DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140371

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Олександр Мозолев

Анотація


У статті проаналізовано зміст організаційно-управлінських процесів розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту, що відбувались в країнах які ставали членами ЄС. Теоретично обґрунтовано необхідність розробки і впровадження нових управлінських технологій які передбачають втручання в чинний механізм управління освітою, містять корекційні зміни при прийнятті управлінських рішень на різних організаційних рівнях. Встановлено, що сучасний європейський досвід розвитку освіти спирається на пошук оптимальних моделей удосконалення системи управління, упровадження концепції освіти протягом усього життя, а система управління розвитком освіти в країнах ЄС передбачає розширення управлінських можливостей громадських організацій, урахування думок експертів та споживачів освітніх послуг.

Ключові слова


імплементація; європейський досвід; управління; розвиток; освіта; фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Halus, O. M. (2006). Porivnialna pedahohika [Comparative pedagogy] Kyiv: Vyshcha shk., 215 р. [in Ukrainian].

Hasiuk, I. L. (2011). “Fizychna kultura v osvitnii sferi”: perspektyvni shliakhy derzhavnoho stymuliuvannia rozvytku [“Physical culture in the educational area”: the way ahead for the state stimulation of development]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 12, рр. 95–99. [in Ukrainian].

Dutchak, M. V. (2010). Kontseptualni napriamy vdoskonalennia systemy fizychnoho vykhovannia shkoliariv i studentiv dlia vprovadzhennia zdorovoho sposobu zhyttia [Conceptual directions of perfection of system of physical education students to implement a healthy lifestyle]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, no. 2, pp. 115–118. [in Ukrainian].

Mozolev, O. (2017). Vykorystannia upravlinskykh tekhnolohii rehionalnoho rozvytku osvity u sferi fizychnoi kultury i sportu z polskoho dosvidu [Introduction of management technologies for regional development in the field of education of physical culture and sport based on the polish experience]. “Yoth & market” Drohobych State Pedagogical University by I. Franko, no. 1(140), pp. 75–79. [in Ukrainian].

Mozolev, O. M. (2018). Perspektyvni shliakhy vdoskonalennia protsesu upravlinnia rozvytkom osvity u sferi fizychnoi kultury i sportu v Ukraini [Perspective ways of improving the management of the development of education in the sphere of physical culture and sports in Ukraine]. “Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury, fizychna kultura i sport”. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, vol. 3K (97)18, 634 p. [in Ukrainian].

Mozolev, O. M. (2017). Upravlinnia rozvytkom osvity u sferi fizychnoi kultury i sportu v Polshchi: uprovadzhennia peredovoho dosvidu v Ukraini [Managing the development of education in the sphere of physical culture and sport in Poland: good practices in Ukraine]. Khmelnytskyi: Vydavets FOP Tsiupak A. A., 504 p. [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [About the National doctrine of education development]. Ukaz Prezydenta Ukrainy № 347/2002 vid 17.04.2002 r. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [About National strategy of education development in Ukraine for the period until 2021]. Ukaz Prezydenta Ukrainy № 344/2013 vid 25.06.2013 r. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=344%2F2013 [in Ukrainian].

Bogusz, B. (2007). The regulation of sport in the European Union. Edward Elgar Publishing, 234 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галус О. М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – К.: Вища шк., 2006. – 215 с.

Гасюк І. Л. “Фізична культура в освітній сфері”: перспективні шляхи державного стимулювання розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 95–99.

Дутчак М. В. Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя / М. В. Дутчак, Т. Ю. Круцевич, С. В. Трачук // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 115–118.

Мозолев О. Використання управлінських технологій регіонального розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду /О. Мозолев // щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 1 (140) – 2017. – С. 75–79.

Мозолев О. М. Перспективні шляхи вдосконалення процесу управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Україні / О. М. Мозолев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія № 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97)18. – 634 с.

Мозолев О. М. Управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі: упровадження передового досвіду в Україні: монографія / О. М. Мозолев. – Хмельницький. Видавець ФОП Цюпак А. А., 2017. – 504 с.

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 р. – Режим доступу до сайту Верховної Ради України: Законодавство України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 р.– Режим доступу до сайту Верховної Ради України: Законодавство України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=344%2F2013

Bogusz B. The regulation of sport in the European Union / B. Bogusz. – Edward Elgar Publishing, 2007. – 234 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)