DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133934

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Олександра Кухтяк

Анотація


У статті теоретично обґрунтовано інноваційні підходи до створення науково-методичного забезпечення професійної підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Здійснено аналіз компетентнісного підходу як засобу окреслення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Обґрунтовано доцільність застосування діяльнісного підходу, як методичної основи для організації засвоєння змісту професійної підготовки. Досліджено педагогічні впливи в станах нестійкості педагогічного процесу з позицій синергетики. Розглянуто застосування синергетичного підходу до професійної підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справ, що дозволяє краще зрозуміти закономірності розвитку відкритих, нелінійних живих систем.


Ключові слова


інноваційні підходи; компетентнісний; діяльнісний; синергетичний підхід; науково-методичне забезпечення; інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Повний текст:

PDF

Посилання


Atanov, H. (2002). Obgruntuvannia ta sutnist diialnisnoho pidkhodu do navchannia [Substantiation and essence of the activity approach to learning]. Pedagogy and psychology of professional education, no. 3, pp. 85–94. [in Ukrainian].

Burkova, L.V. (2010). Sotsionomichni profesii: innovatsiina pidhotovka fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia [Socio-economic professions: innovative training of specialists in higher educational institutions: monograph]. Kyiv, 277 p. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. & Kushnir, V. (2008). Metodolohichni osoblyvosti naukovykh pohliadiv na pedahohichnyi protses: vid reproduktyvnoi pedahohiky do pedahohiky tvorcho-kreatyvnoi [Methodological features of scientific views on the pedagogical process: from reproductive pedagogy to pedagogy of creative and creative]. Pedahohichna osvita i osvita doroslykh Yevropeiskyi vymir: Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv-Khmelnytskyi IPЕ & АА, pp. 41–65. [in Ukrainian].

Drach, I. I. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid yak kliuchovyi metodolohichnyi nstrument modernizatsii pidhotovky maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly [Competency approach as a key methodological tool for upgrading the training of future high school lecturers]. Theory and methodology of education management, no. 7, pp. 47– 56. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid: monohrafiia [Professional Pedagogical Education: Competency Approach: Monograph]. Zhytomyr: The publishing house of the Ivan Franko Zhytomyr University, 412 p. [in Ukrainian].

Dusavytskyi, A. K. (2002). Razvyvaiushcheesia obrazovanye: teoryia y praktyka. Staty [Developing education: theory and practice. Articles.]. Kharkov, 146 p. [in Russian].

Dutka, H. & Burda, M. (2007). Fundamentalizatsiia matematychnoi osvity maibutnikh ekonomistiv: monohrafiia [Fundamentalization of mathematical education of future economists: monograph]. Kyiv, 577 p. [in Ukrainian].

Ihnateva, M. (2003). Deiatelnostnoe soderzhanye obrazovanyia: sovremennaia dyskussyia [Activity content of education: modern discussion]. Higher education in Russia, no. 5. pp. 64–73. [in Russian].

“Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava” (bakalavr):standart vyshchoi osvity Ukrainy. (2016). [029 Information, Library and Archives “(bachelor): the standard of higher education in Ukraine]. [Electronic resource]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovometodichna-rada-ministerstva osvitu [in Ukrainian].

“Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava” (bakalavr):osvitno-profesiina prohrama. (2016). [029 “Information, Library and Archives” (bachelor): educational-professional program]. Lviv, National University “Lviv Polytechnic”, 10 р. [in Ukrainian].

Koliada, M. H. (2011). Vyiavlennia funktsionalnykh komponentiv profesiinykh kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinoi bezpeky [Identification of functional components of the professional competences of future IT professionals]. Problems of education, no. 67, 34 p. [in Ukrainian].

Maksymova, M. V. (2010). Systemoobrazuiushchye kontseptu sovremennoi synerhetyky [System-forming concepts of modern synergetics]. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov-on-Donu, 21 p. [in Russian].

Selevko, H. (2004). Kompetentnosti i ikh klassifikatsiya [Competencies and their classification]. Popular education, no. 4, pp. 138 – 143. [in Russian].

Khutorsky, A.V. (2001). Sovremennaia dydaktyka [Modern Didactics]. Saint Petersburg: Peter, 544 p. [in Russian].

Iakubovsky, M.A. (2003). Matematycheskoe modelyrovanye professyonalnoi deiatelnosty uchytelia: monohrafyia [Mathematical modeling of the professional activity of the teacher: monograph]. Lviv: The Еuro, 428 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атанов Г. Обґрунтування та сутність діяльнісного підходу до навчання / Г. Атанов // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 3. – С. 85–94.

Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах: монографія / Л. В. Буркова. – К, 2010. – 277 с.

Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес: від репродуктивної педагогіки до педагогіки творчо-креативної / С. Гончаренко, В. Кушнір // Педагогічна освіта і освіта дорослих Європейський вимір: Збірник наукових праць. – Київ-Хмельницький ІПО І ОД -2008. – С.41–65.

Драч І. І. Компетентнісний підхід як ключовий методологічний нструмент модернізації підготовки майбутніх викладачів вищої школи / І. І. Драч // Теорія та методика управління освітою. – 2011. –№ 7. – С.47–56.

Дубасенюк О.А. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Дусавицкий А. К. Развивающееся образование: теория и практика. Статьи. – Харьков, 2002. – C. 146.

Дутка Г. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів: монографія / Г. Дутка; наук. ред. д-р пед. наук, проф., чл. кор. АПН України М. І. Бурда. – Київ: УБС НБУ, 2007. – 577 с.

Ігнатьева М. Деятельностное содержание образования: современная дискуссия / М. Ігнатьева // Высшее образование в России. – 2003. – № 5. – С. 64–73.

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр): стандарт вищої освіти України. – К.: – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovometodichna-rada-ministerstva osvitu

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр): освітньо-професійна програма. – Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2016. – 10 с.

Коляда М. Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки. / М. Г. Коляда // Проблеми освіти. 2011 – № 67. – С. 34.

Максимова М. В. Системообразующие концепты современной синергетики: автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. философ. наук: спец. 09.00.01. – Онтология и теория познания / М. В. Максимова. – Ростов-на-Дону, 2010. – 21 с.

Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138 – 143.

Хуторской А. В. Современная дидактика / А. В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

Якубовски М. А. Математическое моделирование профессиональной деятельности учителя: монография / М. А. Якубовски. – Львов: Евросвит, 2003. – 428 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)