DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133899

ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Ліана Бурчак, Станіслав Бурчак

Анотація


У статті розкрито технологію проведення педагогічного експерименту (констатувальний, пошуковий, формувальний, узагальнювальний етапи). Здійснено аналіз проведеного експериментально-педагогічного дослідження (якісний і кількісний), а також статистичну обробку одержаних результатів, що дозволило виявити динаміку сформованості компонентів дослідницької компетентності та доведено ефективність розроблених моделі та методичного супроводу процесу формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії.

Ключові слова


Нова українська школа; динаміка; вчитель; дослідницька компетентність; компоненти; методичний супровід; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Burchak, L.V. (2011). Formuvannya doslіdnitskoi kompetentnostі maybutnogo vchitelya khіmії v sistemі vishchoi osvіty [Formation of research competence of the future teacher of chemistry in the system of higher education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Poltava, 20 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Law of Ukraine “On Higher Education” dated July 1, 2014 No. 1556-VII. Bulletin of the Verkhovna Rada]. Kyiv, 2014, no.37–38. [in Ukrainian].

Zezyuk, V.V. (2016). Nova shkola: noviy uchitel [New school: new teacher]. Post-mortem. Kyiv, no.2, pp18–20. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2011). Innovatsiia – alter ego hlobalizatsii [Innovation – an alter ego of globalization]. Native school. Kyiv, no.3, pp.3–8. [in Ukrainian].

Khiminets, V.V. (2009). Іnnovatsіyna osvіtnya dіyalnіst [Innovative educational activities]. Ternopil: Mandrіvets, 360 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурчак Л.В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бурчак Ліана Володимирівна – Полтава, 2011. – 20 с.

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – К., 2014. – № 37–38. – стаття 2004.

Зезюк В.В. Нова школа: новий учитель / В.В. Зезюк // Постметодика. – 2016. – №2. – С. 18–20.

Кремень В. Г. Інновація – alter ego  глобалізації / В. Г. Кремень // Рідна школа. – К., 2011. – № 3. – С. 3–8.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / Василь Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)