успішності його професійної діяльності.


Ключові слова


професійно-педагогічна культура; дидактична культура; інноваційне середовище; викладач ВНЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Boholib, T. M. (2004). Pryntsypy upravlinnia vuzom [Principles of university management]. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Pereiaslav-Khmelnytskyi State University, 202 р. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. & Nikolaienko, S. M. (Eds). (2005). Vyshcha osvita v Ukraini [Higher education in Ukraine]. Kyiv: Znannia, 327p. [in Ukrainian].

Isaev, I. F. (1993). Teoriya i praktika formirovaniya professionalno-pedagogicheskoy kultury prepodavatelya vysshey shkoly [Theory and practice of the formation of professional and pedagogical culture of a teacher of higher education]. Moscow: Belgorod, 219 p. [in Russian].

Isaev, I. F. & Shekhovskaya, N. L. (1997). Kolledzh kak innovatsionnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie. Opyt issledovaniya professionalno-pedagogicheskoy kultury [College as an innovative educational institution. Experience in the study of professional and pedagogical culture]. Belgorod, 144 p. [in Russian].

Kryzhko, V. V. (2005). Antolohiia aksiolohichnoi paradyhmy upravlinnia osvitoiu [Anthology of the axiological paradigm of education management]. Kyiv: Osvita Ukrainy, 440 p. [in Ukrainian].

Lozova, V. I. (2006). Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly [Lectures of higher education pedagogy]. Kharkiv: OVS, 496 p. [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2003). Proektnyi pidkhid do upravlinnia navchalnym zakladom [Project approach to management of an educational institution]. Kharkiv: Osnova, 80 p. [in Ukrainian].

Fatyanova, N.M. (1999). Formirovanie didakticheskoy kultury uchitelya mnogoprofilnoy gimnazii [Formation of the didactic culture of the teacher of a multidisciplinary gymnasium]. Candidate’s thesis. Belgorod, 274p. [in Russian].

Shekhovskaya, N.L (1997). Formirovanie professionalno-pedagogicheskoy kultury prepodavateley kolledzha [Formation of professional and pedagogical culture of college teachers]. Candidate’s thesis. Belgorod, 197 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боголіб Т.М. Принципи управління вузом/ Т. М. Боголіб. – Переяслав-Хмельницький: Б.в., 2004. – 202 c.

Вища освіта в Україні: Навч. посібник/ В. Г. Кремень [та інші]; ред. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2005. – 327 c.

Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. – М. – Белгород, 1993. – 219 с.

Исаев И.Ф., Шеховская Н.Л. Колледж как инновационное образовательное учреждение /Опыт исследования профессионально-педагогической культуры. Монография. – Белгород, 1997. – 144 с.

Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою: Підручник для пед. ун-тів/ В. В. Крижко. – К.: Освiта України, 2005. – 440 с.

Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник/ В. І. Лозова [та ін.]. – Х.: ОВС, 2006. – 496 с.

Проектний підхід до управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник/ О. І. Мармаза. – Х.: Основа, 2003. – 80 с.

Фатьянова Н.М. Формирование дидактической культуры учителя многопрофильной гимназии: Дисс. … канд. пед. наук. – Белгород, 1999. – 274 с.

Шеховская Н.Л. Формирование профессионально-педагогической культуры преподавателей колледжа: Дисс. … канд. пед. наук. – Белгород, 1997. – 197 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)