DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133905

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тетяна Якимович

Анотація


У статті представлені узагальнені результати перевірки дидактичного забезпечення професійно-практичної підготовки за особистісно-мотиваційним, процесуально-діяльнісним, результативно-оцінювальним критеріями. Результати експерименту дали змогу зафіксувати позитивну динаміку оцінок учнів, педагогічних працівників та експертів під час підготовки, виконання та оцінювання творчих робіт, що свідчить про ефективність та позитивний вплив запропонованого дидактичного забезпечення.

Ключові слова


професійно-практична підготовка; дидактичне забезпечення; творчі роботи; критерії; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Batyshev, S. Ya. (1997). Osnovy profesiynoyi pedahohiky [Fundamentals of professional pedagogy]. Moskva: Vyshsha shkola, 504 p. [in Russian].

Bobko, V.M., Stechkevych, O.O. & Yakymovych, T.D. (2015). Polozhennya pro pidhotovku ta otsinku tvorchykh robit uchniv profesiyno-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Regulations on the preparation and evaluation of creative work of students of vocational schools]. Lviv: Spolom, 46 р. [in Ukrainian].

Kraevskyy, V. V. (2003). Obshchye osnovy pedahohiky [General principles of pedagogy]. Moskva: Akademyya, 256 p. [in Russian].

Tarkhan, L.Z. (2007). Vyrobnycha praktyka maybutnikh inzhenerov-pedahohiv: dosvid, zavdannya, problemy [Production practice of future engineer educators: experience, tasks, problems]. Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Kyiv, Vinnytsya: TOV firma “Planer”, vol. 15, pp. 448–453. [in Ukrainian].

Yakymovych, T.D., Stechkevych, O.O. & Kryvoruchko, K.V. (2014). Osoblyvosti pidhotovky ta otsinyuvannya tvorchykh robit uchniv profesiyno-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Features of preparation and evaluation of creative work of students of vocational schools]. Lviv: Spolom, 48 р. [in Ukrainian].

Yakymovych, T. D. (2013). Osnovy dydaktyky profesiyno-praktychnoyi pidhotovky: navchalno-metodychnyy posibnyk [Fundamentals of didactics of vocational and practical training]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 136 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батышев С. Я. Основы профессиональной педагогики / С. Я. Батышев, С. А. Шапоринський – [изд. 2-е, доп.]. – М.: Высшая школа. – 1977. – 504 с.

Бобко В.М., Стечкевич О.О, Якимович Т.Д. Положення про підготовку та оцінювання творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів [текст]: методичні рекомендації / В.М.Бобко, О.О.Стечкевич, Т.Д.Якимович – Львів: Сполом, 2015. – 46 с.

Краевский В. В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. В. Краевский. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 256 с.

Тархан, Л.З. Производственная практика будущих инженеров-педагогов: опыт, задачи, проблемы [Текст] / Л.З. Тархан, Л.Ю. Усеинова // Сучасні інформаційні технології та інновації методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 15. – С. 448–453.

Якимович Т.Д., Стечкевич О.О., Криворучко К.В. Особливості підготовки та оцінювання творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів [текст]: методичні рекомендації / Т.Д.Якимович, О.О.Стечкевич, К.В.Криворучко – Львів: Сполом, 2014. – 48 с.

Якимович, Т. Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки: навчально-методичний посібник [Текст] / Т. Д. Якимович. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 136 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)