DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133927

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ігор Ножко

Анотація


Автором здійснено спробу з’ясувати особливості активізації навчальної діяльності майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах закладу вищої освіти. Доведено, що пізнавальна активність передбачає діяльнісний стан особистості, який характеризується прагненням до навчання і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями.

Виокремлено такі основні чинники активізації навчальної діяльності як мотивація та самостійна робота курсантів.

Аргументовано, що в умовах реалізації нової парадигми вищої освіти актуальною проблемою є вирішення сучасних проблем організації навчального процесу магістрів як в умовах аудиторної, так і позааудиторної роботи.


Ключові слова


мотив; мотивація; самостійна робота; аудиторна та позааудиторна робота; фахівець пожежної безпеки; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivashchenko, O.A. (2015). Struktura profesiinoi gotovnosti do diyalnosti v ekstremalnyh umovah [Structure of professional readiness for activities in extreme conditions]. Professional education: methodology, theory and technology, no.2, pp.100–111. [in Ukrainian].

Koval, I.S. (2017). Formuvannya profesiinoi gotvnosti maybutnih ryatuvalnykiv do diyalnosti v ekstremalnyh umovah [Formation of professional readiness of future rescuers to work in extreme conditions]. Lviv, 23p. [in Ukrainian].

Maladyka, L.V. (2014). Dilovi ihry v protsesi vyvchennya profesiino orientovanyh dystsyplin maibutnimy fahivtsyamypozhezhnoi bezpeky [Business games in the process of studying professionally oriented disciplines by future fire safety specialists]. Profesiina osvita. Naukovi zapysky – Professional education. Scientific notes. No.4, pp.42–48. [in Ukrainian].

Melnyk, I.V. (2016). Profesiina kompetentnist yak component profesiinogo stylyu spilkuvannya maibutnih fahivtsiv pozhezhnoi bezpeky [Professional competence as a component of the professional style of communication of future fire safety specialists]. Cherkasy University Bulletin. No.4, pp.88–92. [in Ukrainian].

Moroz, O. G., Padalka, O.S. &Yurchenko, V.I. (2003). Pedagogika i psyhologiia vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy and psychology of higher education].Kyiv, 267p. [in Ukrainian].

Yarmachenko, M.D. (Ed.). (2001). Pedagogichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Pedagogichna dumka. 536 p. [in Ukrainian].

Pidkasystyi, P.I., (2004). Slovar, spravochnik po pedagogike [Dictionary, reference book on pedagogy]. Moscov, 439p. [in Russian].

Tkachenko, T. (2009). Organizatsiino-pedagogichni umovy formuvannya profesiinoi kompetentnosti fahivtsiv bezpeky zhyttyediyalnosti zasobamy informatsiino-komunikatsiinuh tehnologii [Organizational-pedagogical conditions of formation of professional competence of life safety specialists by means of information and communication technologies]. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy. No.3, pp.114–118. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іващенко О. А. Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах / О. А. Іващенко // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – 2015. – № 2. – С. 100 – 111.

Коваль І. С. Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах: автореф. … к. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / І.С. Коваль. – Львів, 2017. – 23 с.

Маладика Л. В. Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки / Л. В. Маладика // Професійна освіта. Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2014. – № 4. – С. 42 – 48.

Мельник І. В. Професійна компетентність як компонент професійного стилю спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки / І. В. Мельник // Вісник Черкаського університету. – 2016. – №4. – С. 88 – 92.

Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. / О.Г. Мороз, О.С.Падалка, В.І. Юрченко; За заг. ред. О.Г. Мороза. – К. : НПУ. – 2003. – 267 с.

Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка. 2001. – 536 с.

Словарь, справочник по педагогике / Под. ред. П. И. Пидкасистого. – Москва: ТЦ Сфера, 2004. – 439 с.

Ткаченко Т. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Ткаченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 114 – 118.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)