DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136848

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Валентина Мішедченко, Сергій Пішун

Анотація


У статті розглянуто систему інтегрованих занять як основний принцип у навчанні музичному мистецтву дітей. Зроблена спроба аналізу напрямів підготовки вчителя-музиканта та умов їх реалізації в системі інтегрованого навчання. Зазначено, що специфіка професійної діяльності вчителя-музиканта загальноосвітньої школи, на відміну від дитячої музичної школи, полягає в закладеній з самого початку багатофункціональності цієї діяльності. Якісно новий рівень професійної підготовки вчителя музики після створення відповідних умов дозволить самостійно реалізувати інтегрований підхід.

Ключові слова


учитель; інтегрований підхід; молодші школярі; музичне мистецтво; поліхудожня спрямованість; тематичний блок

Повний текст:

PDF

Посилання


Masol, L. M. (1999). Obraz – slovo – dumka: polikulturnyi dialoh v osvitnomu prostori [Image – word – idea: multicultural dialogue in educational sphere]. Art and Education, 4, pp. 38–45. [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk [Pedagogics: general and art: textbook]. Ternopil: Academic book – Bohdan. 360 p. [in Ukrainian].

Smoliaha, N. V. (1990). Mizhpredmetni zviazky yak zasib optymizatsii navchalnoho protsesu [Interdisciplinary relationships as a means of educational process optimization]. Aktualni problemy muzychnoi osvity: tem. zb. nauk. prats [Topical issues of musical education: thematic collection of scientific papers]. Kyiv, pp. 15–25. [in Ukrainian].

Sokolova, O. V. (2004). Metodychni osnovy intehratsii mystetskyh znan u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv muzyky i khudozhnoi kultury [Methodical basics of art knowledge integration in training of future music and artistic culture teachers]. Candidate’s thesis. Kyiv, 207 p. [in Ukrainian].

Turchyn, T. (2011). Zastosuvannia osuchasnenykh form muzychnoho navchannia molodshykh shkoliariv yak peredumova yikh tvorchoho rozvytku [Application of innovative forms of junior schoolchildren musical education as a precondition of their creative development]. Native school, 7 (july), p. 64. [in Ukrainian].

Yudin, M. M. (2014). Intehratsiia mystetstv v estetychnomu vykhovanni [Integration of arts in aesthetic education]. Pedagogics of creative personality formation in high and comprehensive school. Vol. 38, pp. 364–370. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Масол Л. М. Образ – слово – думка: полікультурний діалог в освітньому просторі/ Л.М.Масол // Мистецтво та освіта, 1999. – № 4. – С. 38–45.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навчальний посібник/ О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

Смоляга Н. В. Міжпредметні зв’язки як засіб оптимізації навчального процесу/ Н. В. Смоляга // Актуальні проблеми музичної освіти: тем. зб. наук. праць. – Київ, 1990. – С. 15–25.

Соколова О. В. Методичні основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутніх учителів музики і художньої культури: дис. ...канд. пед. наук, 13.00.02 / О. В. Соколова. – Київ, 2004. – 207 с.

Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку/ Т. Турчин // Рідна школа, 2011. – № 7 (липень). – С. 64.

Юдін М. М. Інтеграція мистецтв в естетичному вихованні/ М. М.Юдін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 364–370.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)