DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140427

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Алла Ревть

Анотація


У статті розкрито концептуальні основи виміру проблеми, обґрунтовано завдання позакласної виховної роботи, що спрямовані на творчу реалізацію потенціалу підлітків. Проаналізовано особистісний, діяльнісно-процесуальний та пошуково-дослідницький підходи до формування творчої особистості учня у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи. Обгрунтовано доцільність використання ідей історичного досвіду формування особистості підлітка у позакласній виховній роботі сучасної української школи.

Ключові слова


підлітки; творча особистість; позакласна виховна робота; загальноосвітня школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Vajnola, R. & Sysojeva S. (1992). Pedaghoghichna ocinka vykhovatelem rivnja kreatyvnosti osobystosti [Pedagogical assessment by the teacher of the level of creativity of the individual]. Education of the fundamentals of spiritual culture: a Collection of scientific works. Sumy: MKVVP “Mrija”. рр. 112 – 117. [in Ukrainian].

Alfymov, V.Y., Artemov, N.E. & Tymoshko, Gh.V. (Eds.). (1993). Dyaghnostyka tvorcheskoj lychnosty [Diagnosis of the creative personality]. Doneck, 89 р. [in Ukrainian].

Komisarenko, N.O. (2003). Tvorcha samorealizacija uchniv u pozaklasnij dijaljnosti siljsjkoji shkoly [Creative self-realization of students in extracurricular activities of rural schools]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 16 р. [in Ukrainian].

Nacionaljna doktryna rozvytku osvity: Zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrajiny vid 27 kvit. 2002 r. № 347 [National Doctrine of Education Development: Approved by the Decree of the President of Ukraine from April 27. 2002 № 347]. Osvita, рр. 2–4. [in Ukrainian].

Rudenko, L. (2003). Innovacijnyj pidkhid do formuvannja tvorchykh zdibnostej uchniv u pozaurochnij vykhovnij dijaljnosti [Innovative approach to formation of creative abilities of students in extra-curricular educational activity]. Kyiv, Ridna shkola, no.9, рр. 52 – 54. [in Ukrainian].

Sysojeva, S.O. (1998). Pedaghoghichna tvorchistj: Monoghrafija. [Pedagogical creativity] Kh. – Kyiv: Knyzhkove vydavn. “Karavela”. – 150 р. [inUkrainian]

Sushhenko, T.I. (2000). Korekcija paradyghmy suchasnogho pedaghoghichnogho procesu. [Correction of the paradigm of modern pedagogical process]. Pedagogy and Psychology of the formation of creative person: the problems and searches: a Collection of scientific works. (Ed.). T.I. Sushhenko et al. Kyiv – Zaporizhzhja. Vol. 17, 228 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайнола Р., Сисоєва С. Педагогічна оцінка вихователем рівня креативності особистості // Виховання основ духовної культури: Зб.наук.праць – Суми: МКВВП “Мрія”, 1992. – С. 112 – 117.

Диагностика творческой личности: Книга для учителя / Сост.: В.И. Алфимов, Н.Е. Артемов, Г.В. Тимошко. – Донецк, 1993. – 89 с.

Комісаренко Н.О. Творча самореалізація учнів у позакласній діяльності сільської школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 “Теорія та методика виховання” / Н.О. Комісаренко. – К., 2003. – 16 с.

Національна доктрина розвитку освіти: Затверджена Указом Президента України від 27 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта. – 2002. – 24 квіт. – 1 трав. (№ 26). – С. 2–4.

Руденко Л. Інноваційний підхід до формування творчих здібностей учнів у позаурочній виховній діяльності / Людмила Руденко// Рідна школа. – 2003. – №9. – С. 52 – 54.

Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія / С.О. Сисоєва. – Х. – К.: Книжкове видавн. “Каравела”, 1998. – 150 с.

Сущенко Т.І. Корекція парадигми сучасного педагогічного процесу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Т.І. Сущенко / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – Вип. 17. – 2000. – 228 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)