DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133896

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я”

Галина Ковальчук, Віра Кавчак

Анотація


У статті розглянуто актуальні питання підготовки студентів педагогічних університетів до викладання предмета “Основи здоров’я” у початковій школі. Охарактеризовано роль дисципліни “Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності у початковій школі” у особистісно-професійному становленні майбутніх педагогів, здатних ефективно формувати здоров’язбережувальну компетентність молодших школярів. Акцентовано увагу на доцільності застосування у цьому процесі інтерактивних технологій навчання.


Ключові слова


підготовка; початкова школа; основи здоров’я; здоров’язбережувальна компетентність; інтерактивні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Dikanova, Ye. G. (2004). Podgotovka budushchego uchitelya k formirovaniyu kultury zdorovya mladshego shkolnika v usloviyakh pedkolledzha [The training of a future teacher for the forming of health preservance culture of the primary school pupil in the college curriculum]. Candidate’s thesis. Volgograd, 182 р. [in Russian].

Dolynskyi, B. T., Pysarenk, H. S., Bondar, S. V. & Slavov, D. D. (2014). Pedahohichni osnovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do valeolohichnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Pedagogical bases of the training of future teachers for the forming of health preservance culture of primary school pupils ]. Nauka i osvita. Odesa, no.8, pp. 54–58. [in Ukrainian].

Komar, O. A. Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia interaktyvnoi tekhnolohii [Theoretical and methodological bases of the training of future teachers of primary school for application of interactive technology]. Doctor’s thesis. Uman, 512 р. [in Ukrainian].

Kotsur, N.I. & Tovkun, L.P. (2013). Profesiina pidhotovka maibutnikh pedahohiv z pytan zberezhennia ta zmitsnennia zdorovia shkoliariv [Professional training of future teachers for questions of preservance and improvement of pupils’ health]. Osvita Rehionu: Ukrainskyi naukovyi zhurnal, no. 3. Kyiv: “University of Ukraine”, pp. 282–286. [in Ukrainian].

Radchenia, I.V. (2015). Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv do formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodshykh shkoliariv [The training of future teacher for forming of healthy life style of primary school pupils]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Zaporizhzhia, vol. 45 (98), pp.373–380. [in Ukrainian].

Slyvka, L. (2014). Metodyka vykladannia osnov zdorovia v pochatkovykh klasakh [Teaching methodology of health basics in primary schools]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 204 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Диканова Е. Г. Подготовка будущего учителя к формированию культуры здоровья младшего школьника в условиях педколледжа: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Е. Г. Диканова. – Волгоград, 2004. – 182 с.

Долинський Б. Т. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів / Б. Т. Долинський, Г. С. Писаренко, С. В. Бондар, Д. Д. Славов // Наука і освіта. – Одеса, 2014. – №8. – С. 54–58.

Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: дис. … д-ра пед.. наук: 13.00.04 / О. А. Комар. – Умань, 2011. – 512 с.

Коцур Н. І. Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун // Освіта Регіону: Український науковий журнал. – № 3. – К.: Університет “Україна”, 2013. – С. 282–286.

Радченя І.В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів / І. В. Радченя // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 45 (98.) – С. 373–380.

Сливка Л. Методика викладання основ здоров’я в початкових класах: [навч.-метод. посіб.] / Лариса Сливка. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 204 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)