ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Юрій Калічак

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136870

Ключові слова:

формування професійної компетентності, умови творчої самореалізації, професійна освіта, дошкільна освіта, вихователь дітей дошкільного віку

Анотація

У статті розглянуто проблему формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти; проаналізовано підходи до організації професійної підготовки педагогів; визначено складові частини професійної компетентності; обґрунтовано умови творчої самореалізації педагогів у галузі дошкільної освіти з урахуванням новітніх підходів до виховання дітей дошкільного віку.

З’ясовано формування професійної компетентності педагогів передбачає не лише засвоєння дисциплін професійного циклу, але і знання сучасних концепцій дошкільної освіти, а саме компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

Біографія автора

Юрій Калічак

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Artemova, L.V. & Kosenko, Yu.M. (2000). Model stupenevoi pidhotovky fakhivtsya doshkilnoyi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [A model of a phased training of specialist in pre–school education in higher educational institutions]. Psykholohopedahohichni problemy pidhotovky vchytelskykh kadriv v umovakh transformatsiyi suspilstva. materialy mizhnar. nauk.-teor. konf. do 80-yi richnytsi NPU im. M. P. Drahomanova – Psychological and pedagogical problems of teacher training in the conditions of societys transformation. Proceedings of International Scientific Conference to the 80th anniversary of the M. Drahomanov National Pedagogical University. (pp.84–86). Issue 1. [in Ukrainian].

Belenka, G.V. (2011). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti suchasnoho vykhovatelya doshkilnoho navchalnoho zakladu [Formation of professional competence of modern educator of pre–school educational institution]. Kyiv: University, 320 p. [in Ukrainian].

Bohynych, O., Borysova, O.L. & Zaharnytska, I. I. et al. (2009). Pidhotovka vykhovatelya do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi [Teaching the educator to develop the child’s personality in preschool age]. Kyiv: Publ., of the M. Drahomanov NPU, 310 p. [in Ukrainian].

Bohush, A. M (2009). Kompetentnisnyy pidkhid u pidhotovtsi maybutnikh fakhivtsiv doshkilnoyi osvity u vyshchomu navchalnomu zakladi [A Competency Approach in Training Specialists in Pre–School Education at a Higher Educational Institution]. Realizatsiya yevropeyskoho dosvidu kompetentnishoho pidkhodu u vyshchiy shkoli Ukrayiny [Implementation of the European experience of a more competent approach in higher education in Ukraine: materials method]. Seminar (NAPS of Ukraine, Institute of Pedagogy, National Academy of Sciences of Ukraine). Kyiv: Pedagogical thought, pp. 271–281. [in Ukrainian].

Havrysh, N.V. & Sushchenko, O.N. (2007). Oriyentatsiya na rozvytok subyektnosti studenta u protsesi pidhotovky profesiyno kompetentnykh fakhivtsiv z doshkilnoyi osvity [Focus on the development of student subjectivity in the training of professionally competent specialists in preschool education]. Pedagogical sciences: Berdyansk, vol. 3, pp. 44 – 49. [in Ukrainian].

Etymolohichnyy slovnyk ukrayinskoyi movy (1982). [An etymological dictionary of the Ukrainian language]: In 7 vols., Kyiv, 1982 – 2005; 572 pp.; Vol. 2, pp. 541 – 542. [in Ukrainian].

Zheleznova, L. B. Profesiyna pidhotovka pedahoha-vykhovatelya [Professional training of a teacher–educator]. [Electronic resource]. Access mode: http: // bank.orenipk.ua. [in Ukrainian].

Kichuk, N.V. (2014). Tekhnolohizatsiya profesiynoyi pidhotovky vykhovatelya doshkil№noho zakladu osvity: deyaki aspekty problemy [Technological training of the teacher of a preschool educational institution: some aspects of the problem]. Scientific and practical journal “Science and Education”. No. 10, pp. 87–89. [in Ukrainian].

Nesterenko, V.V. (2012). Teoretyko–metodolohichni zasady pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv doshkilnoyi osvity v systemi zaochnoho navchannya [Theoretical and methodological principles of training specialists in preschool education in the system of correspondence studies]. Odessa: Publishing LLC “Leradruk”, 399 p. [in Ukrainian].

Ponimanskaya,T. (Ed.). (2007). Pidhotovka fakhivtsiv z doshkilnoyi osvity za kredytno-modulnoyu systemoyu orhanizatsiyi navchalnoho protsesu [Training specialists in preschool education under the credit module system of educational process organization]. Teaching method. Manual. Kyiv: Millennium, 244 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті