DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.137034

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ РОБІТ

Тетяна Шарова, Сергій Шаров

Анотація


У статті розглянуті можливості застосування творчих робіт для формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики. Зазначається, що комунікативна компетентність є однією із важливих компонентів підготовки сучасного фахівця, входить до переліку фахових компетентностей викладача, дозволяє забезпечити ефективне спілкування між учасниками освітнього процесу. Авторами аналізується визначення та структура комунікативної компетентності, обґрунтовується доцільність застосування творчих робіт для формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики, подаються методичні вказівки щодо їх застосування у навчальному процесі.


Ключові слова


комунікативна компетентність; майбутній вчитель інформатики; вища школа; навчальний процес; творча робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashytok, L. (2015). Komunikatyvna kompetentnist pedahoha: struktura, etapy formuvannia [The communicative competence of the teacher: structure, stages of formation]. Yoth & market, no.6 (125), pp. 10 – 13. [in Ukrainian].

Vvedenskij, V.N. (2003). Kompetentnost pedagoga kak vazhnoe uslovie uspeshnosti ego professionalnoj deyatelnosti [The competence of the teacher as an important condition for the success of his professional activities]. The innovations in education, no.4, pp. 21 – 31. [in Russian].

Dehtiarova, N.V. (2017). Zastosuvannia ese z metoiu rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky [Application of essay in order to develop the communicative competence of future teachers of computer science]. Physical and mathematical education, vol.2(12), pp. 57 – 60. [in Ukrainian].

Yeshchenko, Iu. F. (2010). Komunikatyvna kompetentnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Communicative competence as a component of professional competence of a teacher of a higher educational institution]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, vol.2, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_2_11. [in Ukrainian].

Kasiarum, K. V. (2013). Komunikatyvna kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly [The communicative competence of the teacher of higher education]. The scientific treasury of education of Donetsk region, no.2(15), pp. 24 – 27. [in Ukrainian].

Kryvonos, O. M. (2013). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi navchannia prohramuvannia [Formation of information and communication competences of future teachers of informatics in the process of programming of programming]. Candidate’s thesis. Kyiv, 284 p. [in Ukrainian].

Kubenko, I. M. (2010). Shcho take kompetentnist i yak yii rozumiiut v osviti [What is competence and how it is understood in education]. Appendix to the journal “Theory and Methods of Education Management”, vol. 1, Retrieved from http://www.tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1_2010/kubenko.pdf. [in Ukrainian].

Ovarchuk, O. (2007). Kompetentnosti, yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competence as a key to updating the content of education]. Retrieved from http://osvita.ua/school/method/381/. [in Ukrainian].

Samborska, N.M. (2016). Komunikatyvna kompetentnist u strukturi profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia [Communicative competence in the structure of professional competence of a future specialist]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Pedagogical sciences, vol.1, pp. 126 – 130. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku vid 25 chervnia 2013 roku № 344/2013 [Decree of the President of Ukraine On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021; 25.06.2013 № 344/2013]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. [in Ukrainian].

Cherezova, I.O. (2014). Komunikatyvna kompetentnist yak intehralna yakist osobystosti [Communicative competence as integral quality of personality]. Scientific Herald of Kherson State University, vol.1(1), pp. 103 – 107. [in Ukrainian].

Sharova, T.M. (2017). Istoriia ukrainskoi literatury I pol. XIX st. [The history of Ukrainian literature of the first part of the nineteenth century]. Kharkiv: Maidan, 272 p. [in Ukrainian].

Sharova, T.M., Sharov, S.V., & Borodykhina, O.V. (2017). Formuvannia komunikatyvno-dialohichnoi kompetentnosti studentiv-filolohiv [Formation of communicative-dialogic competence of students-philologists]. Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series: Philology, vol.29(1), pp. 74 – 76. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Л. Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування / Л. Ашиток // Молодь і ринок. – 2015. – №6(125). – С. 10 – 13.

Введенский В. Н. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональной деятельности / В. Н. Введенский // Инновации в образовании. – 2003. – №4. – С. 21 – 31.

Дегтярьова Н. В. Застосування есе з метою розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики / Н. В. Дегтярьова // Фізико-математична освіта. – 2017. – Вип. 2(12). – С. 57 – 60.

Єщенко Ю.Ф. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності викладача вищого навчального закладу / Ю.Ф. Єщенко // Вісник національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_2_11.

Касярум К. В. Комунікативна компетентність викладача вищої школи / К. В. Касярум // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – №2(15). – 2013. – С. 24 – 27.

Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Кривонос. – К., 2013. – 284 с.

Кубенко І. М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті: [Електронний ресурс] / І. М. Кубенко // Додаток до електронного журналу “Теорія та методика управління освітою”. – Вип. 1. – 2010. – 13 с. – Режим доступу: http://www.tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1_2010/kubenko.pdf.

Оварчук О. Компетентності, як ключ до оновлення змісту освіти: [Електронний ресурс] // О. Овчарук. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/381/.

Самборська Н. М. Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця / Н. М. Самборська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 126 – 130.

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25 червня 2013 року № 344/2013: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Черезова І.О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості / І.О. Черезова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 1. – Т.1. – 2014. – С. 103 – 107.

Шарова Т.М. Історія української літератури I пол. XIX ст. / Т.М. Шарова. – Х.: Майдан, 2017. – 272 с.

Шарова Т.М. Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів / Т.М. Шарова, С.В. Шаров, О.В. Бородихіна // Науковий Вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Випуск 29. – Том 1. – Одеса, 2017. – С. 74 – 76.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)