DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136849

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Лариса Дудікова

Анотація


У статті представлено методичні рекомендації щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів протягом трьох етапів. Автор веде мову про важливість на початковому етапі проектування мети і завдань формування професійно-етичної компетентності з урахуванням таксономії цілей і професійних функцій, що їх виконуватимуть майбутні лікарі під час професійної діяльності; відбору та структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх лікарів з пацієнтами. Під час пізнавально-пошукового етапу рекомендується застосовувати інноваційні форми і методи навчання для оволодіння студентами уміннями і навичками професійно-етичної поведінки; моделювати заняття, які імітують професійну діяльність на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій. На базовому етапі важливе значення має моделювання змісту занять на основі міждисциплінарного підходу, застосування технологій навчання, спрямованих на задоволення індивідуальних освітніх потреб студентів, уведення спеціального факультативного курсу для поглибленого оволодіння етичними нормами професійної діяльності та ін.

Ключові слова


професійно-етична компетентність; майбутні лікарі; педагогічні умови; методичні рекомендації; технологія; етапи формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Atanov, H. O. (2008). Znannia yak zasib navchannia: navch. posibnyk [Knowledge as a learning tool: tutorial]. Kyiv: Kondor, 236 р. [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti. U 2 kn. Kn. 1. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Parenting. In 2 books. Book 1. Personally oriented approach: theoretical and technological principles]. Kyiv: Lybid, 280 р. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: K.I.S. Publ., 112 р. (Library for Educational Policy). [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk [Pedagogy: general and artistic: a manual]. Ternopil: Educational book – Bohdan, 360 р. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti. Vybrani tvory [Problems of education of a fully developed personality. Selected Works] vol. 5, Kyiv: Soviet school. Vol. 1, 654 р. [in Ukrainian].

Fromm, E. (2010). Maty chy buty? per. z anhl. [To be or to be? translation from English]. Kyiv: Ukr. pysm, 222 р. [in Ukrainian].

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKey Co, 207 р. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атанов Г. О. Знання як засіб навчання: навч. посібник. К.: Кондор, 2008. 236 с.

Бех I. Д. Виховання особистості. У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 2003. 280 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. К. : К.І.С., 2004. 112 с. (Бібліотека з освітньої політики).

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. 360 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: в 5 т. Київ: Рад. шк, 1976. Т. 1. 654 с.

Фромм Е. Мати чи бути? / пер. з англ. Київ: Укр. письм., 2010. 222 с.

Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKey Co. 1956. 207 р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)