DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136841

ІТ-МЕТОДИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Наталія Арістова

Анотація


Автор розглядає авторські підходи до визначення змісту і сутності понять “середовище”, “освітнє середовище”, “ІТ-освітнє середовище” і надає власне визначення поняття “ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів”. Обґрунтовано необхідність створення ІТ-методичного середовища професійної підготовки майбутніх філологів, що включає повне систематизоване зібрання засобів навчально-методичного характеру і уможливлює розвиток студентів філологічних спеціальностей як суб’єктів професійної життєдіяльності.

Ключові слова


середовище; освітнє середовище; ІТ-освітнє середовище; IТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів; майбутні філологи; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristova, N. O. (2018). Neformalnyi naukovo-metodychnyi suprovid profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Non-formal scientific and methodic support of future specialists’ professional training]. The collection of scientific works “Topical problems of higher professional education of Ukraine”. Kyiv: NAU, pp. 20 – 21. [in Ukrainian].

Aristova, N. O. (2017). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv [Theoretical and methodical foundations of forming future philologists’ professional agency]. Kyiv, 572 p. [in Ukrainian].

Aristova, N. O. (2017). Formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv: teoriia i praktyka: monohrafiia [Formation of future philologists’ professional agency: theory and practice: monograph]. Kyiv: Interservis, 400 p. [in Ukrainian].

Baeva, I. A. (2002). Psikhologicheskaya bezopasnost obrazovatelnoy sredy: teoreticheskie osnovy i tekhnologii sozdaniya [Psychological safety of educational environment: theoretical bases and technologies of creation]. Sankt-Peterburg, 45 p. [in Russian].

Bratko, M. V. (2015). Osvitnie seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu: funktsionalnyi aspekt [Educational environment of higher education institution: functional aspect]. Pedagogical process: theory and practice, no. 1-2 (46-47), pp. 11–17. [in Ukrainian].

Vlasenko, O. M. (2015). Osoblyvosti rozvytku osvitnoho seredovyshcha pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Peculiarities of development of educational environment of pedagogical education institution]. Zhytomyr-Kyiv, no. 84, pp. 82 – 84. [in Ukrainian].

Vorotnykova, I. P. (2014). Informatsiino-osvitnie seredovyshche dlia realizatsii riznykh form navchannia u suchasnii shkoli [Іnformation and educational environment for realizing different forms of education in modern school]. Informatics and information technologies in educational institutions, no. 6 (54). pp. 3–10. [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p. [in Ukrainian].

Zaredinova, E. R. (2017). Osvitnie seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu: naukovi pidkhody do traktuvannia struktury [Educational environment of higher education institution: scientific approaches to understanding the structure]. Journal of National Aviation University. Kyiv: National aviation university, no. 2(11), pp. 54 – 58. [in Ukrainian].

Komarova, I. V. (2014). Sotsializatsiya lichnosti podrostka v interaktivnom obrazovatelnom vzaimodeystvii [Socialization of teenager’s personality in interactive educational communication]. Orenburg, 201 p. [in Russian].

Malykhin, O. V. (2010). Informatsiino-navchalne seredovyshche yak zasib efektyvnoi orhanizatsii samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh [The informational and educational environment as the means of effective organization of independent educational activity of students of higher pedagogical educational institutions]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika, no. 3, pp. 33 – 38. [in Ukrainian].

Novikov, A. M. & Novikov, D. A. (2013). Metodologiya: slovar sistemy osnovnykh ponyatiy [Methodology: glossary of system of main definitions]. Moskva: Librokom, 208 p. [in Russian].

Piekhota, O. M., Tykhonova, T. V., Velikhovska, A. B., Alilova, F. S., Zubenko, T. V. & Zakhar, O. H. (2013). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v pedahohichnii osviti: navchalnyi posibnyk [Information and communication technologies in pedagogical education]. Mykolaiv: Ilion, 252 p. [in Ukrainian].

Shapran, Yu. P. & Shapran, O. I. (2015). Typolohiia osvitnoho seredovyshcha v umovakh kompetentnisno-zoriientovanoi pedahohichnoi osvity [Typology of educational environment in terms of competence-based pedagogical education]. Pedagogical education: theory and practice, no. 23, pp. 4 – 10. [in Ukrainian].

Yasvin, V. A. (2001). Obrazovatelnaya sereda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modelling to project planning]. Moskva: Smysl, 365 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арістова Н. О. Неформальний науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Н. О. Арістова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 20 березня 2018 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – Київ : НАУ, 2018. – С. 20 – 21. – Режим доступу: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2018.pdf – Дата звернення (20.09.2017).

Арістова Н. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної суб’єктності майбутніх філологів [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Наталія Олександрівна Арістова; Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – 572 с.

Арістова Н. О. Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика: монографія / Наталія Олександрівна Арістова – Київ: Інтерсервіс, 2017. – 400 с.

Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды: теоретические основы и технологии создания [Текст]: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра псих. наук: 19.00.07 “Педагогическая психология” / Ирина Александровна Баева. – Санкт-Петербург, 2002. – 45 с.

Братко М. В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект / М. В. Братко // Педагогічний процес: теорія і практика. – № 1-2 (46-47). – 2015. – С. 11–17.

Власенко О. М. Особливості розвитку освітнього середовища педагогічного навчального закладу / О. М. Власенко // Проблеми освіти. – № 84. – Житомир-Київ, 2015. – 82 – 84 с.

Воротникова І. П. Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання у сучасній школі / І. П. Воротникова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – № 6 (54). – 2014. – С. 3–10.

Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремінь. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Заредінова Е. Р. Освітнє середовище вищого навчального закладу: наукові підходи до трактування структури / Е. Р. Заредінова // Вісник Національного авіаційного університету. – Київ: Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 2(11). – С. 54 – 58.

Комарова И. В. Социализация личности подростка в интерактивном образовательном взаимодействии / Ирина Владимировна Комарова // к. пед. н., 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. – Оренбург, 2014. – 201 с.

Малихін О. В. Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 33 – 38.

Новиков А. М. Методология: словарь системы основных понятий / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2013. – 208 с.

Пєхота О. М. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті: навчальний посібник / О. М. Пєхота, Т. В. Тихонова, А. Б. Веліховська, Ф. С. Алілова, Т. В. Зубенко, О. Г. Захар. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 252 с.

Шапран Ю. П. Типологія освітнього середовища в умовах компетентнісно-зорієнтованої педагогічної освіти / Ю. П. Шапран, О. І. Шапран // Педагогічна освіта: теорія і практика. – № 23. – 2015. – С. 4 – 10.

Ясвин В. А. Образовательная середа: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – Москва: Смысл, 2001. – 365 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)